Проекти на нормативни актове


Проекти на нормативни актове


 

Проект на постановление на Министерския съвет за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Лице за контакт:

Теменужка  Златанова, началник на отдел "Жизнен стандарт доходи от труд и социална икономика", дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

тел.:02/8119 513

 

Дата на публикуване: 19.05.2017 г.

За предложения и становища до 19.06.2017 г. включително.

 

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Христо Симеонов, началник на отдел "Свободно движение на работници, миграция и интеграция", дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"

ел. поща: hr_simeonov@mlsp.government.bg

тел.:02/8119 546

 

Дата на публикуване: 16.05.2017 г.

За предложения и становища до 30.05.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за постъпилите предложения

 

Лице за контакт:

Лариса Тодорова, държавен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: ltodorova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 540

 

Дата на публикуване: 11.04.2017 г.

За предложения и становища до 11.05.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за постъпилите предложения

 

Лице за контакт:

Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: mpavlova@mlsp.government.bg,

Тел. 02/8119 454

 

Дата на публикуване: 17.03.2017 г.

За предложения и становища до 31.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: k.stoimenova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 501

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за постъпилите предложения

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: k.stoimenova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 501

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: k.stoimenova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 501

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,  приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Красена Стоименова, главен експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: k.stoimenova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 501

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: p.malakova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 435

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и  разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, приета с ПМС № 233 от 2015 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: p.malakova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 435

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: p.malakova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 435

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

e-mail: p.malakova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 435

 

Дата на публикуване: 21.02.2017 г.

За предложения и становища до 23.03.2017 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 288 на МС от 4.11.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Лице за контакт:

Йоанна Германова, държавен експерт в отдел „Програми за социално включване“, дирекция „Социално включване“

Ел. поща: jpetrova@mlsp.government.bg,

Тел. 02/8119 660

Дата на публикуване: 25.01.2017 г.

За предложения и становища до 08.02.2017 г. включително.


Проект на Постановление на МС за определяне нов размер на минималната работна заплата

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник отдел "Жизнен стандарт доходи от труд и социална икономика", дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 513

Дата на публикуване: 9.01.2017г.


Проект на Постановление на МС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник отдел "Жизнен стандарт доходи от труд и социална икономика", дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 513

Дата на публикуване: 7.12.2016г.

За предложения и становища до 20.12.2016г.


Проект на Постановление на МС за определяне нов размер на минималната работна заплата

Проект на доклад

Оценка на въздействието

 

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник отдел "Жизнен стандарт доходи от труд и социална икономика", дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

 

тел. 02/8119 513

Дата на публикуване: 7.12.2016г.

За предложения и становища до 20.12.2016г.


Проект на Постановление на МС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017г.

Проект на доклад

Оценка на въздействието

 

Лице за контакт:

Теменужка Златанова, началник отдел "Жизнен стандарт доходи от труд и социална икономика", дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 513

Дата на публикуване: 7.12.2016г.

За предложения и становища до 20.12.2016г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2003 г.

Проект на Доклад

 

Лицe за контакт:

Елка Милева, държавен експерт в отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

ел. поща: emileva@mlsp.government.bg

тел: 02/8119 533

Дата на публикуване: 16.11.2016 г.

За предложения и становища до 30.11.2016 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на Доклад

Лицe за контакт:

Христо Симеонов, началник на отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

ел. поща:hr_simeonov@mlsp.government.bg

тел: 02/8119 546

Дата на публикуване: 12.08.2016 г.

За предложения и становища до 26.08.2016 г.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Мотиви

Лицe за контакт:

Стефка Лиманска – началник на отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

E-mail: slimanska@mlsp.government.bg

Tel: 02/8119 421

Дата на публикуване: 07.07.2016 г.

За предложения и становища до 22.07.2016 г.


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Доклад

 

Лицe за контакт:

Стефка Лиманска – началник на отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

E-mail: slimanska@mlsp.government.bg

Tel: 02/8119 421

Дата на публикуване: 14.06.2016 г.

За предложения и становища до 28.06.2016 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Доклад

 

Лицe за контакт:

Ивелина Шопска – юрисконсулт в отдел „Правно обслужване“, дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси“

E-mail: ivelina.shopska@mlsp.gevernment.bg

Tel:02 8119451

Дата на публикуване: 13.06.2016 г.

За предложения и становища до 27.06.2016 г.


 

Проект на Закон за изменение на Закон заратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. (Обн., ДВ, бр. 54 от 13.06.2008 г.)

Проект на РМС за одобряване на проект на Закон за изменение на Закон заратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. (Обн., ДВ, бр. 54 от 13.06.2008 г.)

Доклад до МС за одобряване проекта на РМС

 

Лице за контакт:

Добринка Бонева – главен експерт в отдел "Международни организации и международно сътрудничество“, дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“

e-mail: dobrinka.boneva@mlsp.government.bg

тел. 8119 508

Дата на публикуване: 25.03.2016 г.

За предложения и становища до 08.04.2016 г.


Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие по социална икономика 2016-2017 г.

Проект на План за действие по социална икономика 2016-2017 г.

Лице за контакт:

Теодора Тодорова - държавен експерт, дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

e-mail:  tdemireva@mlsp.government.bg

тел. 02/8119 547

дата на публикуване:17.02.2016 г.


Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План с краткосрочни и средносрочни мерки за преодоляване на демографската криза

Лице за контакт:

Димитър Божилов - държавен експерт в отдел "ДПП", дирекция "СПДП"

e-mail: dbojilov@mlsp.government.bg

тел: 02/8119439

За предложения и становища:до 15.12.2015 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет заопределяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна Ос 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020"

Анотация

 

Лица за контакти:

Наталия Илиева – зам. главен директор на ГД ЕФМПП,

nilieva@mlsp.government.bg, 02/9329550

Гергана Върбанова, gvarbanova@mlsp.government.bg, 02/9329552

Снежана Александрова, alexandrova@mlsp.government.bg, 02/9329551

Дата на публикуване: 12.09.2015 г.

За предложения и становища до 26.09.2015 г.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Мотиви

 

Лице за контакти: Елка Милева, държавен експерт

E: mail: emileva@mlsp.government.bg

Tel: 02/8119-428

За предложения и становища до 31 май 2015 г.


 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin