Агенция по заетостта


Агенция по заетостта 

Агенцията по заетостта - изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.

 

Основни функции на Агенцията по заетостта:

1.    Регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа

2.    Посреднически услуги за осигуряване на заетост

3.    Съвместно участие с общините и работодателите в разработването на общополезни за общината и държавата дейности

4.    Участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда

5.    Изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси)

6.    Защита и запазване на заетостта

7.    Организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица

8.    Посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България

9.    Анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него.

Уважаеми граждани,

Преди да преминете към конкретна административна услуга, вижте всички услуги от компетенциите на Агенцията по заетостта, след това натиснете Т У К

 

Услуги, осъществявани от Агенцията по заетостта - според Регистъра на услугите:

420 Регистрация и предоставяне на удостоверения на предприятия, които осигуряват временна заетост

546 Издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България

832 Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места в Дирекция "Бюро по труда"

834 Издаване на решения за прекратяване на регистрацията

835 Включване на безработни лица в програми и мерки за заетост и обучение

1168 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица

1170 Предоставяне на финансови средства на работодатели за лицата, включени в програми и мерки за заетост и обучение

1271 Предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда на работници-граждани на трети държави в Република България

2871 Регистрация на заетост на работници - граждани на трети държави

1501 Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице

1502 Издаване на решения за възстановяване на регистрацията

1956 Включване в обучение на възрастни

837 Регистрация и предоставяне на удостоверения на частни фирми за извършване на посредничество по наемане на работа

 

 

 

 

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin