Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011

Методология

Правилник

Документи

Клас 0 - Професии във въоръжените сили

Клас 1 - Ръководители

Клас 2 - Специалисти

Клас 3 - Техници и приложни специалисти

Клас 4 - Помощен административен персонал

Клас 5 - Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

Клас 6 - Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

Клас 7 - Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Клас 8 - Машинни оператори и монтажници

Клас 9 - Професии, неизискващи специална квалификация

 

Заповед за утвърждаване на

Таблица за съответствие между Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011) и Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите (ESCO)