Агенция за хората с увреждания


Агенция за хората с уврежданияИзпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика.

 

Основни функции на Агенцията за хората с увреждания:

1.     Регистрира лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъци по чл. 35а, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания(ЗИХУ).

2.     Контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъци по чл. 35а, ал.1 от ЗИХУ.

3.     Води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

4.     Участва и дава задължително становище по изготвяне на проекти на нормативни актове, свързани с хората с увреждания.

5.     Разработва програми и финансира проекти за стимулиране на  стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания.

6.     Разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.

7.     Създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания.

8.     Контролира разходването на бюджетните средства, предоставени от Агенцията.

 

Уважаеми граждани,

 

Преди да преминете към конкретна административна услуга, вижте всички услуги от компетенциите на А Х У, след това натиснете  Т У К :

      Агенция за хората с увреждания - вписани услуги в Регистъра на услугите:

   

1008 Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в специализирана среда

1455 Издаване на удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания

1866 Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в обичайна среда.

2358 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания

2998 Заличаване на регистрация на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания

2999 Заличаване на регистрация на лице, осъществяващо дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin