Административни услуги


Представяне на документи по сключен договор за предоставяне на финансови средства на работодатели, за лицата, наети по програми и мерки за заетост13. Представяне на документи по сключен договор за предоставяне на финансови средства на работодатели, за лицата, наети по програми и мерки за заетост

Правно основание

Закон за насърчаване на заетостта чл.1, т.1, чл.17, ал.2, т.4, чл. 30а, ал.и чл. 30б, ал.1, т.2

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ) – чл.29

Национален план за действие по заетостта (НПДЗ) за съответната година

Закон за електронното управление - ЗЕУ

Наредба за електронните административни услуги - НЕАУ

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите - НВО

Компетентен орган

Агенция по заетостта чрез Дирекция
Бюро по труда”/ДБТ/

Характеристика

Изложението указва реда и условията за предоставяне/възстановяване на финансови средства на работодатели за разкриване на работни места и наемане по трудов договор на насочените от Дирекция "Бюро по труда" безработни лица, отговарящи на условията на съответната програма или мярка за заетост.

Целта на услугата е да се определят и изплатят на работодателите финансови средства на основата на подадените от тях документи по сключен договор за финансиране с ДБТ по програма или мярка за заетост.

Електронният вариант на услугата улеснява работодателите при представянето на необходимите документи в съответствие със сключеният от тях договор с ДБТ по програма или мярка за заетост; облекчава ДБТ при приемането и проверката на тези документи и като следствие намалява времето, необходимо за определяне и изплащане на полагащите се финансови средства на работодателите.

В резултат се стимулират работодателите при разкриване на нови работни места за наемане на работа на регистрирани безработни лица.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Правоимащи лица

Всички работодатели, които имат сключен договор по мярка или програма за заетост с Агенция по заетостта чрез Дирекция бюро по труда.

2. Средства, подлежащи на предоставяне или възстановяване

Зависят от условията на конкретната мярка или програма и са записани в сключения писмен договор между работодателя и ДБТ.
Най-общо могат да бъдат:

·                - трудово възнаграждение в размер, определен в НПДЗ за съответната година за действително отработеното време; когато трудовото възнаграждение е регламентирано в трудовия договор на база изработка за уговореното работно време, средствата се изплащат на база действително заработеното трудово възнаграждение, но не повече от размера определен в НПДЗ за съответната година за един месец;

·                - допълнителни възнаграждения по минимални размери по Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане;

·                - възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или по чл.319от Кодекса на труда; обезщетенията за неизползван основен платен годишен отпуск са за сметка на работодателя;

·                - възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване;

·                - направените вноски за сметка на Работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

3. Необходими документи

Най-общо могат да бъдат:Заявление за административна услуга: Декларация-искане за осигурителните вноски и начислените средства”.
Към него се прилагат:

·                1. Отчетна форма за явяване/неявяване на работа на персонала през изтеклия месец;

·                2. Платежно нареждане за изплатени средства на работници, копие от разплащателната ведомост или официална справка за изплатените поименно средства (ако е необходимо);

·                3. Придружително писмо.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Услугата започва с представяне от работодателя пред ДБТ на Декларация-искане за осигурителните вноски и начислените средства и приложенията към нея. Услугата приключва с предоставяне на финансови средства на работодателя от ДРСЗ и изпратено уведомление до работодателя за това от ДБТ или изпратен отказ от ДБТ за изплащане на заявените средства.


1. Работодателят подготвя и изпраща чрез ЕПДЕАУ или представя в ДБТ Декларация-искане за осигурителните вноски и начислените средства” и приложенията към нея.

2. Получените в ДБТ документи се регистрират в официалния документен регистър на ДБТ и се издава входящ номер.

3. Извършва се формален контрол за правилно попълване на документите. При открити несъответствия се уведомява заявителя и се изисква подаване на коригирани документи.

4. Извършва се контрол по същество за изпълнени изисквания на договора при попълването и представянето на документите от работодателя.При констатиране на несъответствия в документите на заявителя, с които той иска предоставяне на парични средства, се изпраща или Отказ за допускане до процедура по предоставяне на парични средства”, в който ДБТ прави обосновка на причините за отказа или Съобщение за нередовност и непълнота”, в което се дават препоръки за отстраняването им, когато се прецени, че работодателят има възможност да коригира несъответствията.В случаите, когато при проверката е констатирано, че работодателят е нарушил срока за подаване на документите по услугата, специфициран в договора с ДБТ, ДБТ изпраща Уведомление за неспазени изисквания по договор за мярка или програма”, с което уведомява работодателя, че подлежи на санкции съгласно клаузите на договора по мярка или програма за заетост.В уведомлението могат да се посочат и други санкции, предвидени в сключения договор, в случай че не са спазени и други клаузи на договора ( например при направена проверка на място от ДБТ по сключен договор се установи, че наетото лице отсъства безпричинно от работа през месеца, за който работодателят е представил документи за предоставяне на финансови средства.)

5. Подготовка на справка за дължимите средства по договор за заетост.Специалист мерки и програми в ДБТ изготвя справка, която се одобрява / подписва от оправомощените за това лица според вътрешните правила за работа на АЗ. Справката се изпраща за одобрение и осъществяване на плащане в ДРСЗ.

6. Одобряване и осъществяване на плащането.Изпълнява се от ДРСЗ на базата на получената справка от ДБТ.

Такси

Услугата е безплатна

ОБРАЗЕЦ / ФОРМУЛЯР

ИМЕ НА ФАЙЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1 - ОБРАЗЕЦ 1

AZ13-1.DOC

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1 - ОБРАЗЕЦ 2

AZ13-2.DOC

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1 - ОБРАЗЕЦ 3

AZ13-3.DOC

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1 - ОБРАЗЕЦ 4

AZ13-4.DOC

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1 - ОБРАЗЕЦ 4A

AZ13-5.DOC

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1 - ОБРАЗЕЦ 5, ОБРАЗЕЦ 5A

AZ13-6.DOC

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1 - ОБРАЗЕЦ 5A

AZ13-7.DOC

ДОГОВОР ПО ЧЛ. ЧЛ. 36, АЛ. 2; 52, АЛ. 1 ОТ ЗНЗ - ДК

AZ13-8.DOC

ДОГОВОР ПО ЧЛ. 41 - ДК

AZ13-9.DOC

ДОГОВОР ПО ЧЛ. 46 - ДК

AZ13-10.DOC

ДОГОВОР ПО ЧЛ. 52, АЛ. 2 - ДК

AZ13-11.DOC

ДОГОВОР ПО ЧЛ. 55Г - ДК

AZ13-12.DOC

ДОГОВОР ПО ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА", КОМПОНЕНТ 1 - ОБРАЗЕЦ 1

AZ13-13.DOC

ДОГОВОР ПО ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА", КОМПОНЕНТ 1 - ОБРАЗЕЦ 2

AZ13-14.DOC

ДОГОВОР ПО ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА", КОМПОНЕНТ 1 - ОБРАЗЕЦ 3  

AZ13-15.DOC

ДОГОВОР ПО ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА", КОМПОНЕНТ 1 - ОБРАЗЕЦ 4  

AZ13-16.DOC

ДОГОВОР ПО ДЕЙНОСТ "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ" ОБРАЗЕЦ ЛА ДК – 2012 Г.

AZ13-17.DOC

ДОГОВОР ПО ДЕЙНОСТ "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ" ОБРАЗЕЦ ЛА КП – 2012 Г.

AZ13-18.DOC

ДОГОВОР ПО ПРОГРАМАТА НПЗОХТУ /ДЕБИТНИ КАРТИ/

AZ13-19.DOC

ДОГОВОР - ОБРАЗЕЦ 1 КП – НП „ОСПОЗ” 2012 Г.

AZ13-20.DOC

ДОГОВОР - ОБРАЗЕЦ 2 КП – НП „ОСПОЗ” 2012 Г.

AZ13-21.DOC

ДОГОВОР - ОБРАЗЕЦ 3 КП – НП „ОСПОЗ” 2012 Г.

AZ13-22.DOC

ДОГОВОР - ОБРАЗЕЦ 1 ДК – НП „ОСПОЗ” 2012 Г.

AZ13-23.DOC

ДОГОВОР - ОБРАЗЕЦ 2 ДК – НП „ОСПОЗ” 2012 Г.

AZ13-24.DOC

ДОГОВОР - ОБРАЗЕЦ 3 ДК – НП „ОСПОЗ” 2012 Г.

AZ13-25.DOC

ДОГОВОР - ОБРАЗЕЦ 2 ДК/КП – 2012 Г. НП „ОСПОЗ”  (ЗА ОБЩИНИ)

AZ13-26.DOC

ДОГОВОР ПО ПРОГРАМАТА /ДЕБИТНИ КАРТИ/ НП ПП

AZ13-27.DOC

ДОГОВОР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЕЛПОМЕНА"

AZ13-28.DOC

ДОГОВОР ЗА ЗАЕТОСТ НП „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ”

AZ13-29.DOC

ДОГОВОР ЗА СТАЖУВАНЕ НА БЕЗРАБОТНО ЛИЦЕ ПРОЕКТ „ШАНС ЗА РАБОТА”

AZ13-30.DOC

ДОГОВОР ЗА ЧИРАКУВАНЕ НА БЕЗРАБОТНО ЛИЦЕ ПРОЕКТ „ШАНС ЗА РАБОТА”

AZ13-31.DOC

ДОГОВОР ЗА СТАЖУВАНЕ НА БЕЗРАБОТНО ЛИЦЕ ПРОЕКТ ”НОВА ПЕРСПЕКТИВА

AZ13-32.DOC

ДОГОВОР ЗА ЗАЕТОСТ ПО РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

AZ13-33.DOC

ДОГОВОР ПО ЧЛ.ЧЛ. 36, АЛ.1; 53; 53A; 55; 55А

AZ13-34.DOC

ДОГОВОР ПО ЧЛ. 43; 50; 51; 55Б; 55В

AZ13-35.DOC

ДОГОВОР ПО ЧЛ.55Д

AZ13-36.DOC

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin