Административни услуги


Издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитвания1. Наименование - Издаване на разрешение  за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология

2. Правно основание - Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 6 от Приложение №2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

3. Заявител – юридически лица и физически лица

4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

Искане за издаване на разрешение  за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология (бланка)

Заповед за извършване на промишлените изпитвания с посочен състав на комисията;

Протокол от упълномощена лаборатория (оригинал или нотариално заверено копие);

Обяснителна записка;

Паспортът за пробивно-взривни работи с новите взривни материали, като се вземе под внимание приетият паспорт за използваните до момента взривни материали;

Копие от разрешението за изготвяне на опитна партида, издадено от органите на МВР ( само за взривни материали);

Протоколът от изпитванията, проведени от разработчика (ако са извършени такива изпитвания на опитна партида);

Работни чертежи (за уреди и съоръжения);

Инструкция за употреба.

Забележка:  В комисията за извършване на промишлените изпитвания задължително се включват представители на съответния обект, на разработчика и представител на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда” или Дирекция Инспекция по труда”

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

4.3. Срок на изпълнение7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

5. Срок на валидност на разрешението – съгласно срока, посочен в разрешението

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

7.1. Искане за издаване на разрешение  за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin