Анкетна карта ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

 

ДК 05_00-04

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

А Н К Е Т Н А  К А Р Т А

 

 ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

 

 ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

        

                    УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

      Администрацията на Министерството на труда и социалната политика събира и анализира Ваши предложения, сигнали, похвали, оплаквания, прави проучвания чрез анкети, кутии за мнения и др. с цел измерване удовлетвореността на потребителите от предоставяните от нас административни услуги.

       В резултат от измерването на удовлетвореността предприемаме непрекъснато действия за подобряване на административното обслужване. Ако желаете да попълните нашата анкетна карта, отбележете с точка предпочетения от Вас отговор.

       Благодарим Ви предварително за участието в анкетата!