Достъп до обществена информация


Достъп до обществена информацияУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор, се уреждат според Закона за достъп до  обществена информация (ЗДОИ) и Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от МТСП.

 

Министерството на труда и социалната политика предоставя информация, гарантираща откритост, достоверност и пълнота, при еднакви условия за достъп, като  защитава правото на информация и личната информация и като гарантира сигурността на обществото и държавата.

Важно!

Банкова сметка на Министерството за услуги и - по ЗДОИ:

BG75BNBG96613000134101  BIGкод – BNBGBGSD, БНБ – ЦУ,София или

в касата – ул. "Триадица" №2, етаж 2, ст. 427

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Форми и разходи за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

* * *

При Ваше желание - моля попълнете:

Анкетната карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване

                           или

Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение

 

* * *

Списък на категориите информация, класифицирани като служебна тайна

Списък на разсекретени документи

Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп

* * *

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за периода  01.01.2015 г. -31.12.2015 г.

 

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за периода  01.01.2016 г.-31.12.2016 г.

 

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информация за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

 

Годишен отчет за работата на Министерството на труда и социалната политика по Закона за достъп до обществена информация за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Министерство на труда и социалната политика - Заповед № РД01-117/09.02.2017 год

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Министерство на труда и социалната политика - Заповед № РД01-207/13.03.2018 год

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерството на труда и социалната политика през 2019 г. – Заповед № РД01-122/14.02.2019 г.

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерството на труда и социалната политика през 2020 г.  –  Заповед № РД01-18/10.01.2020г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin