Агенция по заетостта


Агенция по заетосттаАгенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.

Основни функции на Агенцията по заетостта:

1.    Регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа

2.    Посреднически услуги за осигуряване на заетост

3.    Съвместно участие с общините и работодателите в разработването на общополезни за общината и държавата дейности

4.    Участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда

5.    Изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси)

6.    Защита и запазване на заетостта

7.    Организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица

8.    Посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България

9.    Анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него.

Административни услуги, осъществявани от Агенцията - за преглед на конкретна процедура за услуга и изтегляне на образци на формуляри натиснете ТУК:

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin