Административни услуги


ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДАХарактеристика

Изложението указва реда и условията за приемане на заявки за свободни работни места в Дирекциите "Бюро по труда" (ДБТ) с цел задоволяване потребността на работодателите от работна сила.

Забележка: Заявката за свободно работно място е формуляр, в който са описани: длъжността, с основни задължения и допълнителни задачи; брой места по тази длъжност; основните и допълнителни изисквания към кандидатите за нея; начинът, по който ще се извършва подбора на кандидатите и начинът, по който ще се кандидатства за длъжността.

 

Процедура по извършване на административната услуга

1. Адресат

Заявките се подават в съответната ДБТ.

2. Заявител

Всеки местен работодател по негово желание има правото на тази услуга.
Забележка: Работодател е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители и е регистрирано по българското законодателство.

3. Необходими документи

Работодателите подават заявки за потребностите от работна сила в обслужващата ги по техен адрес дирекция "Бюро по труда".

В заявките за свободни работни места работодателите попълват: длъжността; броя работни места; основните изисквания за заемане на работното място, като образование, квалификация; допълнителни изисквания по отношение на професионални умения без документ и личностни характеристики; начина на кандидатстване и други.

Забележка: При обявяване на работните места работодателите нямат право да определят условия по признак пол, възраст, народност, етническа принадлежност и здравословно състояние. Изключения се допускат само по отношение на пол, възраст и намалена работоспособност, когато вследствие на естеството на работата полът, съответно възрастта или здравословното състояние, представлява съществен елемент от нея.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявката за работно място е по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Подава се в териториалните поделения на Агенция по заетостта - дирекции "Бюро по труда" (ДБТ), с подпис и печат на работодателя.

Заявките за работни места се регистрират в ДБТ и се въвеждат в автоматизираната информационна система. Въз основа на поставените от работодателите изисквания служителите от ДБТ извършват подбор сред регистрираните в тях лица.

Забележка: Когато в заявките работодателят поставя условия, противоречащи на закона или съдържащи изисквания към кандидатите, несъответстващи на характера на работата, директорът на ДБТ отказва да извършва посреднически услуги за наемане на работна сила с писмено решение.

Образци и формуляри

Образец / формуляр

Име на файл

1. Заявка за свободно работно место

AZ1-1.doc

2. Заявка-спецификация на свободното работно място

AZ1-2.xls

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin