Административни услуги


РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ВРЕМЕННА РАБОТА21. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ВРЕМЕННА РАБОТА

Процедура по извършване на административната услуга

  1. Компетентен орган

Лицата подават заявление с приложени документи за регистрация като предприятие, което осигурява временна работа в Агенцията по заетостта. Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа.

  1. Заявители

Заявители могат да бъдат местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, осъществяващи търговска дейност в Република България.

  1. Необходими документи

За извършване на регистрацията се подават следните документи:

    1. заявление {Р1} по образец за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа;

    2. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3.3.оригинал на удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението;

3.4.оригинал удостоверение от съответната община по регистрация на заявителя за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението;

3.5.оригинал на свидетелство за съдимост на управляващия и представляващия физическото или юридическото лице;

3.6 заверени копия на банкови или застрахователни документи за сключена застраховка или банкова гаранция в размер 200 000 лв. за вземанията на работниците и служителите, които ще бъдат наемани от тях за осигуряване на временна работа;

3.7.заверено копие на вътрешен правилник за осъществяване на дейността с приложени проекти на договор с предприятие ползвател и трудов договор с работник/ служител.

  1. Вътрешен ход на административната услуга

Няма срок за подаване на заявление за първоначална регистрация.

Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице се произнася по заявлението и по приложените към него документи в срок 14 дни от датата на тяхното получаване.

Ако заявлението и/или приложенията към него не отговарят на изискванията, заявителят се уведомява писмено да отстрани констатираните непълноти и/или неточности в срок 30 дни от датата на получаване на уведомлението, като в случая срокът за издаване на удостоверение се удължава до отстраняване на пропуските.

Компетентният орган извършва проверка на данните, съдържащи се в приложената документация към заявлението за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа. Проверява се по изброен списък от показатели (становище) дали заявителят отговаря на тях за издаване на удостоверение за регистрация и се отбелязва по кои отговаря и по кои не. По становището може да се напишат забележки, които кандидатът трябва да отстрани в определен срок. След като кандидатът отстрани пропуските и съобщи за това, се отбелязва в становището дали е за регистрация или за отказ.

По всяко заявление за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа АЗ изпраща писмо до ИА ГИТ за наличие на влезли в сила наказателни постановления на заявителя,.

Отказът за вписване в съответния регистър се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

б.Такси

Удостоверението за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа се издава след заплащане на такса, определена с тарифа на МС и представяне на документ за извършен превод по банков път. Таксата е в размер на 740 лева.

6. Валидност на издаденото удостоверение

Удостоверението за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се издава за срок от 5 години.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin