Административни услуги


Професионално информиране, консултиране и ориентиране9. Професионално информиране, консултиране и ориентиране

Характеристика

Услугата цели подпомагане при: избор на подходяща професия/специалност, съобразно психофизическите особености и личностни интереси на клиентите; избор на кариерен път; избор на подходящо обучение, включително обучаващи институции.
По-долу ще бъдат изложени дефиниции на основни понятия, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга:
- професионално ориентиране – дейност, насочена към подпомагане на самостоятелен и съзнателен избор на професия и/или на път за придобиване на професионална квалификация в съответствие с индивидуалните качества на търсещите работа лица и учащи се и потребностите на пазара на труда;
- професионално информиране – предоставяне на информация за професиите и специалностите (трудови задачи и дейности, изисквания за упражняване на професиите, обучение, възможности за трудова реализация и кариерно развитие);
- професионално консултиране – подпомагане процеса на избор на подходяща професия чрез разширяване на броя на алтернативите в съответствие с индивидуалните особености на лицата и с потребностите на пазара на труда;
- самоинформиране – процес на самостоятелно професионално информиране с помощта на специализирани информационни материали за професии;
- Център "Работа" – информационно-консултантско звено към ДБТ с предмет на дейност: създаване на условия за самоинформиране, чрез осигуряване на свободен достъп до специализирани информационни материали за професионално ориентиране; организиране на групови мероприятия за професионално ориентиране и създаване на умения за активно поведение на пазара на труда;
- специализирани информационни материали – кратки описания и папки за професии, видеофилми, мултимедийни продукти и програми за професионално ориентиране.

Процедура по извършване на административната услуга

І. Индивидуално професионално ориентиране
1. Условия и предпоставки за упражняване на правото
Индивидуално професионално ориентиране се извършва при необходимост от допълнителна информация при избор на подходяща професия и/или на път за придобиване на професионална квалификация в съответствие с индивидуалните качества на лицето и потребностите на пазара на труда.
Ориентирането се извършва по отношение на безработни лица, на заети, които желаят да сменят работата си и на учащи се.

2. Необходими документи
Регистрационен фиш.

3. Вътрешен ход на административната услуга
3.1 Етапи на консултантския разговор за професионално ориентиране:
- определяне на професионалната информираност на клиента и неговата самооценка за пригодността му за упражняване на дадена професия;
- определяне на необходимостта от допълнителна информация;
- предоставяне на достоверна, пълна и актуална информация в достъпен за клиента вид;
- обсъждане на алтернативни варианти;
- отразяване на индивидуалното професионално ориентиране в плана за действие на лицето на хартиен и електронен носител.

3.2 В резултат на професионалното ориентиране се предоставя информация за възможностите за:
- избор на професия или смяна на съществуващата;
- повишаване на образователното равнище;
- повишаване на квалификацията или специализация;
- придобиване на правоспособност;
- обучение и наличие на съответни обучаващи институции;
- включване в обучение организирано и финансирано от ДБТ;
- включване в съответни програми за заетост.
ІІ. Групово професионално ориентиране

1. Условия и предпоставки за упражняване на правото
Групово професионално ориентиране се осъществява при наличие на лица със сродни интереси или от едни и същи рискови групи (без професия, с проблеми в професионалната реализация, самотни майки, лица, освободени от места за лишаване от свобода и др.), желаещи професионално ориентиране и създаване на умения за активно поведение на пазара на труда.
Забележка: Необходимо е и наличие на Център "Работа" или на ДБТ със зала за групова работа, подходящи училищни кабинети и салони.

2. Необходими документи
Дневник за отчитане на груповите мероприятия.

3. Вътрешен ход на административната услуга
3.1 Етапи на организиране на групово мероприятие:
- изготвяне на програма (определяне на темата, целевата група, лекторите, време и място на провеждането);
- осигуряване на лектори;
- осигуряване на зала с достатъчен брой места;
- осигуряване на технически средства;
- подготовка на специализирани информационни материали;
- оповестяване (рекламиране) на мероприятието;
- поканване на участниците.

3.2 Резултат от информирането
Представени биват професии от различни професионални направления и работодатели със заявени от тях свободни работни места, респективно изискванията за тяхното заемане.
Извършено бива информиране за услугите, предоставяни от ДБТ - права и задължения на търсещите работа лица, информационни и разяснителни сесии за проекти, национални и регионални програми, възможности за обучение в Центрове за професионално обучение, международни спогодби за работа в чужбина и др.
Придобити биват умения за активно поведение на пазара на труда, включващи съставяне на автобиография и мотивационно писмо; техники при явяване на интервю с работодател за заемане на определена длъжност; използване на "канали" (посреднически фирми, вестници,
web-site и др.) за търсене на свободни работни места

Образци и формуляри

Образец / формуляр

Име на файл

1. Регистрационен фиш за посещенията в Център "Работа"

AZ9-1.doc

2. Дневник за отчитане на груповите мероприятия при професионално ориентиране

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin