Агенция за социално подпомагане


Агенция за социално подпомаганеИзпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по социалното подпомагане

 

Основни функции на Агенцията за социално подпомагане:

1. Отпускане на социални помощи и на семейни помощи за деца

2. Предоставяне на социални услуги

3. Контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги

4. Откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социални услуги и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности

5. Регистрация на физически лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридически лица, извършващи социални услуги

6. Изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за дейността по социално подпомагане в страната

7. Изготвяне на проекти на нормативни актове по социалното подпомагане

8. Други дейности, определени в закон или в акт на Министерския съвет

 

Уважаеми граждани,

Преди да преминете към конкретна административна услуга, вижте всички услуги от компетенциите на Агенцията за социално подпомагане, след това натиснете Т У К

    Агенция за социално подпомагане - вписани услуги в Регистъра на услугите:

       

326 Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

367 Приемане на заявления от кандидат-осиновители за вписване в Регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване

421 Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

422 Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

549 Отпускане на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо

580 Отпускане на целева помощ за безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане с автомобилния транспорт в страната по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

586 Настаняване на деца в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и издаване на заповед

587 Отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

649 Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

739 Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

778 Отпускане на еднократна целева помощ за ученици по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

779 Извършване на социална оценка по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

780 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

781 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за обучение по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

782 Отпускане на добавка за социална интеграция за балнеолечение и рехабилитационни услуги по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

788 Отпускане на целева помощ на лица с трайни увреждания за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство и преустройство на жилище.

789 Издаване на служебна бележка на хора с трайни увреждания за посещение в държавна институция (Регионална дирекция "Социално подпомагане" и Дирекция за социално подпомагане), във връзка с плащане на целева помощ

795 Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните

951 Отпускане на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия

995 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за задоволяване на основни жизнени потребности - наем на общинско жилище по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

998 Издаване на служебна бележка за получени помощи и добавки.

1000 Приемане на молби за настаняване на деца в семейство на роднини или близки и издаване на заповед

1007 Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

1047 Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

1171 Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

1172 Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите за безплатно пътуване с железопътния транспорт в страната два пъти в годината - отиване и връщане

1173 Възстановяване на разходи на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

1212 Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

1215 Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика

1216 Отпускане на месечна целева помощ за телефонни услуги по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

1217 Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

1221 Обработка на документи от институциите за социално подпомагане в ЕС

1275 Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

1404 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за диетично хранене и лекарствени продукти по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

1451 Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

1506 Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

1681 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за достъпна информация по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

1687 Кандидатстване за утвърждаване на доброволни и професионални приемни семейства и издаване на заповед

1688 Приемане на сигнали за наличие на деца в риск - устни, писмени, сигнали по електронен път и др.

1741 Вписване в Регистър на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги

1742 Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

1862 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за ползване на информационни и телекомуниционни услуги по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

1894 Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

2198 Освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

2282 Изготвяне на становища до дежурен съдия относно интересите на детето, във връзка със сделки, касаещи имущество и влогове

2292 Включване и участие в Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"

2293 Заплащане диагностика и лечение на здравнонеосигурени лица по реда на ПМС № 17 от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес

2326 Приемане на молби и документи за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности, и издаване на заповеди

2753 Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin