Административни услуги


Предоставяне на финансови средства на безработни лица с ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА за започване на самостоятелна СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ и на БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА зА ЗАПОЧВане НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ14. Предоставяне на финансови средства на безработни лица с ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА за започване  на самостоятелна СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ и на БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА зА ЗАПОЧВане НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КАТО МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ

Правно основание

Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ)
Национален план за действие по заетостта за съответната година

Кодекс за социално осигуряване

Закон за малките и средни предприятия

Компетентен орган

Агенция по заетостта чрез Дирекция Бюро по труда”/ДБТ/

Характеристика

Изложението указва реда и условията за насърчаване на предприемачеството на безработни лица и на безработни лица с право на парично обезщетение  за безработица , чрез предоставяне/възстановяване на финансови средства  за започване на самостоятелна стопанска дейност.

Целта на услугата е да се определят и изплатят на безработните лица финансови средства за започване на самостоятелна стопанска дейност  въз  основа на подадените от тях документи по сключен договор по съответната мярка

Процедура по извършване на административната услуга

Правоимащи лица

Безработни лица с право на парично обезщетение за безработица, които желаят самостоятелно или заедно да започнат стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги /чл.47, ал.1/ и безработни лица , които желаят да започнат самостоятелна стопанска дейност като микропредприятия/чл.49 от ЗНЗ/ 

2. Средства, подлежащи на предоставяне или възстановяване

Зависят от условията на конкретната мярка  и са в размери, определени с НПДЗ за съответната година. Те са записани в сключения договор и анекс към него.
Най-общо могат да бъдат:

-еднократна парична сума, вместо парично обезщетение за безработица, при условията и по реда на КСО (чл. 47, ал. 1);

-допълнителна сума при условие, че се осигурява заетост по одобрения бизнес проект на друг безработен член от семейството без право на парично обезщетение за безработица  (чл. 47, ал.4);

-кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект. (чл. 48);

-възстановяват се разходите за ползвани външни консултантски услуги и/или съпътстващи услуги, в рамките на договора,  съгласно утвърдена номенклатура и лимити от Съвета за сътрудничество към дирекция “Бюро по труда” (чл. 49б).

-средства за разходите, направени за започване на самостоятелната стопанска дейност, заложени в бизнес проекта(чл. 49, ал. 1);

-допълнителни месечни суми за внесени осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, ДЗПО и НЗОК, върху минималния размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съгласно Закона за бюджета на ДОО и НЗОК за съответната година (чл. 49, ал.4).

-средства за обучение за придобиване на професионална квалификация по предмета на самостоятелната стопанска дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект(чл. 49, ал.3).

4.  Необходими документи

Най-общо могат да бъдат:

- заявление  с приложен бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност

- заявление с приложени разходооправдателни документи;

- надлежно заверени копия на платежните нареждания за внесени осигурителни вноски за Фонд “Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и здравно осигуряване (НЗОК), върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, съгласно закона за бюджета на ДОО и НЗОК за съответната година;

 - заявление с изискуемите документи за сключване на анекс с ДБТ по реда на чл. 47, ал.4, чл. 48 и чл. 49б , чл.49, ал.3 от ЗНЗ.

45. Вътрешен ход на административната услуга
1. За безработни лица с право на парично обезщетение за безработица /чл.47, ал.1 от ЗНЗ/ , услугата започва с:

- - подаване  на  заявление с приложен бизнес проект за самостоятелната стопанска дейност;

- в едномесечен срок от подаване на заявлението и бизнес проекта, въз основа на предложението на комисията за одобрение на бизнес проекта, назначена със заповед на директора на дирекция "Бюро по труда" и в състав, съгласно чл. 41, ал. 1 ППЗНЗ, директорът на дирекция "Бюро по труда издава решение за одобряване или неодобряване на бизнес проекта. Директорът на ДБТ, директорът на ТП на НОИ или упълномощено от него лице и лицето, чийто бизнес проект е одобрен, сключват договор по чл. 47, ал. 1 ЗНЗ. В договора се вписва размерът на еднократната парична сума. Директорът на ТП на НОИ издава разпореждане за отпускане на еднократна парична сума по чл. 47, ал. 1 ЗНЗ и за прекратяване на паричните обезщетения за безработица на лицето.ТП на НОИ представя на ДБТ заверено копие от разпореждането. Еднократната парична сума по сключения договор се превежда от ТП на НОИ съгласно чл. 41, ал. 6 ППЗНЗ.
 - в определения в договора срок, лицата представят заверени копия от документи за извършена регистрация и разрешения за започване на стопанска дейност:

- Копие на документа за регистрация или ЕИК (единен идентификационен код), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или регистрация по друг законов ред;

- удостоверение за актуално състояние( в случаите без идентификационен код ЕИК);

- писмена информация от органа на приходите относно обстоятелствата по данъчно-осигурителна сметка от чл.87, ал.5 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ във връзка с данните за задължителни осигурителни вноски по чл. 87, ал. 2, т. 8 ДОПК;

- Копие от декларация на самоосигуряващо се лице по чл.1, ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица.

- от момента на започване на самостоятелна стопанска дейност до крайния срок на договора, ежемесечно до 20-то число на месеца, следващ изтеклия представят в ДБТ Декларация №1 за внесените осигурителни вноски във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК за изтеклия месец;

- при наемане на друг безработен член от семейството, съгласно чл. 47, ал.4 , лицето по чл.47,ал.1, сключва трудов договор  за срок не по-малък от 4 месеца и ежемесечно до 20-то число на месеца, следващ изтеклия представят в ДБТ Декларация №2 за внесените осигурителни вноски във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК за изтеклия месец;

- при успешно завършване на обучението по чл. 48 и в случай, че предоставеният кредит:

е равен или по-малък от заплатените средства за обучение, лицата възстановяват 50 на сто от получения кредит за обучение.

надвишава заплатените средства за обучение, лицата възстановяват разликата и 50 на сто от заплатените средства за обучение;

- за ползвани външноконсултантски и/или съпътстващи услуги по чл. 49б,  лицата представят в срока на договора по чл.47, ал.1 заявление за възстановяване на разходите и разходооправдателни документи;

2. За безработно лице, по чл.49 от ЗНЗ, което желае да започне самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие , услугата започва с:

- подаване  на  заявление с приложен бизнес проект за самостоятелната стопанска дейност-  и декларация, че не е упражнил права по чл.49,ал.1, чл.49а,ал.1 или чл.47,ал.1 от ЗНЗ в предходния тригодишен период;

 - едномесечен срок от подаване на заявлението и бизнес проекта, въз основа на предложението на комисията за одобрение на бизнес проекта, назначена със заповед на директора на дирекция "Бюро по труда" и в състав, съгласно чл. 45, ал. 2 ППЗНЗ, директорът на дирекция "Бюро по труда издава решение за одобряване или неодобряване на бизнес проекта. Директорът на ДБТ и лицето, чиито  проект е одобрен, сключват договор по чл. 49 от ЗНЗ, зЗа възстановяване на направените разходи /по чл.30а, ал.1, т.16 от ЗНЗ/.

- в определения в договора срок, лицето представя заверени копия от документи за извършена регистрация и разрешения за започване на стопанска дейност:

- Копие на документа за регистрация или ЕИК (единен идентификационен код), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или регистрация по друг законов ред;

-удостоверение за актуално състояние( в случаите без идентификационен код ЕИК);

- писмена информация от органа на приходите относно обстоятелствата по данъчно-осигурителна сметка от чл.87, ал.5 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ във връзка с данните за задължителни осигурителни вноски по чл. 87, ал. 2, т. 8 ДОПК;

- Копие от декларация на самоосигуряващо се лице по чл.1, ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица.

- Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

- от момента на започване на самостоятелна стопанска дейност до крайния срок на договора, ежемесечно до 20-то число на месеца, следващ изтеклия, лицето  представя в ДБТ надлежно заверени копия на платежните нареждания за внесени осигурителни  вноски за Фонд “Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)  и здравно осигуряване (НЗОК), върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, съгласно закона за бюджета на ДОО и НЗОК за съответната година, за изтеклия месец

Такси

Услугата е безплатна

ОБРАЗЕЦ / ФОРМУЛЯР                                                    

ДОГОВОР ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 /ОБРАЗЕЦ 1/                         

ДОГОВОР ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 /ОБРАЗЕЦ 2/                         

АНЕКС ПО ЧЛ. 47, АЛ. 4 /ОБРАЗЕЦ А1/                             

АНЕКС ПО ЧЛ. 48 /ОБРАЗЕЦ А2/                                         

АНЕКС ПО ЧЛ. 49б /ОБРАЗЕЦ А3/                                       

ДОГОВОР ПО ЧЛ. 49, АЛ.1                                                    

АНЕКС ПО ЧЛ. 49, АЛ. 3 /ОБРАЗЕЦ А1/                             

АНЕКС ПО ЧЛ. 49б /ОБРАЗЕЦ А2/                                      

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1 - ОБРАЗЕЦ 5                 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1 - ОБРАЗЕЦ 5А               

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin