Административни услуги


Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица5. Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица

Характеристика

Изложението указва реда и условията за приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица с цел упражняване на правото за ползване на услуги по заетостта.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
Регистрацията се извършва в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта (АЗ) – дирекция "Бюро по труда" (ДБТ).

2. Заявители
Търсещите работа лица подават заявление-декларация за регистрация в дирекция "Бюро по труда". Право на регистрация имат:
- български граждани;
- граждани на страни-членки на Европейския съюз или на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария;
- чужденци с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
- лица, на които е предоставено право на убежище;
- лица, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут;
- лица, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;

- лица - граждани на трети държави, които са членове на семейство на български граждани или на граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

- членовете на семейството на чужденци, получили разрешение за дългосрочно пребиваване;

- притежателите на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си.
3. Необходими документи
Регистрацията на търсещите работа лица се извършва лично в дирекция "Бюро по труда" въз основа на:
- документ за самоличност;
- заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта;
- документ за придобито образование и/или квалификация;
- документи, удостоверяващи общ и/или служебен и/или осигурителен стаж;
- документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;
- документ, удостоверяващ адресна регистрация на територията на Република България;
- документ, удостоверяващ че лицето е член на семейството на гражданин на Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария;
- решение на Териториална експертна лекарска комисия/Национална експертна лекарска комисия;

- документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

- други документи - в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението-декларация за регистрация с приложените документи се подава до директора на дирекция "Бюро по труда". Няма установен срок за подаване на документите.
Компетентният орган извършва регистрация в момента на подаване на заявлението-декларация или след извършване на проверка в дирекция "Бюро по труда" по постоянен адрес, когато регистрацията е по настоящ адрес.
При отказ за регистрация директорът на дирекция "Бюро по труда" издава решение, което се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

Образци и формуляри

Образец / формуляр

Име на файл

1. Заявление декларация

AZ5-1.doc

2. Решение за отказ на регистрация

AZ5-2.doc

3. Решение за прекратяване/ възстановяване на регистрация

AZ5-3.doc

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin