ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕПроект на План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

лице за контакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социална икономика"

тел:02/8119 439

дата на публикуване: 06.06.2019 г.

За предложения и становища: до 07.07.2019 г.

Проект на Закон за изменение на Закон заратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. (Обн., ДВ, бр. 54 от 13.06.2008 г.)

Проект на РМС за одобряване на проект на Закон за изменение на Закон заратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. (Обн., ДВ, бр. 54 от 13.06.2008 г.)

Доклад до МС за одобряване проекта на РМС

Лице за контакт:

Добринка Бонева – главен експерт в отдел "Международни организации и международно сътрудничество“, дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“

e-mail: dobrinka.boneva@mlsp.government.bg

тел. 8119 508

Дата на публикуване: 25.03.2016 г.

За предложения и становища до 08.04.2016 г.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin