Договори за социална сигурност

СПИСЪК

на

действащите двустранни международни договори за социална сигурност

 

Спогодбите с държави – членки на Европейския съюз, сключени и влезли в сила преди 1 януари 2007 г. или по-късни дати на присъединяване на нови държави, не са изброени в настоящия списък, тъй като от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз, в отношенията между България и съответната друга държава членка техните разпоредби са заместени от координационните регламента за социална сигурност – Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, а от 2010 г. – Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност.

 

1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания

Ратифицирана от Президиума на Народното събрание на Народна република България на 18 април 1953 г. и от Президиума на Народното събрание на Народна република Албания на 20 ноември 1952 г. Размяната на ратификационните документи е извършена в София на 30 април 1953 г. В сила от 1 май 1953 г.


2. Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия

Ратифицирана с Указ № 115 на Президиума на Народното събрание от 1958 г. – Изв., бр. 63/1957 г., обн. изв., бр.69 от 29 август 1958 г., в сила от 1 септември 1958 г.

Към момента се прилага само в отношенията ни с Босна и Херцеговина


3. Спогодба между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска джамахирия по социалното осигуряване

Ратифицирана с Указ № 2005 на Държавния съвет от 25 юни 1984 г. – ДВ, бр. 51 от 29 юни 1984 г.

Обнародвана в ДВ, бр. 101 от 29 декември 1987 г. В сила от 1 август 1985 г.


4. Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция

Подписано в Анкара на 4 ноември 1998 г., в сила от 1 март 1999 г.


5. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване

Ратифициран със закон, приет от 39-о Народно събрание на 28 ноември 2001 г., обн., ДВ, бр. 107 от 11 декември  2001 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 26 от 21 март  2003 г., в сила от 1 април 2003 г.

Споразумение между Националния осигурителен институт на Република България и Министерството на труда и социалната политика на Украйна за прилагане на договора между Република България и Украйна за социално осигуряване от 04.09.2001 г.


6. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване

Ратифициран със закон, приет от 39-о Народно събрание на 21 май 2003 г., обн., ДВ, бр. 51 от 3 юни 2003 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 63 от 15 юли 2003 г., в сила от 1 август 2003 г.


7. Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване

Ратифициран със закон, приет от 40-о Народно събрание на 27 май 2009 г., обн., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., в сила от 1 септември 2009 г.

Административно споразумение за прилагане на договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване     


8. Спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност

Ратифицирана със закон, приет от 40-о Народно събрание на 22 януари 2009 г., обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г. Издадена от Министерство на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 65 от 14 август 2009 г., в сила от 1 септември 2009 г.

Административно споразумение за прилагане на спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност


9. Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност

Ратифициран със закон, приет от 40-о Народно събрание на 10 април 2009 г., обн., ДВ, бр. 31 от 24 април 2009 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 20 от 12 март 2010 г., в сила от 20 март 2010 г. 

Изменен с Протокол за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София. Рагифициран със закон, приет от Народното събрание на 3 юли 2019 г., обн., ДВ, бр. 56 от 16 юли 2019 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г., в сила от 20 юни 2020 г.

Споразумение между Министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.


10. Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея

Ратифицирана със закон, приет от 40-о Народно събрание на 22 октомври 2009 г., обн., ДВ, бр. 88 от 6 ноември 2009 г. Издадена от министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г., в сила от 1 март 2010 г.

Административно споразумение за прилагане на спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея


11. Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

Ратифицирана със закон, приет от 41-во Народно събрание на 5 юли 2012 г., обн., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2013 г., в сила от 1 февруари 2013 г.

Oт деня на влизането й в сила в отношенията между Република България и Република Сърбия се прекрати действието на Конвенцията по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна Народна Република Югославия, сключена в Белград на 18 декември 1957 година.

Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност


12. Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада

Ратифицирана със закон, приет от 41-во Народно събрание на 30 януари 2013 г., обн., ДВ, бр. 14 от 12 февруари 2013 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 39 от 9 май 2014 г., в сила от 1 март 2014 г. 

Административна спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада


13. Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност

Ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 21 юли 2016 г., обн., ДВ, бр. 61 от 5 август 2016 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 80 от 11 ноември 2016 г., в сила от 1 октомври 2016 г.

Oт деня на влизането ѝ в сила в отношенията между Република България и Черна гора се прекрати действието на Конвенцията по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна Народна Република Югославия, сключена в Белград на 18 декември 1957 година.

Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност


14. Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република

Ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 април 2016 г., обн., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 29 от 07 април 2017 г., в сила от 1 май 2017 г.

Административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската Република


15. Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан

Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 23 януари 2020 г., обн., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2020 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 47 от 22 май 2020 г., в сила от 4 май 2020 г.


16. Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 22 януари 2020 г., обн. ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2020 г. Издадено от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 76 от 28 август 2020 г., в сила от 1 септември 2020 г.

Делегация за разработването и подписването на това Споразумение с Квебек се съдържа в изричната разпоредба на чл. 27 от Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, в сила от 1 март 2014 г. Спогодбата с Канада дава възможност за сключване на договорености с всяка отделна провинция на Канада по отношение на всеки въпрос от областта на социалната сигурност, който попада в юрисдикцията на канадските провинции, а пенсионният план на провинция Квебек е такова законодателство, което е в юрисдикцията на провинцията и не е регулирано на федерално ниво.

Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и КвебекПриоритетите на МТСП за периода 2022 – 2023 година за провеждане на преговори и разработване на проекти на нови спогодби в областта на социалната сигурност са със следните държави:

Ø  Държави кандидатки за членство в ЕС: Албания (предстои ратифициране);

Ø Държави от бившия СССР: Беларус (в процес на преговори), Киргизстан (предстои стартиране на преговори), Армения (предстои стартиране на преговори), Грузия;

Ø Държави от Латинска Америка: Аржентина (в процес на преговори); Бразилия (ратифицирана от България, предстои влизане в сила);

Ø От региона на Северна Африка: Кралство Мароко (ратифицирана от България, предстои влизане в сила), Алжир;

Ø  Северна Америка: САЩ.