Административни услуги


ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА ОТ ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 24А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ17. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА ОТ ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 24А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Характеристика

Изложението указва реда и условията за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България на основание чл. 24а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България.
Издаденото от Агенция по заетостта (АЗ) разрешение за работа се явява основание за издаване от "Консулските служби" на МВнР на виза тип "
D" за влизане в страната с цел извършване на дейност на свободна практика и на разрешение за пребиваване от Дирекция "Миграция" на МВР за срока на разрешението за работа.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта се произнася с решение за издаване или отказ за издаване на разрешение.

2. Заявител
За издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика чужденецът подава молба-декларация по образец до Агенцията по заетостта чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България.

3. Необходими документи
За издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика се подава молба-декларация по образец, към която се прилагат:
а) подробен план за дейността за срока, за който се иска издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика – с плана лицето доказва икономически и/или обществен ефект;
б) документ за признати в Република България образование и/или квалификация, притежавани от лицето, за извършване на съответната дейност на свободна практика;
в) документ, че лицето не е лишено от правоспособност за извършване на съответната дейност, издаден в държавата, където последно е практикувало тази дейност (заверен и легализиран по съответния ред);
г) документ, установяващ наличието на финансови средства за извършване на дейността на свободна практика в съответствие с представения план;
д) медицинско удостоверение (заверено и легализирано по съответния ред);
е) документ за платена държавна такса в размер, определен с акт на Министерския съвет, за кандидатстване за разрешение за извършване на дейност на свободна практика;
ж) два броя снимки размер
3 x 4, пълен фас;
з) други документи, които се изискват по силата на нормативните актове, регламентиращи съответния вид дейност на свободна практика, ако такива са необходими.

4. Вътрешен ход на административната услуга
В двудневен срок се подготвят и изпращат съгласувателни писма до Дирекция "Консулски отношения " на МВнР и Дирекция "Миграция" на МВР за извършване на проверка за пребиваването на чужденците.
В петдневен срок се изпраща писмо до вносителя на искането или до други институции, ако е необходимо представянето на допълнителни документи или за прецизиране на представените.
Срокът за вземане на решение за издаване или отказване на разрешението за извършване на дейност на свободна практика е едномесечен, считано от получаване на документите в АЗ.
Кандидатът получава решението от дипломатическото или консулското представителство, приело по-горепосочените документи.
Разрешението за дейност на свободна практика се получава лично от кандидата в Агенцията по заетостта.
Агенцията по заетостта води регистър, в който за всеки чужденец се вписват данните от:
а) първоначалната молба за издаване на разрешение;
б) молбата за продължаване на издадено разрешение;
в) решенията за издаване, отказ за издаване, продължаване, отказ за продължаване и отнемане на разрешение;
г) издаденото разрешение;
д) продълженото разрешение или отказ за продължаване на разрешението;
е) уведомлението за промяна на първоначалните данни и обстоятелства;
ж) уведомленията за временно затруднение извършването на дейността;
з) решението за одобрение на промяната.
Агенцията по заетостта уведомява в
3-дневен срок службите за административен контрол на чужденците и Министерството на външните работи за данните за всеки чужденец.
Забележка: Отказва се издаване или продължаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика в следните случаи:
- кандидатът не е подал документите по чл.
5, ал. 1 от Наредба № 2 от 10 септември 2002 г., съответно чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 10 септември 2002 г.;
- представеният план за дейността и/или отчета за неговото изпълнение не са обосновани или не е доказан икономически и/или обществен ефект;
- от подадените документи се установява, че кандидатът има намерение да извършва работа по трудово правоотношение;
- кандидатът е подал документи преди изтичането на
12 месеца от датата на отнемането на предишно разрешение за извършване на дейност на свободна практика;
- кандидатът не е изпълнил задълженията си за внасяне на осигурителни вноски и данъчните си задължения;
- кандидатът пребивава в Република България краткосрочно;
- по отношение на кандидата е наложено ограничение за издаване на виза и влизане в страната или е наложена принудителна административна мярка на основание чл.
10 от ЗЧРБ.
5. Такси
На основание Тарифа за таксите, събирани от Агенцията по заетостта по Закона за чужденците в Република България, се събират, както следва:
- за разглеждане на молба-декларацията и за издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика от чужденец -
50 лв.;
- за разглеждане на молба-декларацията и за продължаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика от чужденец -
25 лв.;
- за издаване на дубликат на разрешение -
25 лв.
6. Срок за валидност на разрешението
Разрешение за извършване на дейност на свободна практика или продължаване на разрешението за извършване на дейност на свободна практика се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за срок до
1 година по образец.
Срокът на издадено разрешение за извършване на дейност на свободна практика започва да тече от датата на издаденото разрешение за продължително пребиваване на основание чл.
24, ал. 1, т. 15 от Закона за чужденците в Република България.

Образци и формуляри

Име на файл

1.  Разрешение за извършване на дейност на свободна

практика от чужденец.

Az17-1.pdf

2.   Молба-декларация за издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България.

Az17-2.doc

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin