Национални планове за действие по заетостта


Национални планове за действие по заетостта


Националният план за действие по заетостта за 2017 г. е механизъм за настройване на пазара на труда към устойчивост, балансираност и по-добро функциониране. Целта е да се подкрепи благоприятен за заетостта ръст на икономиката, да се балансира пазара на труда, като се подготвят кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене. Наред с това ще се осигурява активиране на неактивните лица и изпреварващо обучение на работната сила за повишаващото се търсене от бизнеса и по-успешното адаптиране на икономиката към външните и вътрешните предизвикателства на стопанското развитие. С изпълнението на Плана ще се подпомогне и  реализирането на целите и ангажиментите на страната в изпълнение на Стратегията на ЕС Европа 2020 и мерките включени в Националната програма за реформи 2016 – 2020г., Конвергентната програма 2017 – 2020г., задачите на Актуализираната стратегия по заетостта 2013г. – 2020г., Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020г., Стратегията за учене през целия живот, Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г., Националната програма за развитие на Р България 2020г. и др.

Планът е разработен от междуведомствена работна група с участието на отговорните институции, социалните партньори, неправителствения сектор и научните среди и включва одобрената от Националния съвет за насърчаване на заетостта Рамка с основните приоритети и направления на действие през 2017 г. Съгласуван е от Работна група 13, Националния съвет за насърчаване на заетостта и Националния съвет за тристранно сътрудничество и е приет с решение на Министерския съвет.

 

Национален план за действие по заетостта през 2017 г.

Решение на МС № 158 от 10 август 2017 г.

 

Национален план за действие по заетостта през 2016 г.

Решение на МС № 703 от 25 август 2016 г.

 

Национален план за действие по заетостта през 2015 г.

 

Национален план за действие по заетостта през 2014 г.

 

Национален план за действие по заетостта през 2013 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin