Агенция за социално подпомагане


Агенция за социално подпомаганеИзпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по социалното подпомагане

 

Основни функции на Агенцията за социално подпомагане:

1. Отпускане на социални помощи и на семейни помощи за деца

2. Предоставяне на социални услуги

3. Контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги

4. Откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социални услуги и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности

5. Регистрация на физически лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридически лица, извършващи социални услуги

6. Изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за дейността по социално подпомагане в страната

7. Изготвяне на проекти на нормативни актове по социалното подпомагане

8. Други дейности, определени в закон или в акт на Министерския съвет

 

Уважаеми граждани,

Преди да преминете към конкретна административна услуга, вижте всички услуги от компетенциите на Агенцията за социално подпомагане, след това натиснете Т У К

    Агенция за социално подпомагане - вписани услуги в Регистъра на услугите:

 

326 Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

367 Приемане на заявления от кандидат-осиновители за вписване в Регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване

421 Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

422 Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

580 Отпускане на целева помощ за безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане с автомобилния транспорт в страната по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

586 Издаване на заповед за настаняване на деца в специализирани институции и социални услуги от резидентен тип

587 Отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

649 Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

739 Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

778 Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

779 Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания

795 Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните

998 Издаване на удостоверение за получени социални плащания

1000 Издаване на заповед за настаняване на деца в семейство на роднини или близки

1007 Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

1047 Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

1171 Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

1172 Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите за безплатно пътуване с железопътния транспорт в страната два пъти в годината - отиване и връщане

1173 Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки

1212 Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение

1215 Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика

1216 Отпускане на месечна целева помощ за телефонни услуги по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

1217 Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

1221 Обработка на документи от институциите за социално подпомагане в ЕС

1275 Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци

1451 Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

1506 Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

1687 Кандидатстване за утвърждаване на доброволни и професионални приемни семейства и издаване на заповед

1741 Вписване в Регистър на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги

1742 Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

1894 Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

2198 Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

2292 Включване и участие в Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"

2293 Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес

2326 Издаване на заповед/направление за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности

2753 Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете

2971 Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

3028 Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin