Административни услуги


Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсовеСПИСЪК НА УСЛУГИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Наименование - Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

Правно основание - Кодекс на труда - чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 2, ал. 1 от Приложение №1 към чл. 4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Заявител - юридически лица и физически лица

Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

 1. Необходими документи:

Искане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (бланка)

Копие от съдебно решение за регистрация на заявителя (заверено „Вярно с оригинала); Съдебно удостоверение за актуално състояние на фирмата;

Подробни данни за кабинетите за провеждане на теоретичните занимания и за учебния полигон за провеждане на практическото обучение, които следва да съдържат:

Писмо становище от съответната Дирекция „Инспекция по труда" (ДИТ), на чиято територия ще се провеждат курсовете, за пригодността на учебната база и полигона за провеждане на обучението

 

Дирекция Инспекция по труда

Област на Република България

1

Дирекция "Инспекция по труда" - Благоевград

Благоевград, Кюстендил

2

Дирекция "Инспекция по труда" - Бургас

Бургас

3

Дирекция "Инспекция по труда" - Варна

Варна

4

Дирекция "Инспекция по труда" - Велико Търново

Велико Търново

5

Дирекция "Инспекция по труда" - Враца

Враца

6

Дирекция "Инспекция по труда" - Габрово

Габрово

7

Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич

Добрич, Силистра

8

Дирекция "Инспекция по труда" - Кърджали

Кърджали

9

Дирекция "Инспекция по труда" - Ловеч

Ловеч

10

Дирекция "Инспекция по труда" - Монтана

Монтана, Видин

11

Дирекция "Инспекция по труда" - Пазарджик

Пазарджик

12

Дирекция "Инспекция по труда" - Плевен

Плевен

13

Дирекция "Инспекция по труда" - Пловдив

Пловдив, Смолян

14

Дирекция "Инспекция по труда" - Русе

Русе

15

Дирекция "Инспекция по труда" - Сливен

Сливен, Ямбол

16

Дирекция "Инспекция по труда" София

Райони на Столична община*:

 1. Район "Връбница"

 2. Район "Възраждане"

 3. Район "Илинден"

 4. Район "Изгрев"

 5. Район "Искър"

 6. Район "Красно село"

 7. Район "Красна поляна"

 8. Район "Лозенец"

 9. Район "Младост"

 10. Район "Надежда"

 11. Район "Оборище"

 12. Район "Подуяне"

 13. Район "Сердика"

 14. Район "Слатина"

 15. Район "Средец"

 16. Район "Студентски"

 17. Район "Триадица"

17

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Софийска област, Перник и райони на Столична община*:

 1. Район "Кремиковци"

 2. Район "Нови Искър"

 3. Район "Банкя"

 4. Район "Витоша"

 5. Район "Панчaрево"

 6. Район "Люлин"

 7. Район "Овча купел"

18

Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора

Стара Загора

19

Дирекция "Инспекция по труда" - Търговище

Търговище

20

Дирекция "Инспекция по труда" Хасково

Хасково

21

Дирекция "Инспекция по труда" - Шумен

Шумен

 *3абележка:

По вътрешно разпределение област София-град е разделена между Дирекция „Инспекция по труда" София и Дирекция „Инспекция по труда Софийска област" София на принципа на районното деление на Столична община.

Списък на преподавателския състав, в който се посочват трите имена, длъжността, местоработата, трудов стаж в областта на взривните работи, придобита правоспособност (серия и номер на свидетелството за правоспособност и ксерокопие от страницата с последната заверка). В списъка да се включи лектор специалист по долекарска и първа помощ;

Разработени учебни програми за отделните видове персонал и дейности с взривни материали. Програмите да бъдат съгласувани с органите на Министерство на вътрешните работи (МВР). Програмите за персонал по чл.З, ал.2-т.5,6,7,8,9,10 и 11 от ПБТВР да бъдат утвърдени от съответната Д ИТ. Учебните програми да включват съответния хорариум от теоритично и практическо обучение за работа с взривни материали, както и теми за долекарска и първа помощ;

Списък на лицата имащи право на достъп до взривни материали, заверен от органите на МВР; Копия от свидетелствата за правоспособност на лицата имащи достъп до взривни материали (заверени „Вярно с оригинала“);

Документ за право за съхраняване на взривни материали издаден от органите на МВР;

Списък на наличните правилници, стандарти и други нормативни актове свързани с обучението; Инструкции за безопасното извършване на обучението;

В подробните данни за провеждане на теоретичното и практическо обучение следва да посочени за:

Учебните кабинети за провеждане на теоретичните занимания трябва да бъдат оборудвани с учебни пособия за нормално провеждане на учебния процес, в т.ч.:

Бутафорни взривни материали, макети с начини на взривяване, цветни фотоси, видеокасети, диапозитиви и други за онагледяване на обучението;

Измервателни уреди и взривни машинки;

Достатъчни количества от ПБТВР и друга специализирана литература необходима за подготовка и самоподготовка на курсистите;

Пособия и средства за безопасна работа.

Полигоните за провеждане на практическите занимания за всеки вид правоспособност трябва да имат:

Пробивна техника;

Склад за взривни материали или договор с фирма за съхранение на взривните материали; Осигурени количества взривни материали за провеждане на практическите занимания; Пособия и средства за безопасна работа за всеки обучаван;

Измервателни уреди

Правоспособно лице - Ръководител на взривни работи или взривчик за провеждане на практическото обучение.

4.1.3 Юридически и физически лица получили разрешение са длъжни в едномесечен срок преди започването на курса да уведомят писмено:

ИА ГИТ и сектор КОС при Дирекция „Национална служба „Полиция"" (ДНСП) при обучение на основен персонал по чл.З, ал.2, т.1,2,3 и 4 от ПБТВР;

Съответната Д ИТ и Районната дирекция на вътрешните работи при обучение на основния персонал по чл.З, ал.2, т.5,6,7,8,9,10 и 11 от ПБТВР;

В уведомлението да се посочат:

Дата на започване на курса;

Вид на курса;

Времетраене на курса;

Календарен план на часовете за теоретични и практически занимания разработен на база утвърдената програма за обучение;

Промени в списъка на преподавателския състав могат да се направят след съгласуване с ИА ГИТ или Д ИТ.

Промени в учебните програми могат да се правят след съгласуване с органите на МВР и утвърждаване от органа, който ги е утвърдил - ИА ГИТ или Д ИТ .

 1. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

 1. Срок на изпълнение - 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

 1. Срок на валидност на разрешението - няма

 2. Цена/такса за издаване - няма

 3. Образци на документи

8.1. Искане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали.

 • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin