НОВИНИ

Важно!!!

Приключи оценката на проектните предложения по схема BGEIF2013/01

Приключи работата на оценителната комисия по схема BGEIF2013/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество” 

С
Решение №РД-08-356/27.11.2014 г. са одобрени за финансиране 20 проектни предложения.

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти в установения срок.

Проектните предложения, намиращи се в резервния списък, ще бъдат финансирани при наличие на свободен финансов ресурс, след договаряне на одобрените за финансиране проекти.

 

 

 

 

 

 

Уважаеми кандидати по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGEIF2013/01,

Информираме ви, че информационният ден по Схема BG2013/01 ще се проведе на 04.08.2014 г. /понеделник/ от 10.00 до 12.00 ч., в Зала 5, етаж 5, в Министерство на труда и социалната политика.

 

 

 

Уважаеми кандидати по схема BGEIF2013/01,

Във връзка с допусната техническа грешка в текста на Насоки за кандидатстване по схема BGEIF2013/01, а именно разминаване в описанията на Компоненти 1 и 2, Ви информираме, че документите /Насоки и пакети документи и приложения/ са актуализирани.

 

НОВА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ГП 2013 НА ЕИФ

 

 

Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ), 

кани желаещите да представят проектни предложения по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с конкурентен подбор от годишна програма 2013 г.  (ГП 2013) посредством схема BG EIF 2013/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи  на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество“

 

Целите на процедурата за предоставяне на  БФП по тази схема са:

 

 • Основна цел 1: Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”.
 • Основна цел 2: Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията.
 • Основна цел 3: Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията.
 • Основна цел 4: Обмен на опит, добра практика и информация за интеграция с другите държави-членки.

 

Подкрепяните дейности са обособени в шест компонента, с които всички желаещи имат възможност да се запознаят посредством пълния комплект Насоки за кандидатстване, публикувани в рубриката „Активни програми” на интернет-страницата на ЕИФ на публичния портал на МТСП:  http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp и на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg .

 

Краен срок за представяне на проектни предложения по схемата:  30.09.2014 г., 16.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покана за обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по ГП 2013 на ЕИФ

 

 

 

Агенция по заетостта (АЗ) кани желаещите да представят мнения и предложения по проект на насоки за кандидатстване по процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

 

 

Средствата от Европейския интеграционен фонд (ЕИФ) са предназначени за интеграция на граждани на трети страни.

 

 

 

Всички ваши въпроси и коментари очакваме до 11 юли 2014 г.на електронна поща: s.ggeorgiev@az.government.bg и l.ivanova@az.government.bg.

 

На същите адреси и в същия срок се събират и заявките за участие в представянето на програмата. То ще приключи с публично обсъждане на 14 юли 2014 г. Мястото и часа на срещата ще бъдат обявени допълнително. Учтиво молим всички заинтересовани страни да заявят предварително своето участие.

 

 

 

Пълното наименование на схема BG EIF 2013/01 е „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи  на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество“.

 

 

 

Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по тази схема са:

 

 

 

 • Основна цел 1: Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”.
 • Основна цел 2: Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията.
 • Основна цел 3: Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията.
 • Основна цел 4: Обмен на опит, добра практика и информация за интеграция с другите държави-членки.

 

 

 

Подкрепяните дейности са обособени в шест компонента. Желаещите да се запознаят с тях могат да ги открият в проекта на „Насоки за кандидатстване”, публикувани в рубриката „Активни програми” на интернет страницата на ЕИФ на публичния портал на Министерството на труда и социалната политика на адрес:  http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp, както и на интернет страницата на АЗ на адрес: http://www.az.government.bg.

 

 

 

 

 

 

Важно!!!
Приключи оценката на проектните предложения по схема BGEIF2012/01

Приключи работата на оценителната комисия по схема BGEIF2012/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и устойчиво укрепване на капацитета за реализация на тези дейности

С Решение №6/2014 г. са одобрени за финансиране 17 проектни предложения. 


Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти в установения срок

 

 

 

 

  Уважаеми бенефициенти по Годишна програма 2012 на ЕИФ,

Уведомяваме Ви, че в рубрика "Активни програми" - ГП 2012, е публикувано Ръководство за бенефициента, относно изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Годишна програма 2012    

 

Уважаеми бенефициенти по Годишна програма 2011 на ЕИФ,

Уведомяваме Ви, че в рубрика "Активни програми" - ГП 2011, е публикувано Ръководство за бенефициента, относно изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Годишна програма 2011    

 

 

 

  Важно!!!

Приключи оценката на проектните предложения по схема BGEIF2011/01

Приключи работата на оценителната комисия по схема BGEIF2010/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общи основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и допълнително укрепване на капацитета за реализация на тези дейности” 

С Решение № 137
/26.03.2013 г. са одобрени за финансиране 22 проектни предложения. 

Предстои сключване на договори за
 безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти в установения срок.
 

 

ВАЖНО!!!

Уважаеми кандидати,

На ст. 2 от Декларация 3 „Декларация относно получаване на минимални помощи“ (Приложение за водещата организация и приложение за партньора) към Пакет с документи за кандидатстване по ГП 2011 и в Пакет документи към договора, в т.3 текстът:
Посочва се общият размер на очакваната минимална помощ: т. 3 + т. 4, независимо дали с това ще бъде надвишен определеният праг от 200 000 евро в левовата му равностойност.“,
следва да се промени по следния начин:
Посочва се общият размер на очакваната минимална помощ: т. 1 + т. 2, независимо дали с това ще бъде надвишен определеният праг от 200 000 евро в левовата му равностойност.“
 
Промяната се налага поради допусната техническа грешка.

 

 

Отговорният орган на Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави уведомява всички заинтересовани, че информационния ден по схема BGEIF2011/01 ще се проведе на 15.01.2013 г. от 13.00 часа в Министерство на труда и социалната политика, зала 5, етаж 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно!!! Приключи оценката на проектните предложения по схема BGEIF2010/01
Приключи работата на оценителната комисия по схема BGEIF2010/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общи основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и укрепване на капацитета за реализация на тези дейности” 

С Решение № РД05-35
/30.03.2012 г.  са одобрени 18 проектни предложения. 

Предстои сключване на договори за
 безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти в установения срок.

 

 

 

 

 

Уважаеми кандидати,
Със заповед № РД01-312/27.03.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика и национален координатор по ЕИФ, се прави промяна в насоките за кандидатстване по ГП 2010, по следния начин:
 
На стр. 23 от Насоките за кандидатстване по ГП 2010, текстовете: „Всички проекти следва да се реализират до 20 юни 2012 г.” и „Изпълнението на проектите започва съгласно предвиденото в договора за предоставяне на БФП и приключва не по – късно от 20.06.2012 г.”, следва да се променят по следния начин:
„Всички проекти следва да се реализират до 30 юни 2012 г.” и „Изпълнението на проектите започва съгласно предвиденото в договора за предоставяне на БФП и приключва не по – късно от 30.06.2012 г.”
Промяната се налага поради допусната техническа грешка.

 

Обява

за набиране на външни оценители

 

Министерство на труда и социалната политика обявява конкурс по документи  за избор на външни оценители и за включването им в база данни за участие в комисии за оценка на проектни предложения по годишните програми на Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави. 

Документите следва да бъдат представени в срок до 12.00 часа на 20.02.2012г. (понеделник), в сградата на Министерство на труда и социалната политика - деловодство, с адрес: 1051 София, ул. „Триадица” № 2.  Пълният текст на обявата, както и необходимите документи, които следва да бъдат попълнени, се намират в секция "Външни оценители" в рубрика "За ЕИФ"

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BGEIF2010/01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и укрепване на капацитета за реализация на тези дейности”.

 УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Във връзка с публикуваната схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGEIF2010/01, ви уведомяваме, че информационният ден по схемата ще се проведе на 19.01.2012 г., от 10.00 часа в сградата на МТСП, етаж 5, зала 5.

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А

 

Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество”, МТСП, в качеството си на Отговорен орган на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ), 
кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с конкурентен подбор от годишна програма за 2010 г. (ГП 2010) посредством схема BG EIF 2010/01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и укрепване на капацитета за реализация на тези дейности”.
 
Целите на процедурата за предоставяне на БФП по тази схема са:
 
 • Основна цел 1: Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”.
 • Основна цел 2: Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията.
 • Основна цел 3: Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията.
 
Проектите ще се изпълняват на територията на Р България. Подкрепяните дейности са обособени в пет компонента, с които всички желаещи имат възможност да се запознаят посредством пълния комплект Насоки за кандидатстване, публикувани в рубриката „Активни програми” на интернет-страницата на ЕИФ: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.
 
Краен срок за представяне на проектни предложения по схемата:  10. 02. 2012 г., 16.00 ч.
 
Предложенията да се изпращат на адрес:
Министерство на труда и социалната политика
Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество” – Отговорен орган по ЕИФ
ул. “Триадица” № 2, София 1051 - БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГП 2008
РЕЗУЛТАТИ
 
проект BG EIF 2008/01-01-02.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/01-01-02.01, „Oбогатяване на българския пазар на труда и улесняване интеграцията на имигранти” 
Краен бенефициер: Асоциация на Индустриалния Капитал в България
Приоритет: 1 Дейност:1 и 2
 
Цели:
 
1.Да гарантира прецизен времеви график за изпълнение на проекта със съответно разпределени задължения и отговорности между всички членове на екипа по изпълнението на проекта и ясни критерии за оценка на успешния напредък по изпълнение на дейностите.
2.Изготвяне на препоръки за подобряване на структурата,приложимите инструменти и административната практика по прилагането на държаваната политика и в следствие на това подобряване на обслужването на имигрантите и засилване процеса по гарантиране на правата им.
3.Посредством извършването на проучвания по метода „зад бюро”(кабинетно проучване) да бъдат описани и анализирани основните фактори на външната среда за привличане на квалифицирани имигранти за обогатяване на пазара на труда,кактоида бъде направена оценка на тяхното влияние.
4.На основа на използване на научно утвърдените методологиии и опита в изследване на проблемните ситуациипри интегрирането на имигранти,да се разработи методология,позволяваща провеждането на надеждно проучване на тенденциите в потребностите от квалифицирани имигранти за обогатяване на пазара на труда.
5.Чрез научно обосновани изследователски методи да се набере достоверна и представителна информация за тенденциите в потребостите от квалифицирани имигранти за обогатяване пазара на труда.
6.Провеждане на Кръгла маса с членове на АИКБ,социални партнйори , държавна админисрация и други структуру на гражданското общество
7.Осгуряване провеждането на последователна и дълготрайна политика за гарантиране правата на имигрантите и подобряване интеграцията и в българското общество чрез очертаване на последващи мерки за тяхната интеграция.
8.Разработване на комплект от специализирани програми за пилотни обучения , на членовете на АИКБ
9.успешна интеграция на имигрантите. Опитът от проведените обучения ще бъде ползван за окончателно прецизиране на материалите за обучение и Ръководството, преди те да бъдат отпечатани и предложени на българските работодатели.
10. Методологията за обучение ще бъде универсален инструмент за формиране у българските работодатели на умения за успешна интеграция на квалифицирани имигранти на пазара на труда. Целта е Методологията заедно с Ръководството да бъдат ползвани като действен инструментариум за улесняване на работодателите в търсенето и наеманаето на специфични категории имигранти с оглед нуждите на бизнеса за придобиване на изпреварващи умения за успешната интеграция в работния процес на новопристигащите и новорегистриращите се граждани на трети страни.
11.Целта е да се популяризира и да се даде представителство на извършеното по проекта , като се предложат готови модели за провеждане на балансирана имиграционна политика на квалифицирани граждани на трети страни ,съобразена с националните интереси и с интересите на бъклгрския бизнес.
12.Целта е да се популярзира и да се даде представителност на извършеното по проекта ,като се предложат готови модели за провеждане на балансирана имиграционна политика на квалифицирани граждани на трети страни , съобразена с националните интереси и с интересите на бъклгарскяи бизнес, за обогатяване на пазара на труда.
 
Постигнати резултати:
 
1.Разширени познания в областта на имиграционната политика на Репъблика България и нейните приоритети
2.Подобрено сътрудниччество между централните и местни органи на власт и социалните партнйори , международни организации и НПО.
3.Разширени познания и умения за възползване от процедурите и инструментите за наемане на граждани на трети страни.
Разработени са следните материали:
1.Доклад сравнителен анализ между България и страна-членка на ЕС по отношение на структура,приложими инструменти и добра административна практика  
2. Доклад по анализа на правно нормативната рамка и опит в областта на трудовата миграция и интеграция на национална и европейско равнище.
3. Доклад с резултати от експертните оценки и мнения на работодтелите за потребностите от квалифицирани имигранти.
4. Доклад от извършения комплексен анализ „Очертаване на мерки за интеграция на имигрантите в България и въвеждането на Общите основни принципи за политика на интеграция на имигрантите в ЕС”
 
 
проект BG EIF 2008/02-02.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/02-02.01, „ Информационни обслужване за имигранти в   градовете Пловдив, Кърджали и Стара Загора
Краен бенефициент: Международна организация по миграция
Приоритет: 1 Дейност:3
 
Цели:
1.Създаване на Информационен център в гр. Пловдив и Информационно бюро в гр. Кърджали за индивидуално консултиране по въпроси, свързани с интеграцията на граждани от трети страни.
2.Създаване на Мобилен информационен екип в помощ на имигрантите по места и провеждане на информационни дни в Стара Загора, Пловдив и Кърджали.
3.Разпространение на информационни брошури и информационни материали.
4.Организиране на срещи и съвместни събития между имигрантските общности в Пловдив, Кърджали и Стара Загора и българската общественост с цел насърчаване междукултурния диалог.
 
Постигнати  резултати:
 
1.Създаден и функциониращ Информационен център за имигранти в Пловдив
2.Създадено информационно бюро за имигранти в Кърджали 
3.Създаден мобилен център в помощ на имигрантите по места, които да достигнат до местните имигрантски общности.
4.Организирани 3 информационни дни в градовете Стара Загора, Пловдив и Кърджали.
5.Улеснен интеграционен процес и достъп до услуги , работа и образования в България
-        брой индивидуални консултации-131
-       брой консултирани имигранти чрез информационната линия на МОМ, информационния център в Пловдив и информационното бюро в Кърджали-121
-        брой отговори на запитвания получени по интернет -112
-       присъстващи на мултикултурните срещи и посетили информационните дни,проведени от мобилния консултативен екип-677
6.Подобрено взаимно разбиране на различните култури и ценности и развиване на взаимна търпимост - брой присъстващи на проведените съвместни междукултурни срещи - 677
7.Подобрено сътрудничество между централните и местните органи на власт и социалните партнйори,международните организации и НПО
-       за повищаване на информираността по проблемите на имигрантите и подобряване на инситуционалната среда за интегриране на имигрантите в страната се проведоха повече от 20 срещи с представители на местните власти и на работодателски организации,имигрантски асоциации, представители на гражданското общество и медиите на национално и регионално ниво
-       брой индивидуални комплексни консултации,създали партнйорски модели на взаимодействие при интегриране на имигранти-20
8.По-добра стартова позиция за имигрантите от гледна точка на тяхната интеграция
-       брой консултирани имигранти, който за първи път идват в Република България или за първи път почват съответната процедура/дейност-28
9.   Разширени области на познания за интеграцията
-       брой консултирани работодатели във връзка с наемането на работници /служители , които не са български граждани -17
-       присъствали на междукултурните инициативи по места – 677.
 
 
 проект BG EIF 2008/01-03.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/01-03.01, Врата към България:от имиграция към интеграция-Създаване на пилотен информационен център-Варна
Краен бенефициер: Сдружение „Бизнес агенция- Варна”
Приоритет: 1
Специфичен приоритет:NA
Дейност:3
 
Цели:
1.Идентифициране на инструменти за улесняване на интеграционния процес и достъп до услуги,работа и образование в България.
2.Стартиране на пилотен информационен консултативно-обучителен център във Варна.
3.Разработване на устойчива комлексна услуга за подкрепа на имигрантите от типа „едно гише”, включително и онлайн,за осигуряване на улеснен достъп, бърза адаптация и професионална и социална интеграция на мигрантите.
4.Макслимална публичност на проекта за привличане на целевата група и за подкрепа на интеграцията на имигранти като пълноценни членове на българскто общество.
 
Постигнати резултати:
 
1.Създаден и оборудван Пилотен инфорамационен център Варна (назначени служители и специалисти към него;закупено обзавеждане и оборудване).
2.Предоставено комлексно обслужване за подкрепа на имигрантите от типа „едно гише”, включително и онлайн, за осигуряване на улеснен достъп, бърза адаптация и професионална и социална интеграция на мигрантите.
3.Ораганизирани 20 интервюта; 2 организирани дискусии; 1 кръгла маса;
4.Разработен сектор за онлайн-обучение на сайта на проекта;
5.Изготвени 1 000 информационни брошури и 4 прес –съобщения.
6.Създаден и обучен екип от координатори за работа с имигранти и уеб-администратор-1 бр.
7.Повишена информираност на поне 200 имигранти във Варна за възможностите за интеграция чрез директна работа с координаторите в центъра -200 попълнени анкетни карти.
Разработени са следните материали:
1.Доклад преглед на състоянието на законодателството и услугите за подпомагане на интеграцията на имигранти в България и Варна- 1 бр.
2.Указателне справочник с резюмета и препратки към актове за нуждите на консултативната дейност на Пилотния център-в електронен формат,за отпечатване и за публикуване -1 бр. 
3.Доклад преглед и подбор на инфорамцията , необходима на имигрантите за интеграция-законови актове за режима на пребиваване , започване на работа и собствен бизнес- 1 бр.
4.Доклад-преглед за практиките за улесняване на интеграционния процес на имигранти управлението на информационни центрове в 4 нови страни членки на ЕС-1 бр.
5.Методология и наръчник за управление на информационни центрове за интеграция на имигранти на принципа на „услуги на едно гише”- 1 бр.
 
 
 
  
 проект BG EIF 2008/02-03.01,
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/02-03.01, Подкрепа за ефективна интеграция на имигрантите,  живущи в гр. София
Краен бенефициер: Фондация „Програмен и аналитичен център за европейска политика”, гр. София
Приоритет: 1 ; Дейност:4
 
Цели:
1.Да подпомогне реализацията на проекта логистично с оглед правилното му изпълнение и недопускане отклонение от графика за реализация на дейностите.
2.Привличане на желаещи бенефициенти да вземат участие в обученията; Популяризиране на програмата, целите на проекта и резултатите, които се очаква да постигне
3.Да подпомогне разпространението на информация за бързата адаптация и интеграция на целевата група; за обратна връзка с екипа на проекта; за мултиплициране резултатите от проекта.
4. Повишаване степента на интеграция в българското общество на имигранти, чрез провеждане на комплекс от обучения, целящи подобрение на готовността им за работа и социално включване.
5.Повишаване степента на интеграция в българското общество на имигранти, чрез провеждане на комплекс от обучения, целящи подобрение на готовността им за работа и социално включване; Подобряване познанията на бенефициентите за историята на страната, в която са решили да се установят трайно.
6.Да подпомогне бенефициентите в процеса на тяхната интеграция като ги подпомогне в следването на административните процедури, съпътстващи пребиваването им в страната.
7.Изцяло практически насочено обучение - цели улесняване ориентацията на целевата група в обществените нрави, адекватно посрещане на очакванията, отправени към тях и адаптиране към условията на живот в столицата и страната ни.
8.Да обобщи постигнатите резултати и целите, които са постигнати в хода на реализация на проекта.
 
Постигнати  резултати:
 
1.предоставена е реална помощ на имигранти, избрали София за място за установяване за получаване на по-добра стартова позиция от гледна точка на тяхната интеграция;
2. дадена е възможност на 20 лица със статут на имигранти, живущи на територията на Столична община да придобият основни познания по български език, българска история, административни процедури и гражданска ориентация.
3. информирана е целевата група за възможностите, които имат за подобряване степента на интеграция, както и за правата и задълженията на лицата със статут „имигрант”, пребиваващи трайно на територията на столицата;
4. проведена е широка информационна кампания, създадена е интернет страница,която предоставя на целевата група полезна и разнообразна информация, необходима за по-добрата им интеграция.
5. създадени са условия за улесняване на интеграционния процес и достъпа на имигрантите до основни услуги, работа и образование в България.
                                                     
Разработени са следните материали:
1.Информационна брошура и флаери –  по 2000 броя;
2.Интернет страница - http://pacep.eu/, богата на актуална информация и материали;
3.Учебни помагала – 4 броя (Български език, История на България, Административно-правни процедури и Гражданска ориентация);
 
 проект BG EIF 2008/02-04.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/02-04.01 Информраност и партньорство при интеграцията на имигранти
Краен бенефициер: Търговско-промишлена палата Враца
Приоритет: 1 Дейност:5
 
Цели :
1.Да разшири областите на познания за интеграцията на обществото от Северозападна България.
2.Да предаде на гражданите от Северозападния регион, чрез медиите, по-обширни познания за процедурите по интеграция, включително за мерки на политиката по интеграция като цяло и в частност на финансираните от ЕИФ проекти и мерки.
3.Да допринесе за по-доброто възприятие на интеграцията на имигранти от гледна точка на българското общество.
 
Постигнати  резултати:
 
1.Повишени знания на двете страни – имигранти и приемащо общество в Северозападна България, относно въпросите на интеграцията и по-доброто им взаимно разбиране чрез проведените дебати в рамките на „информационното кафене”, Кръглата маса и публикациите в медиите и в сайта на проакта;
2.Положително отношение на българското общество към имигрантите в България, в следствие на проведените дебати и публикациите в рамките на форумите на проекта; 
3.Повишена обществена култура по отношение на по-доброто възприятие на интеграцията на имигрантите в следствие на проведените дебати и публикациите в рамките на форумите на проекта; 
4.Стимулирано положително приемане на миграцията в обществото в Северозападна България и на мерките за интеграция чрез качественото изпълнение на дейностите по проекта.
 
Разработени  материали:
1.Презентации за представяне на имиграционния феномен и многогодишните и годишни програми на ЕИФ за България
2. Анализ за процедурите по интеграция и ролята на медиите при отразяването и формирането на общественото мнение по имиграционните въпроси.
3.Информационна брошура под мотото „Интеграцията – двустранен процес” , съдържаща информация по темата : „ Готови ли сме - да интегрираме и да бъдем интегрирани”.
4.Информационна брошура под мотото „Интеграцията – двустранен процес” , съдържаща информация по темата : „Културна, социална или икономическа интеграция”.
5.Информационна брошура под мотото „Интеграцията – двустранен процес” , съдържаща информация по темата : „Добри практики за интегриране на граждани на трети държави в страни членки на ЕС”.
 
проект BG EIF 2008/01-05.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/01-05.01 , „Имигранти: За всеки има хляб под слънцето”
Краен бенефициер: „ИнтелДей Сълушънс”АД
Приоритет: 1 Дейност:5
 
Цели:
1.Проучване на мнението,нагласите и стереотипите на журналистите по отношение на имигрантите и процеса на интеграция в българското общество.
2.Да повиши обществената информираност и култура по отношение на феномена „миграция” като представи пред медиите и широката общественост аргуметирана и въздействаща информация относно имигрантите в България.
3.Да повиши обществената информираност и култура по отношение на феномена „миграция” като представи пред медиите и широката общественост аргуметирана и въздействаща информация относно имигрантите в България.
4.Провеждане на експертен форум относно процеса на интеграция на имиграните в България.
5.Организиране на специално събитие за привличане на обществния интерес по темата.
                                                  
Постигнати  резултати:
1.Доклад относно отразяването на темата за емигрантите и имигрантите и процеса на интеграция в медиите с резултатите от медийния анализ
2.Прес-съобщения по теми, целящи положителното възприемане на имигрантите в България до предварително подбрани национални и регионални медии
3.Проведен експертен форум относно процеса на интеграцията на имигрантите в България
4.Организирано специално събитие (хепънинг) в центъра на София
5.По-високо ниво на информираност сред българското общество относно профила, културата и ценностите на имигрантите
6.Положително приемане на имигрантите и процеса на интеграцията им в българското общество
 
 
проект BG EIF 2008/02-05.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/02-05.01, Създаване на методика и провеждане на пилотно изследване за мониторинг на социално-демографския статус и нагласите на граждани от трети държави
Краен бенефициер: Витоша Рисърч
Приоритет:2 Дейност:6
 
Цели:
1.Цялостно и пълно информиране на изследователския екип за събираната информация и осъществените изследвания за целевата група.
2.Изработване на доклад, резюмиращ наличната информация за ГТД.
3.Обосновка и детайлно планиране на мониторинговото проучване, които да гарантират изпълнението на проекта в унисон с необходимите изследователски стандарти.
4.Осигуряване на практически приложим и изследователски надежден метод за достъп до представители на целевата група
5.Операционализиране на изработената Концепция.
6.Тестване на адекватността на предвидените въпроси, валидизиране на основните теми и проблемни кръгове, които трябва да залегнат в мониторинговото проучване.
7.Прецизиране на инструментариума за количественото изследване.
8.Набиране на информация за нагласите и социално-демографския статус на ГТД, тестване на изследователския инструментариум в реални полеви условия.
9.Осигуряване на възможност за прилагане на приложената методология при провеждане на мониторинговото проучване в следващи периоди, както и на възможност за по-нататъшна корекция и прецизиране на методологията, ако е необходимо.
10.Обобщаване и анализиране на получената информация.
11.Информиране на Възложителя, отговорните институции и широката общественост за резултатите от проекта
 
Постигнати резултати:                 
1.Установяване и подобрение на инструменти за оценка (инструментариуми за качествено и количествено социологическо проучване) – за постигането на този индикатор бяха разработени въпросник за персонално стандартизирано интервю и въпросник (сценарий) за дълбочинно интервю. В процеса на изпълнение на проекта бяха изготвени и допълнителни инструменти, чрез които да се оптимизира събирането на информация от представителите на целевата група. Те включват анкетна карта за самостоятелно попълване и онлайн анкета. С цел преодоляване на езиковата бариера и цялостно подобрение на инструментите за оценка допълнителните инструментариуми бяха преведени на няколко езика: английски, руски, турски, китайски и арабски.
2.Разработени общи показатели (индикатори за нагласи и социално-демографски статус) – разработването на общите показатели в изследователския инструментариум беше осъществено след предварително проучване на съществуващите информационни източници относно ГТД.
3.Подобрено качество на събраните данни – събраните данни могат да послужат за изграждането на информационна среда относно проблемите свързани с интеграцията на имигрантите и техните семейства в българското общество. Периодичното актуализиране на тези данни, чрез провеждане на мониторингово проучване, осигурява по – добро качество на информацията, която може да послужи при формирането на цялостната интеграционна политика.
4.По-добро разбиране на нуждите на имигрантите – В резултат от проведените качествено и количествено проучване, бяха регистрирани и анализирани много от проблемите с които се сблъскват представителите на целевата група, които са описани подробно в приложените доклади. Също така в процеса на изпълнение на проекта беше регистриран значителен интерес към темите включени в изследването от страна на респондентите, които в процеса на интервюиране изказваха различни мнения и препоръки по отношение на проблемите и нуждите свързани с тяхната интеграция в българското общество.
5.Най–много представители на ГТД от трети страни в България са основно от Руската Федерация и от Турция.
6.От гледна точка на образованието, най–много представители на целевата група имат завършено средно или висше. Оценката им за образователната система в България е малко над средната.
7.Регистрирана е сериозна зависимост между престоя в България и степента на владеене на български език. Логично по–дълго пребивавалите ГТД, владеят по–добре български език.
8.По отношение на основанието за пребиваване, най–голямата група представители на ГТД е от хора, които са членове на семейства на български граждани. Следват работещите по трудово правоотношение, търговска дейност с разкрити поне 10 работни места за български граждани и пенсионно осигурени чужденци.
9.Основен проблем за ГТД е работата с администрацията в България, където те често срещат проблеми с изваждането на документи за пребиваване. Езиковият проблем също е често срещан в работата с администрацията, особено за тези представители на целевата група, които не говорят добре български.
10.Регистрираната безработица сред ГТД е 17%.
11.Много от ГТД са наети в същата област, в която са работили преди това.
12.Може да говорим за относително добри условия за живот на ГТД в страната, тъй като 80% твърдят, че живеят добре с доходите, които получават.
13.Много малък дял от представителите на целевата група се осигуряват в България.
 
Разработени  материали:
1.Доклад резюмиращ наличната информация за ГТД  
2.Концепция за мониторингово изследване   
3.Методика на извадката  
4.Въпросник (сценарий) за дълбочинно интервю
5.Въпросник за персонално стандартизирано интервю на български език   
6.Анкетна карта за самостоятелно попълване (на английски език , руски език, турски език, китайски език, арабски език)   
7.Онлайн анкетна карта многоезична (шест езика)
8.Сайт на проекта: http://vrsurveys.com/CTCdemo.html)
9.Анализ на резултатите от качественото проучване
10.Методологически доклад  
11.Доклад с резултатите от проведеното количествено проучване  
12.PPT презентация с най–важните изводи от проекта  
 
 
 
проект BG EIF 2008/01-06.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/01-06.01 , Усъвършенстване на информационното осигуряване на интеграционната политика на Република България към граждани от трети държави
Краен бенефициер: Център за изследване на демокрацията
Приоритет: 2 Дейност: 6
 
Цели:
1.Проучване и анализ на съществуващите средства за наблюдение на провежданите политики и мерки за интеграция и схеми за оценка на ефектите от тях и на информационните потребности на институциите и организациите, които провеждат интеграционни политики и практики.
2.Да се разработи усъвършенстван комплекс от средства за идентифициране и наблюдение на провежданите мерки за интеграране на граждани на трети държави, включително и на мерките за привличане на квалифицирани специалисти за специфични нужди на пазара на труда, и схеми за оценка на ефектите от провежданите интеграционни политики и практики върху целевата група.
3.Да се установят в дълбочина проблемите , удовлетвореността , поребностите и очакванията на имигрантите от трети държави в процеца ан тяхната интеграция, с особен акцент върху новопристигналите и новорегистрираните ГТД, както и търсенето на услуги от страна на имигрантите на местно ниво.
4.Да се проучи и анализира степента на информираност, ангажираност с проблемите , нагласите и реакциите на приемащото общество по отношение на провежданите интеграционни политики и практики
5.Изграждане на моел за база данни,която да обхваща необходимата обобщена информация относно провежданата интеграционна политика в страната по отношение на граждани от трети държави, да позволява периодично актуализиране на данните и да представя възможности за провеждане на статистически и други анализи в различните разрези и аспекти, включително анализиране на тенденциите и международни сравнения
6.Да се определят основните проблеми и възможни методологически и технически решения относно средствата за наблюдение на провежданите политики и мерки за интеграция и схемите за оценка на ефектите от тях относно структурирането на обща база данни относно обектите и субектите на провежданата интегационна политика в страната по отношение на ГТД,както и да се обобщят резултатите от проведениете качествени и емпирчини изследвания .по отношение на интегрирането на ГТД и начина на приемане от българското общество.
 
Постигнати  резултати:
1.Събраната информация подпомага стратегията по привличането на граждани от трети държави за заселване в определени региони на България, свързана с развитието на икономиката в съответните региони, наличните местни ресурси и демографското състояние.
2.Проведеното емпирично социологическо изследване сред българските граждани разкри нагласите на приемащото общество, степента на ангажираност с проблемите на имигрантите и готовността на нашето общество за приемането им.
3.Изграденият модел на база данни дава възможност за обединяване и структуриране на цялата информация в областта на интегриране на ГТД в подходящ обобщен вид съобразно информационните потребности на заинтересованите страни, провеждащи интеграционни политики и практики в страната.
4.Възможностите за регулярно актуализиране и обогатяване на БД позволяват натрупване на съпоставими данни относно обектите и субектите на интеграционната политика, което от своя страна ще позволи проследяване на тенденциите в развитието на интеграционните процеси. По този начин може да се изгради единна информационна система, която да подпомага от една страна интеграцията на имигрантите и техните семейства и приемането им в българското общество, а от друга – оптимизирането на интеграционната политика на страната. 
 
Разработени  материали:
1.Инструментариум за изследване на информационните потребности на различните оторизирани институции, орагани и организации за провеждането на интеграционни политки съобразно техните цели,задачи и функции.
2.Инструментариум за идентифициране и наблюдение на мерките по интегриране на ГТД и на мерките за привличане на квалифицирани специалисти за специфични нужди на трудовия пазар в страната.
3.Методология за идентифициране и наблюдение на провежданите мерки за интеграция в страната и оценка на ефектите от тях върху целевата група, за идентифициране на необходимите източници на данни, препоръки за периодичността на събиране, степента на обобщение, вида и формата на представените обобщени характеристики , както и начина на разпространение ан събраната информация.
4.Прототип на база данни относно обектите и субектите на провежданата интеграционна политика в страната по отношение на граждани на тери държави, която да осигури необходимата информационна среда за бъдещото успешно изпълнение на Националната стратегия, както и въвеждането в практиките на ООП за политика на интеграция на имигрантите в ЕС.
5.Сценарий и ръководство за модератор за провеждане на фокус групи и дълбочинни интервюта, предназначени за проучване на потребностите,проблемите, степента на удовлетвореност и очакванията на гражданите от трети държави по отношение на политиките и практиките за тяхното интегриране.
6.Обобщаващ аналитичен доклад на основата на проучвателните и методологически разработки по проекта, в който се дава критична оценка на съществуващите информационни проблеми и се формулиранат насоки за тяхното решаване с цел осигуряване на необходимата информационна среда за оценка и оптимизиране на интеграционната политика на Републиак България по отношение на ГТД и българското общество.
 
 
 проект BG EIF 2008/02-06.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/02-06.01, проект „Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни”
Краен бенефициер: Център за изследване на демокрацията
Приоритет: 2 Дейност:7 и 8
 
Цели:
1.Да се проучат и анализират добрите национални и европейски практики по отношение на използваните индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка на политиките и мерките по интеграция на имигранти. На тази основа да се идентифицират съществуващите информационни празнини, както и информационните потребности на заинтересованите страни, чрез което ще бъдат обосновани изскванията към индикаторите, методите и техниките за наблюдение и оценка на целите на интеграционната политика на страната и мерките за нейната реализация.
2.Целта на Д2 е въз основа на най-добрите национални и европейски практики да се разработят ключови индикатори за оценкаизпълнението на целите на политиката за интеграция на граждани на трети страни.
3.Основна цел на дейността е да се разработят методи и техники за наблюдение и оценка на мерките по интеграция, които са включени в НСМИ и годишните планове за реализацията на нейните приоритети, мерки и дейности.
4.Да се представят разработените ключови национални индикатори и методи за оценка на целите и мерките по интеграция пред представители на заинтересованите страни и на експерти с оглед на тяхното прецизиране и оптимизиране в съответствие с потребностите, изискванията и препоръките на заинтересованите страни.
5.В доклада ще бъдат описани подробно резултатите от извършените дейности по проекта.
6.Да се осигури широка публичност на дейностите и резултатите по проекта, осигуряваща широк достъп както до информация за политиката и мерките по интеграция, така и за техните оценки чрез системата от ключови национални индикатори.
 
Постигнати резултати:
1.Разработена е система от показатели за оценка изпълнението на целите по интеграция на граждани на трети страни в съответствие с най-добрите европейски практики и потребностите на националните и местните институции, разработващи и реализиращи политиките и мерките по интеграция и предоставящи възможност за тяхното коригиране и оптимизиране.
2.Разработени са различни методи и техники за наблюдение и оценка на прилаганите мерки по интеграция на граждани на трети страни, релевантни на предложените индикатори за оценка степента на постигане на целите на политиките по интеграция.
 
Разработени материали:
1.Аналитичен доклад, публикуван в сайта на бенефициента http://www.csd.bg/fileSrc.php?id=20136;
2.Брошура „Индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни” 
3.Брошура Индикатори за оценка на миграционни и интеграционни процеси и политики”  
 
 
проект  BG EIF 2008/01-07-08.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/01-07-08.01 ; 
Проект „Система за разработване на показатели и техники за наблюдение на мерките за интеграция на имигранти”
Приоритет: 2 Дейност:7 и 8
 
Цели:
1.Да се проучи теорията и практиката за оценка на интеграцията на имигранти като се изследват видовете критерии и показатели,които се използват ,тяхната обосновка и методите за валидизацията им.
2.Да се установи какви критерии и показатели могат да бъдат обособени и „захранени” въз основа на наличните информационни масиви относно интеграцията на имигранти в страната.
3.Да се разработи система от критерии и техните показатели за оценка на интеграцията на имигрантите в България съобразно общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци” на ЕС
4.Да се предложат конкретни методи и техники за остойностяване ( информационно „захранване”) на системата от критерии и показатели за оценка на интеграцията на имигранти.
5.Да се тестват предложените методи и техники за остойностяване („информационно захранване”) на критериите и показателите и да се осъществят , ако е нужно, съответните изменения и подобрения.
6.Да се създаде благоприятна , добронамерена информационна среда за широка обществена подкрепа и информиране на целевите групи и заинтересованите страни и за популяризиране на проекта и резултатите му
7.Да се осигури управление,непрекъсната координация ,вътрешен мониторинг на проекта и контрол на изпълнението му.
 
Постигнати резултати:
1.Обзорен доклад върху теорията и практиката на оценка на интеграцията на имигрантите
2. Обзорен доклад върху наличните информационни масиви, отнасящи се до имигрантите и тяхната интеграция у нас.
3. Разработена система от критерии и показатели за интеграция на имигрантите в България
4. Указания за методите и техниките, които трябва да бъдат използвани за добиване на нужната информация за „захранване” на критериите и показателите за оценка интеграцията на имигрантите у нас
5. Установени и подобрени инструменти за оценка
6. Предложения за изменения и усъвършенстване на техниките и методите за оценка
7.Проведен Национален форум за представяне на продуктите от проекта с 50 представители на заинтересованите срани и целвите групи.
 
Разработени  материали:
1.Обзорен доклад върху наличните информационни масиви, отнасящи се до имигрантите и тяхната интеграция.
2.Разработена система от критерии и показатели за интеграцията на имигрантите в България.
3.Разработени Указания за методите и техниките, които трябва да бъдат използвани за добиване на нужната информация за „захранване” на критериите и показателите за оценка на интеграцията на имигранти.
4.Изготвени 5 експертни статии и интервюта в специализирани печатни и електронни медии.
5.Изготвена и отпечатана Брошура (2000 бр.) с основните аналитични резултати от дейността по проекта, която е разпространена сред администрацията и заинтересованите страни.
 
 
 проект : BG EIF 2008/02-07.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/02-07.01,
Проект „Подкрепа за интеграция”
Краен бенефициер: Сдружение “Европа и Ние” – водеща организация
Приоритет: 3 Дейност:10
 
Цели:
1.Осигуряване на доброто управление и изпълнение на проекта и гарантиране на законосъобразността, ефективността и ефикасността при осъществяването му.
2.Повишаване на обществения интерес, презентиране на финансовата подкрепа от ЕС и ЕИФ, представяне пред обществеността на целите, приоритетите и дейностите по проекта.
3.Целта е изграждането на мрежа на всички потенциални заинтересовани страни на местно ниво - НПО, местна власт, социалнипартньори, бизнес, академична общност, медии, за да са стимулира тяхното активно участие в процеса на интеграция, както и да се осигури устойчив диалог между заинтересованите страни по проекта и представители на имигрантските групи в региона
4.Целта е изграждането и укрепването на капацитета на всички партньори от гражданското общество, което е от основополагащо значение, за да бъде подготвен и обучен техния персонал да работи качествено в областта на интеграционната политика – по-специално директно със самите имигранти, както и с органите на властта.
5.Подобряване на интер-културните познания на участващите организации и членовете на приемащото общество и стимулиране на имигрантите и техните общности в социални и културни дейности
6.Обобщаване, оценка и анализ на проекта и резултатите от него, създаване на възможности за устойчивост и мултиплициране на ефекта на проекта.
 
Постигнати резултати:
1.Проведено проучване и оценка на информираността и нуждите от обучение за прилагане на политиката по интеграция - идентифицирани представители на местно ниво, нужди от обучения и създаден мейлинг лист с контакти;
2. Изградена устойчива структура на заинтересовани организации в областта на интеграцията на регионално равнище „ Консултативен форум” и проведени 4 регулярни срещи;
3. Създаден механизъм за устойчив диалог между заинтересованите страни на местно ниво за подобряне на интеграционния процес;
4.Подобрени интер-културни познания на приемащото общество за културните традиции и бита на имигрантите в България – проведени „Месеци на чуждата култура” в три целеви общини;
5. Стимулирани имигранти и техните общности в участието в социални и културни дейности за презентиране на своите страни;
6.Изграден капацитет за работа по въпросите на интеграция на имигранти – проведени обучения за изграждане и укрепване на капацитета на гражданското общество по отношение провеждането на интеграционната политика
7.Подобрено сътрудничество и работа в мрежа между участващите организации (Консултативен форум, уебсайт)
 
Разработени материали:
1.Методология за изграждане и укрепване на капаците за прилагане на интеграционна политика  
2.Брошура за  проекта  
3. Сайт на проекта, който предоставя информация за напредъка по проекта и предстоящи новини и събития;
4. Предложения за подобряване на интеграцията на граждани на трети страни и представени на местните отговорни институции;
6. Методология за изграждане и укрепване на капацитета за провеждане на интеграционната политика;
7.Финален обобщаващ доклад, съдържащ и анализиращ добрите практики  
 
 проект BG EIF 2008/01-09.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/01-09.01, Заедно за по-добра интеграция на имигрантите
Краен бенефициер: Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България”
Приоритет:3 Дейност:10
 
Цели:
1.Да се осигури управление, непрекъсната координация, вътрешен мониторинг на проекта и контрол на изпълнението му.
2.Да се създаде работна група за взаимно сътрудничество между заинтересованите страни.
3.Да се изгради капацитета за работа по въпросите за интеграция на имигрантите
4.Да се създаде мрежа за партньорство и сътудничество по въпросите за интеграция на имигрантите.
5.Да се създаде благоприятна, добронамерена информационна среда за широка обществена подкрепа и информиране на целевата група и заинтереосваните страни, и за популяризиране на проекта и резултатите му.
 
Постигнати   резултати:
1.Идентифицирани заинтересованите страни на местно ниво, техните нужди от обучения и създадена база данни с техни контакти;
2.Създаден механизъм за устойчив диалог между заинтересованите страни на местно ниво за подобряне на интеграционния процес; 
3.Подобрено сътрудничество между централните и местните органи на властта и социалните партньори, международните организации и НПО;
4.Подобрено взаимно разбиране на различните култури и ценности и развиване на взаимна търпимост и уважение.
5.Проведени обучения за персонала на социални партньори, общини, НПО (3 бр. обучения в три целеви общини) - подобрени интер-културни познания на участниците; повишен капацитет за работа по въпросите на интеграция на имигранти; стимулирани имигранти и техните общности за участие в социални и културни дейности за презентиране на своите страни.
 
Разработени  материали:
1.Разработена Методология за изграждане и укрепване на капацитета за провеждане на интеграционната политика
2.Изготвена и разпространена брошура за презентиране на проекта 
3.Създадена   рубрика на проекта в интернет-портала на организацията-бенефициент  http://www.ceed.bgнапредъка на дейностите и предстоящи събития по проекта; за информиране на
4.Изготвени и представени на социално ангажирани медии (ежедневници, ежемесечници, телевизии, радия и он лайн издания) съобщения за презентиране на проекта и публикации в областта на интеграционната политика;
5.Проведени „Месеци на чуждата култура”.
 
 
 проект BG EIF 2008/01-10-11.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2008/01-10-11.01 Стратегическо партньорство за пълноценна интеграция на имигрантите в българското общество
Краен бенефициер: Комисията за защита от дискриминация
Приоритет: 3 Дейност:11 и 12
 
Цели:
1.Създаване на Неформална експертна мрежа за интеграция на граждани на трети държави на национално и местно ниво
2.Създаване на Неформална експертна мрежа за интеграция на граждани на трети държави на национално и местно ниво
3.Провеждане на 4 еднодневни Регионални кръгли маси ”Диалог за стратегическо партньорство в интеграцията на имигрантите”
4.Да създаде устойчива рамка за взаимно сътрудничество и реално участие в интеграционния процес от страна на гражданското общество, социалните партньори , местните органи на властта и неправителствени организации , както и рзлични имигрантски общности
5.Да очертае координационния механизъм за взаимно сътрудничество   и реално участие в интеграционния процес от страна на гражданското общество, социалните партньори , местните органи на властта и неправителствените организации , както и различните имигрантски общности.
6.Национална конференция в София 
7.Да популяризира целите , дейностите и резултатите на проекта
 
Постигнати  резултати:
1.В рамките на проекта е създаден модел на сътрудничество между държавна институция (КЗД) и неправителствена организация (БСБМ) в разработването и провеждането на мерки за насърчаване участието на изпълнителната и местната власт, структурите на гражданското общество и организациите на имигрантите в процеса на интеграция на граждани на трети страни в българското общество.
2.Комплексно разглеждане на интеграцията на граждани на трети страни в контекста на въпросите за правата на човека и защита от дискриминация е оценено като много положително от партньорите в проекта на проведените . Съчетаването на двете теми политики за интеграция и за антидискриминация предизвика голям интерес от страна на участниците в дейностите по проекта.
3.Разработените материали в рамките на проекта дават устойчивост на резултатите от проекта, тъй като са обсъдени с голям брой експерти и организации, публично достъпни са на интегрнет страницата на проекта и могат да бъдат допълвани и обновявани.
4.Създадената неформална експертна мрежа (НЕМ) с участието и на представители на организации на имигрантите е първата по рода си инициатива в областта на интеграцията на имигрантите.
5.Създадените работни групи са част от механизма за участие на широк кръг експерти от държавни институции, неправителствени организации, организации на бизнеса, университети, местни власти и организации на имигрантите във формулирането на политики за интеграция, в разработването на предложения за промяна на законодателството и мерки за интеграция на граждани на трети страни.
6.Създадените контакти по време на регионалните кръгли маси между организациите, изпълнители на проекта и участниците продължават и след завършване на проекта, чрез размяна на информация за инициативи, покани за участие в съвместни дейности в областта на интеграцията на граждани на трети страни и други.
 
 
 
Разработени материали:
1.Брошура за дейностите по проекта (1200 броя), разпространявана чрез четирите Регионални кръгли маси, Националната конференция и приемната на КЗД.
2.Наръчникза координация на институциите отговорни за процесите на интеграция на имигрантите в българското общество ( само в електронен вариант) – достъпен за потребители на сайта на проекта   www.integration-kzd.bg
3.Меморандум за сътрудничество, отворен за присъединяване от заинтересованите страни, разпространяван чрез четирите Регионални кръгли маси и Националната конференция, достъпен и на сайта www.integration-kzd.bg.
 

М. МАРТ 2011 Г.

 

 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГП 2007
РЕЗУЛТАТИ
 
проект BG EIF 2007/01-01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2007/01-01, „Състояние и тенденции на миграцията и политики за интеграция на имигранти в България”
Краен бенефициент: „Институт за следдипломна квалификация” към УНСС
Приоритет: 1 Дейност:1
 
Цели:
1. Многоаспектен анализ на състоянието и тенденциите в развитието на миграцията, в т.ч. на имиграцията в България, през последните години
Цел: Да се открои състоянието и очертаят тенденциите на миграцията и особено на имиграцията в България
2. Изследване на достъпа на имигранти до административни и други услуги, както и интегрирането им в местните общности
Цел: Проучване на процесите на имиграцията по места
3. Сравнителен анализ на провежданите национални политики в областта на имиграцията през последните години в страни от ЕС, включително в условия на криза
Цел: Сравнително проучване на степента на съответствие на националните политики с общите политики и стратегии на ЕС в областта на имиграцията
4. Разработване на предложения за адекватни политики и мерки за по-доброто интегриране на имигрантите в България
Цел: Да се изведат необходимите политики за интеграция на имигрантите в българското общество на основата на състоянието и тенденциите в развитието на миграцията в контекста на глобализация и европейска интеграция
 
Постигнати резултати:
 
 
1.      Изготвен Анализ на миграцията в Република България – Многоаспектен анализ на състоянието и тенденциите в развитието на миграцията, в т.ч. на имиграцията през последните години;
2.      Изготвен Доклад за провежданите имиграционни политики в рамките на ЕС – Политики на европейския съюз в областта на имиграцията;
3.      Изготвен Доклад за добри практики в ЕС – Добри практики за интегриране на имигрантите на местно и национално ниво в ЕС;
4.      Изготвен Доклад за имиграцията в България – Проблеми и предизвикателства пред интеграцията на имигранти в България;
5.      Изготвен Аналитичен доклад за процесите на имиграция в България през последните години с открояване на проблеми и предизвикателства на имиграцията по места и очертаване на последващи нужди от мерки за интеграция и идентифициране на необходимостта от приемането на адекватни политики за интеграция на местно ниво. Докладът включва: Визия за развитието на миграционните и имиграционните процеси в Република България в контекста на глобализацията, европейската интеграция и икономическата криза; Предложения за това кои са най-подходящите инструменти за политиката по интегрирането на имигрантите в Република България; Предложения за мерки които да отговарят на очакванията и потребностите за достъп и интегриране на имигрантите в Република България.
6.      Публикуване на резултатите от дейността по проекта и изнесени на Кръглата маса и Информационната среща по проекта: Брошура "Имиграцията в България: изследване и политики"; Подзаглавие: "Методология и инструментариум за събиране на данни за имиграцията в България"; Брошура "Интеграция на имигрантите" Подзаглавие: "Европейски политики и национални практики"
Проектът подпомага реализацията на политики по интеграция на имигранти. Обобщени са проблеми и предизвикателства пред интегрирането на имигрантите в България и приложими в български условия добри практики. Комплексният анализ на състоянието и тенденциите в развитието на миграцията, включително имиграцията в България обогатява знанията за процесите, относно целевите групи.
Ефектът от проекта е предимно на равнище политики по имиграция и интеграция. Изведените тенденции в ЕС и отделни страни са основа за предложения за адекватни политики и мерки за интегриране на имигранти в българското общество. Налице са възможности за разширяване и мултиплициране на ефекта от проекта на национално и местно равнище при информиране и публично представяне на резултатите пред заинтересованите страни (МТСП, МВР, МВнР, ДАБЧ, МОМН, МП и други ведомства с компетенции в областта на миграцията, местната власт, организациите на работниците и служителите и на работодателите, неправителствените организации, академичната общност)
 
 
проект BG EIF 2007/02-01.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие:BG EIF 2007/02-01.01, „Състояние и тенденции на миграцията в България”
Краен бенефициент: „Маркет айс” 
Приоритет: 1 Дейност:  1
 
Цели:
1. Разработване на изследователска методология и инструментариум
Цел на дейността: Да се разработи методология и инструментариум за изследване на състоянието и тенденциите на процеса на интеграцията на имигрантите в България
2. Кабинетно проучване на миграционните процеси в страната за последните 5 години
Цел на дейността: Да се събере и обобщи наличната информация за изследване на миграционните процеси в страната за последните 5 години
3. Провеждане на качествено изследване
Цел на дейността: Да се събере качествена информация за процесите, мерките, практиката, трудностите и проблемните области по отношение на миграционната политика, както и да очертае последващи нужди от мерки за интеграция
4. Информираност и публичност
Цел на дейността: Да се постигне публичност на получените резултати от изследванията сред целевите групи и всички заинтересовани страни
 
Постигнати резултати:
1.      Разработена методология и инструментариум за провеждане на качествено изследване на имиграцията в България;
2.      Създадени насоки за кабинетно проучване на състоянието и тенденциите на имиграцията у нас през последните 5 години;
3.      Обзорен доклад върху наличната информация за последните 5 години във връзка с процесите на имиграция и интеграция в България;
4.      Проведено качествено изследване сред имигранти и експерти в областта на имиграцията.

Постигнатите резултати по проекта – анализи на настоящото състояние и тенденции в процесите на имиграция в страната – ще повишат познанието за тези процеси и ще допринесат за вземането на по-адекватни управленски решения в тази сфера. Това от своя страна ще доведе до подобряване качеството на обслужване на имигрантите и тяхната интеграция в страната.

 


 

проект BG EIF 2007/01-02.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2007/01-02.01, „ Създаване на мрежа от информационни центрове за имигранти в България”
Краен бенефициент: Международна организация по миграция  
Приоритет:  1 ейност:2
 
Цели:
 
1. Създаване на два Информационни центъра за имигранти в София и Бургас за индивидуално консултиране по въпроси, свързани с интеграцията на граждани от трети страни
Цел: Информиране на имигрантите - за работата на българската правно-административна система; за правата и задълженията им в Република България; за подпомагане достъпа на имигрантите до институциите, както и до публичните и частни услуги на равни начала с местните граждани и по един не-дискриминационен начин, създавайки стабилна основа за по-добра интеграция;   помощ на имигрантите в социалната, здравната и образователната сфери; за трудова ориентация и подпомагане на имигрантите за улеснен достъп до пазара на труда чрез временни и дългосрочни програми за заетост; за повишаване на знанията на имигрантите в областта на българския език, традиции, история, институции, култура и социално-икономически аспекти.
2. Създаване на Мобилен информационен екип в помощ на имигрантите по места
Цел: Достигане до по-голям брой имигрантски общности в различни райони на страната и предоставяне на индивидуално консултиране по въпроси, свързани с интеграцията на граждани от трети страни;
3. Разработване, производство и разпространение на информационна брошура и информационни материали
Цели :  Информиране на имигрантите за работата на българската правно-административна система; Повишаване на гражданската информираност на имигрантите за правата и задълженията им в Република България; Подпомагане достъпа на имигрантите до институциите, както и до публичните и частни услуги на равни начала с местните граждани и по един не-дискриминационен начин, създавайки стабилна основа за по-добра интеграция
4. Провеждане на 3 обучителни курса за придобиване на знания и умение с оглед повишаване на конкурентността на имигрантите, както и за основно запознаване на езика, историята и институциите на българското общество
Цел а: Повишаване на гражданската информираност на имигрантите за правата и задълженията им в Република България - Подпомагане достъпа на имигрантите до институциите, както и до публичните и частни услуги на равни начала с местните граждани и по един не-дискриминационен начин, създавайки стабилна основа за по-добра интеграция; Оказване помощ на имигрантите в социалната, здравната и образователната сфери; Трудова ориентация на имигранти за реда и условията за легална заетост и достъп до пазара на труда в България; Повишаване на знанията на имигрантите в областта на българския език, традиции, история, институции, култура и социално-икономически аспекти на българското общество.
5. Сътрудничество с имигрантските общности в България и насърчаване на културния диалог
Цели: Насърчаване на междукултурния диалог, запознаване на българското общество с различните култури чрез провеждането на съвместни инициативи за стимулиране приема на имигрантите в българското общество; Стимулиране на участието на имигрантите и техните общности в социалния живот на местно ниво, което би подпомогнало тяхната интеграция; Създаване на добри интеграционни практики и модели.
  
Постигнати резултати:
 
1.      Предоставени услуги (семинари, обучения, консултации, езиково обучение и др.) за улесняване на интеграционния процес и достъп до услуги, работа и образование в България.
-          брой на индивидуални консултации – 175 бр.
-          брой на имигранти реферирани за работа – 23 бр.
-          брой на имигранти преминали през Инф. Центрове – 250 бр.
-          брой обаждания на специализираната информационна телефонна линия на МОМ – 116 бр.
-          брой посещения на специализираната интернет страница за интеграция на имигранти – 2 847 уникални посещения.
-          брой брошури – 17 000 бр. (2 000 на английски език; 1 000 на турски; 1 000 на арабски; 500 на руски; 500 на испански; 500 на френски; 500 на китайски и 11 000 на български език)
-          брой присъстващи и посетили информационните дни, проведени от мобилния консултативен екип – 650 бр.
2.      По-добра стартова позиция за имигрантите от гледна точка на тяхната интеграция.
-          брой обучени в обучителните курсове – 20 бр. (18 езиково и 2 професионално)
-          брой реферирани за работа – 23 бр.
-          брой консултирани с оглед успешна интеграция – 175 бр.
3.      По-добро взаимно разбиране за различните култури и ценности и развиване на взаимна търпимост.
-          Провеждане на междукултурни срещи в пет региона на страната с по-голяма концентрация на имигранти; общ брой присъствали – 936 бр.
4.      Подобрено качество на услугите, предоставяни за имигранти.
-          Създаване на два информационни центъра и един мобилен екип; предоставяне на комплексни услуги на едно място в пет региона на страната с голяма концентрация на имигранти;
5.      По-добро сътрудничество между централните и местните органи на властта и социалните партньори, международните организации и НПО.
-          Проведени множество срещи с местните власти, социални партньори и представители на работодателски организации, работодатели, имигрантски асоциации, представители на гражданското общество и медиите на национално и регионално ниво с оглед повишаване на информираността за проблемите на имигрантите и подобряване на институционалната среда за интегриране на имигрантите в страната.
-          брой индивидуални комплексни консултации, създали партньорски модели на взаимодействие по конкретни въпроси свързани с интеграцията на имигрантите – 175 бр.
Създадените по този проект два информационни центъра за имигранти – в София и Бургас ежедневно предлагаха консултации по всякакви въпроси, свързани с интеграцията, както и курсове по български език и професионална квалификация. Създадените по проекта информационни центрове и предоставяните от тях услуги послужиха за практически модел на обслужване и сътрудничество, който ще може да бъде прилаган и в други градове на страната. Създаването на моделни практики за взаимодействие между различните институции и доставчици на услуги ще допринесе за подобряване на процеса на обслужване и интеграция на имигранти. Основата на тези нови за страната центрове ще е осигуряване и предоставяне, както на обществени, така и на други услуги за имигранти. Събирането на всички тези услуги заедно и под един покрив ще повиши ефективността в обслужването на имигрантите и ще увеличи удовлетворението на имигрантите от предоставените услуги. Чрез комплексната и интензивна дейност, реализирана в рамките на проекта в големите центрове на страната с концентрация на имигранти МОМ постави интеграцията на имигрантите и политиката на страната и ЕС в тази сфера във фокуса на общественото внимание. Бяха подобрени възможностите за предоставяне на услуги на имигрантите, с оглед на успешната им интеграция като бяха създадени партньорства на национално и местно ниво между институциите и гражданското общество. Беше поставена добра основа за доразвиване на услугите в тази сфера чрез един добър модел на взаимодействие, който допринася за ефективно включване на имигрантите в българското общество. Центровете на МОМ ще продължат да бъдат средища за информация, услуги, междукултурен диалог и ще съдействат за пълноценно включване и участие на имигрантите в българското общество.
Мобилен екип от експерти на МОМ посети Шумен, Варна, Бургас и Благоевград и предостави безплатни консултации по въпросите на интеграцията на граждани на трети страни като оказваше и специализирана подкрепа на информационен център София за тематични консултации. Създаването за първи път на мобилен информационен екип спомогна за обхващането на максималния брой имигранти в България. Отдадената работа на МОМ по изпълнението на проекта допринесе на първо място за подобряване на качеството на обслужване на имигранти, а така също повиши знанията на имигрантите в областта на българския език, традиции, история, институции, култура и социално-икономически аспекти. Работата по проекта допринесе за един по-добър и недискриминационен достъп на имигрантите до услуги, доведе до по-добро възприятие на интеграцията на имигранти от гледна точка на българското общество.
МОМ организира множество мултикултурни инициативи с участието на имигрантските общности и представители на приемащото българско общество по места, които се превърнаха в истински празник на взаимно опознаване, съвместно съжителство и общ принос към развитието на българското общество. Бяха осъществени контакти с имигрантски асоциации, бяха проведени пресконференции на национално и местно ниво, които провокираха голям интерес в медиите и дадоха възможност на българското общество чрез медиите да научи повече за проблемите, с които се сблъскват имигрантите в България, за предприетите от България и ЕС мерки за интеграция и като цяло за живота на гражданите на трети страни в България, както и за положителния им принос към развитието на икономиката и обществото. В рамките на проекта
МОМ създаде и поддържа специализирана интернет страница, която е комуникационна платформа за обмен на знания и добри практики, информация за проекта, за ЕИФ - България, статии на теми от интерес за имигрантите и специализиран форум, на който могат да се задават въпроси, правят предложения, споделя личен опит.
Дългогодишните традиции и опит в отношенията на МОМ с българските медии спомогна за широкото медийно отразяване на основните събития при изпълнението на проекта, които бяха отразени от водещи български национални и регионални медии .
 
   
проект BG EIF 2007/02-02.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2007/02-02.01, „Център за информация и подпомагане на интеграцията на имигранти”
Краен бенефициент: „Социални инвестиции и ресурси” ЕООД 
Приоритет:  1 Дейност: 2
 
Цели:
1.  Оборудване и обзавеждане на Център за информация и подпомагане интеграцията на имигранти
Цел: Подпомагане основните дейности по проекта с оглед улеснение постигането на целите на проекта и програмата
2. Откриване на Център за информация и подпомагане интеграцията на имигранти
Цел: Осигуряване на комплексна услуга за подпомагане на имигранти и подобряване достъпа им до основни услуги; Подобрено качество на услугите, предоставяни на имигрантите
3. Изготвяне на процедури за предоставяне на услуги на представители на целевата група
Цел: Целта е да систематизира набора от услуги и процедурите, по които те ще бъдат предоставяни на представителите на целевата група;
4. Създаване на Интернет страница за предоставяне на информация и онлайн услуги
Цел: Предоставяне на информация и консултации он-лайн с оглед повишаване степента на информираност на представителите на целевата група
5. Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали
Цел: По-обширни знания за процедурите по интеграция; Повишаване осведомеността на целевата група за правата и задълженията им, както и популяризиране местоположението на новият Център за информация и подпомагане интеграцията на имигранти
6. Демонстрационна среща за популяризиране услугите на Центъра за информация и подпомагане интеграцията на имигранти
Цел : Демонстриране нагледно на добри практики за подобряване на процесите на интеграция на имигрантите, живущи на територията на столицата
 
Постигнати резултати:
 
1.      Създаден и функциониращ Център за информация и подпомагане интеграцията на имигранти – 1 бр.;
2.      Изготвен каталог на услугите и видовете информация, която ще се предоставя на посетителите – 1 бр. и са ангажирани в изготвянето на ноу-хау по проекта 2 експерти;
3.      Създадена Интернет страница на Центъра и проекта – богата на информационни материали и с възможност за онлайн консултации – http://www.sirbg.com/;
4.      Разработени, отпечатани и разпространени 500 бр. информационни брошури и 500 бр. флаери сред представителите на целевата група;
5.      Повишена степента на информираност у целевата група за правата и задълженията им /чрез интернет страницата и брошурата/, както и популяризиране местоположението на новият Център за информация и подпомагане интеграцията на имигранти.
Чрез реализирането на дейностите по проекта са постигнати заложените цели: Подобряване качеството на обслужването на целевата група чрез създаване на Център за информация и подпомагане интеграцията на имигранти; Подобряване на достъпа до услуги на имигранти, пребиваващи на територията на София – град; Повишаване степента на информираност по отношение на достъпа до основни услуги на имигранти, пребиваващи на територията на София – град, чрез създаване на интернет страница, информационна брошура и каталог на услугите и видовете информация, която ще се предоставя на посетителите
 
 
 
проект BG EIF 2007/01-03.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2007/01-03.01, „ Ще живеем заедно – трябва да се познаваме”
Краен бенефициент: “Пени” ЕООД 
Приоритет: 1 Дейност:  3
 
Цели:
 
1. Провеждане на Регионални кръгли маси и заключителна пресконференция
Цел: Да се представи пред местните общности, които са приели най-голям брой имигранти, целева информация за законодателната рамка, нормативните документи и конкретните им проблеми, за да се повиши нивото на информираност на приемащите групи; Да се представят резултатите от проекта и се осигури национално покритие
2. Организиране на поредица от публикации в регионални медии по темите, осигуряване на отразяване на темата и в националните медии чрез техните кореспонденти в съответните градове
Цел: Да се представи пред местните общности, които са приели най-голям брой имигранти, целева информация за законодателната рамка, нормативните документи и конкретните им проблеми, за да се повиши нивото на информираност на приемащите групи
3. Създаване на филм за ГТД, живеещи в България – „Как посрещаме Нова година?“, дипляна и стикер на проекта
Цел на дейността: Представяне на ГТД у нас, техните обичаи, интереси и културния обмен, който имаме възможност да осъществим
 
Постигнати резултати:
 
1.      Проведени 6 Кръгли маси в посочените в проекта региони, като бе събрана голям обем предварителна информация; направена бе моментна снимка на процеса на имиграция във всеки от тези регионите и бе разпространена голяма по обем регионална информация за основанията, които водят до по-голям брой ГТД в съответната област;
2.      Проведена Заключителна пресконференция и представени резултатите от проекта;
3.      Подготвен ПР филм - представя живота на ГТД в България;
4.      Разработена и издадена брошура и стикер;
5.      Изготвени и публикувани информации във връзка с проекта – над заложените 90 бр. (най-високо преизпълнения показател) - основен канал за разпространение на информация в настоящия проект и гаранция за постигане на по-високо познаване на проблема и приемане на имигрантите от страна на „приемащото общество” като цяло, което е целевата група на проекта
Степента на активност на участниците в кръглите маси е средна до висока. Цитирането на ПР филма и брошурата по проекта показва високата степен на въздействие, от запознаването с тези материали. Медиите, като основните институции, които работят с ГТД, както и неправителствения сектор получиха възможност да обменят информация и позиции по отношение на пребиваването на гражданите на трети страни в България. 
 
 
   
проект BG EIF 2007/02-03.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2007/02-03.01 „Как да живеем заедно”
Краен бенефициент: Сдружение „Прозорец към България”
Приоритет: 1 Дейност: 3
 
Цели:
 
1. Създаване на специализирана интерент-страница, разглеждаща имиграционния феномен и целяща да информира голяма част от българското общество за този феномен и да спомогне за приемането и разбирането
Цел : Основна цел на уеб страницата е стимулиране на информационния поток и повишаване осведомеността на приемащата страна за имиграционния феномен. Специфичната цел е да се използва широко хоризонталния принцип на действие и иновацията, пряко е свързана с тематиката на Проекта. Страницата ще се подновява и обогатява на всеки две седмици.
2. Изтовяне на Специализирано издание „Азия-България, България-Африка”(АББА) на български и английски език в тираж 5 000 екземпляра (първи брой)
Цел : Изданието разглежда конкретни аспекти на имиграционния феномен - Имиграционния процес в България, като страна от Европейския съюз и е ориентирано към приемащото общество с основна цел да спомогне правилното разбиране и възприемането на имиграционния проблем. Първият брой на „Азия-България, България-Африка” ще разясни на българското общество специфичните имиграционни проблеми, свързани с влизането на България в Европейския съюз и да спомогне правилното разбиране и възприемането на този феномен. Втория брой на „Азия-България, България-Африка” ще е да разясни възможните имиграционни проблеми в България на фона на нарастващата икономическа криза и начините за предотвратяване на ксенофобски настроения и краен национализъм. Изданието ще разглежда друг конкретен аспект на имиграционния феномен, а именно - Имиграционните практики по време на световна криза и предотвратяването на ксенофобски настроения и краен национализъм
4. Провеждане на ръгла маса „Заедно в условията на нарастваща икономическа криза”
Цел : Да се фокусира общественият интерес върху имиграционния феномен и приемането на свързаните резултати и въздействия
5. Публикации в национално радио и в ежедневници с национален статут
Цел: Достигане на публикациите до приемащото общество директно, като се използва широката рамка на медии с национален статут. Така информацията ще може да достигне до части от обществото, които иначе са трудно достъпни от социална и териториална гледна точка
 
Постигнати резултати:
 
1.      Създадена специализирана уеб-страница Imigranti.eu - http://imigranti.eu/
Това епървият по рода си подобен уеб-сайт в българското интернет пространство. Сайтът предлага разнообразна информация за имиграционния феномен и с неговите различни аспекти и дава възможност за задаване на въпроси и коментари.Дава възможност на практически неограничен брой лица да се запознаят с тази тематика, да отговорят на отделни въпроси от кратката анкета, публикувана и в втория брой на специализираната брошура АББА и по този начин да изразят своето мнение. Сдружението ще продължи да поддържа сайта ; посещаемостта на уеб-сайта Imigranti.eu (стартиран в началото на м. ноември 2009 г.) расте прогресивно от момента на създаването му нататък – факт, който подсказва повишаване на интереса към имиграционните процеси и говори за устойчивост на Проекта.
2. Създадени и разпространени две специализирани брошури за имиграционния феномен и интеграцията – АББА (Азия-България, България-Африка) с основни теми „Феноменът имиграция” и „Посланието на ЕС: Равнопоставеност и търпимост” в тираж (две по 5 000 екз.). Брошурите бяха разпространени безадресно с помощта на фирма „Нера 06” – по 4 000 броя от всяка брошура, останалите по 2000 броя от всяка брошура бяха разпространени от доброволни сътрудници на Сдружението, които от своя страна наблюдаваха и докладваха за проявения към изданията интерес. Съществува реална възможност за надграждане на този сектор от проекта (вероятно субсидиране на следващи издания на бюлетин АББА през 2010 г. от чуждестранни културно-информационни институти).
3.Проведена кръгла маса на тема „България и имигрантите от трети страни: Как да живеем заедно в условията на нарастваща икономическа криза” в прес-клуб „София прес” - Организираната кръгла маса събуди особено голям интерес чрез привлечените   докладчици, повечето от участниците са сред най-големите специалисти по темата за имиграцията и интеграцията. 

4. Публикации в националните печатни и електронни медии - силно медийно присъствие, публикувани 15 материала в електронни медии, 2 във всекидневници, интервюта за БНР, програма „Христо Ботев” , БНР – програма „Хоризонт”, в. „Монитор” и в. „Дума”. Представителите на медиите проявиха интерес към кръглата маса на тема „България и имигрантите от трети страни: Как да живеем заедно в условията на нарастваща икономическа криза” - публикации във вестници като „Телеграф”, „Стандарт”, „Новинар”, „Експрес”, в информационни агенции като БТА, БГНЕС, специализирани телевизионни канали като EBF Business TV. Излезлите информации, интервюта и коментари в българските медии за реализирания проект са повече от 25 бр. до момента на отчитане на проекта от бенефициента и са допринесли за повишаване интереса и разширяване познанията на приемащата страна (българското общество) относно имиграционния феномен и свързаните с него различни аспекти. 

 проект BG EIF 2007/01-04.01

 


 

 

 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2007/01-04.01, „Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество”
Краен бенефицинт: Фондация „Център за модернизиране на политики” 
Приоритет: 2 Дейност: 4
 
Цели:
 
1. Изследване на политиката и стратегиите за интеграция на граждани на трети държави на 5 страни-членки на Европейския съюз
Цел: Подобряване на знанието за мерките и практиките, използвани в рамките на Съюза от властите с по-дълга история в приемането на граждани на трети страни и вписването им в тъканта на обществото (Франция, Великобритания), страните от по-новата вълна на имиграция (Испания/Италия), страни с нарастващ процент на чужди граждани (Холандия) и страни с външна граница за Съюза (Полша/Финландия).
2. Анализ на моделите, мерките и програмите за интеграция в ЕС и формулиране на насоки за приложимост в българска среда
Цел: Да се установят нуждите, към които са насочени мерките за интеграция, областите на интервенция, видовете предоставяни услуги, начина, по който се прилагат Общите основни принципи за политика за интеграция на имигрантите в Европейския съюз, процесите и резултатите, подлежащи на наблюдение и служещи за оценка и актуализиране на политиката за интеграция.
3. Разработване на методология за наблюдение и оценка на политиката и мерките за интеграция
Цел: Изработване на работещ инструмент за наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция.
4. Систематизиране и анализиране на наличните данни, свързани с политиката за имиграция и интеграция
Цел: Идентифициране и преглед на целесъобразността и пълнотата на събираните данни за имигранти от трети страни в България съобразно нуждите на политиката за интеграция.
5. Проектиране на масива данни за имигрантите от трети държави, необходим за информиране на политиката за интеграция
Цел: Подкрепа за въвеждане на инструменти за подобряване процеса на събиране на данни за политиката за интеграция.
 
Постигнати резултати:
 
1.      Извършено е изследване, описание и анализ на политиката и стратегиите за интеграция на ГТД в 5 държави-членки на ЕС: Франция, Испания, Великобритания, Нидерландия и Финландия. Извършен е сравнителен анализ на моделите, мерките и програмите за интеграция в ЕС и формулиране на насоки за приложимост в българска среда;
2.      Разработена е методология за наблюдение и оценка на политиката по интеграция и нейното актуализиране. Извършено е синтезиране на наличните данни, свързани с политиката за имиграция и интеграция;
3.      Подготвен е проект-описание на масива данни за имигрантите от трети държави, необходим за информиране на политиката за интеграция. Създаден е инструмент, насочен към подобряване на събирането на статистически данни;
4.      Произведените продукти са генерирали подробна информация за актуализиране на мерките по интеграция на ГТД във формат, подходящ за подготовка на управленски решения. Разработена е концепция за активно включване на имигрантите в българското общество в духа на общоевропейските политики, която представлява принос в разширяването на областта на познания за интеграцията;
5.      Всички изброени материали са обединени в една публикация – книжно тяло с тираж 300 бр. Разпространението е сред заинтересованите институции с доставка на място и по пощата за община Варна и Пловдив. Материалите са достъпни и онлайн на интернет страниците на водещата организация „Център за модернизиране на политики” и на партньора „Център ‘Имиграция и интеграция’”.
Резултатите от проекта обслужват нуждите на привлечените и целевите институции от познаване на интеграционната среда за имигрантите, проблемите, свързани с интеграцията, принципите и насоките на общата европейска политика за интеграция и стратегиите и мерките, чрез които тя се прилага в държавите-членки на ЕС, и от вземане на информирани решения за управление на интеграцията. Разработен е проект на данните, които са необходими, за да бъдат решенията основани на доказателства. Като области на политиката бяха определени образованието и образователните институции, здравните услуги, социалното включване и участието на имигрантите в демократичния живот на обществото, задоволяването на техните културни нужди.  
 
 
  проект BG EIF 2007/02-04.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2007/02-04.01, „Подкрепа за разработването на политики и стратегии за успешно икономическо и социално интегриране на имигранти от трети страни в България”
Краен бенефициент: Фондация „Европейски институт”  
Приоритет: 2 Дейност:  4
 
Цели:
 
1. Изследване на интеграционната политика на 3 държави-членки на ЕС
Цел: Подобряване на знанието за мерките и практиките, използвани в рамките на ЕС от властите с по-дълга история в приемането на граждани на трети страни като Австрия, Швеция и Италия
 2. Сравнителен анализ на моделите, мерките и програмите за интеграция в тези 3 държави и формулиране на насоки за приложимост в българска среда
Цел: Да се установят нуждите, към които са насочени мерките за интеграция в различните страни, областите на интервенция, видовете предоставяни услуги, начина, по който се прилагат Общите основни принципи за политика за интеграция на имигрантите в ЕС, процесите и резултатите, подлежащи на наблюдение и служещи за оценка и актуализиране на политиката за интеграция. Сравнение между местни инициативи, прилагани в трите страни
 3. Проучване, преглед и анализ на наличните данни свързани с политиката за имиграция и интеграция в двете български общини
Цел: Идентифициране и преглед на целесъобразността и пълнотата на събираните данни за имигранти от трети страни в България съобразно нуждите на политиката за интеграция
4. Оценка и формулиране на препоръки за подобряване на събирането на данни и тяхното управление в процеса на интегриране на граждани на трети страни на базата на обмен на добри практики от трите държави–членки на ЕС
Цел: Подкрепа за въвеждане на инструменти за подобряване процеса на събиране на данни за политиката за интеграция
5. Организиране на две кръгли маси - представяне и обсъждане на резултатите от проекта
Цел: Широко обсъждане на резултатите, изводите и препоръките разработени от екипа на проекта с цел подобряване на интеграционната политика в големите общини в България
6. Публикуване и разпространение на резултатите
Цел: Осигуряване на публичност на дейностите на проекта и видимост на неговите резултати и популяризиране на приноса на ЕС, националните и местни институции в разработването на съвременна имиграционна и интеграционна политика, която да бъде адекватно възприета от българското общество
 
Постигнати резултати:
 
1.      Доклад за извършен сравнителен анализ и оценка на политиките и практиките за интегриране в трите държави членки на ЕС – Австрия, Италия и Швеция, вкл. анализ за приложимостта на трите модела в българския контекст за изпълнение на приоритетите, заложени в правителствената програма за периода 2007-2013: Проучен е опита на трите държави-членки на ЕС – Австрия, Италия и Швеция – държави с различна имигрантска история и прилагани политики и практики за интеграция. Направените проучвания изследват законодателството и политиките, включени в процеса на интеграция, видовете прилагани мерки и програми, областите на интервенция и специфичните особености в трите различни държави съобразно съответната миграционна обстановка. На един следващ етап информацията, събрана и систематизирана в изследването на европейските интеграционни практики, беше аналитично обработена за идентифициране на нуждите на имигрантите от трети страни в процеса на интеграция и за съответствие на съществуващите стратегии и мерки с Общите принципи на политиката за интеграция в ЕС. Също така, бяха определени сходствата на миграционната ситуация в България с тази в други държави на Съюза. 
2.      Доклад и анализ за състоянието на текущо събираните данни идентифицирани пропуски и видове информация, която трябва да бъде въведена в инструментариума за обезпечаване на решенията с данни: В рамките е проучено състоянието на имигрантските общности в два града с най-голям брой ГТД – София и Бургас. Анализирани бяха и съществуващите мерки и практики за интеграция на имигранти в тези два града. Резултатите за тези два града показаха, че все още не може да се говори за пълно изпълнение на почти нито една от задачите, посочени в Националната стратегия на Република България, относно политиката по прием и интеграция на чужденци. 
3.      Доклад с оценка и препоръки за подобряване на събирането на данни и тяхното управление от съответните национални и регионални миграционни звена: Въз основа на систематизираната информация за добрите практики от трите държави-членки на ЕС и идентифицираните нужди и пропуски беше изработена концепция за изграждането на по-добра миграционна и интеграционна политика в България. Основен извод: Местните власти се нуждаят от систематична информация и надеждни данни за определяне на своите подходи и стратегии за привличане и успешно интегриране на ГТД, най-вече на разбиране на техните нужди и предоставяне на адекватни услуги.
4.      Широко медийно отразяване на резултатите от проекта: Публикация „От имиграция към интеграция”, предоставена на всички заинтересовани страни; чрез Информационния център „Европа Директно – София” и неговите информационни точки в районната администрация (Квартал Европа);   на сайта на Европейския институт (www.europeaninstitute.bg); на Портал Европа (www.europe.bg) и на сайта на инициативата Квартал Европа ( http://kvartal.europe.bg/).
Чрез постигането на индикаторите за резултат проектът постигна и заложените индикатори за въздействие - осъществените анализи и проведените кръгли маси разшириха областите на познания за интеграцията на национално и местно ниво. Конкретните интервюта на експерти от екипа и широкото медийно отразяване разшириха обхвата на въздействие и привличане на вниманието към тази проблематика. Това допринесе и за по-добрата информираност на всички участници в процеса на изграждане на интеграционната политика на България като въвлече местните власти, общности на мигранти, неправителствени организации в обсъждането и изработването на концепцията за интегриране на граждани от трети страни.
 
 
  
проект BG EIF 2007/03
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2007/03 , „Анализ на законодателството и административната практика и укрепване на административния капацитет в системата на МТСП за интеграция на имигранти в България”
Краен бенефициент: МТСП  
Приоритет: 2 и 3 Дейност:  5 (по Приоритет 2) и 7 (по Приоритет 3)
 
Цели:
 
1. Преглед и анализ на европейското законодателство и административна практика в областта на интеграцията на имигранти
Цел : Установяване на актуалната ситуация, тенденциите в развитието на процесите и идентифициране на добри практики
2. Преглед и анализ на българското законодателство и съответствието му с Общите основни принципи с оглед на изискванията за недопускане на дискриминация и неравно третиране по пол, възраст, образование, увреждане, етническа принадлежност, сексуална ориентация на вече легално пребиваващите имигранти в България
Цел : Идентифициране на несъответствия на националното законодателство с ООП като база за последващи действия
3. Изготвяне на насоки и препоръки за подобряване на българската нормативна уредба в областта на интеграцията на имигранти
Цел: Изготвяне на   препоръки и предложения за конкретни стъпки за бъдещо изменение на нормативната уредба с оглед улесняване на интеграцията на имигрантите
4. Подготовка и издаване на Наръчник за интеграция на имигранти
Цел: Повишаване и подобряване на капацитета на администрацията за работа по интеграция на имигранти и гарантиране на устойчивост и предоставяне на административните служители на конкретно практическо помагало за ежедневната работа в тази област
5. Подготовка и издаване на информационни материали за популяризиране на мерки и добри практики за интеграция на имигранти
Цел: Повишаване на информираността на администрацията при работа по интеграция на имигранти и преодоляване на негативни стереотипи
6. Изготвяне на тематична модулна програма за провеждане на семинари за служители на МТСП на централно и на регионално равнище
Цел: Създаване на адекватен инструмент за повишаване на административния капацитет на централно и регионално равнище в областта на интеграция на имигранти
7. Провеждане на един обучителен семинар за административни служители от специализираните дирекции на МТСП и от централната администрация на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане
Цел: Повишаване на капацитета на администрацията на централно равнище
8. Провеждане на шест обучителни семинари за административни служители от регионалните структури на МТСП – на областно ниво, по райони за планиране
Цел: Повишаване на капацитета на администрацията на регионално равнище
9. Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта
Цел : Информиране на широката общественост и популяризиране на постигнатите резултати при изпълнението на проекта
 
Постигнати резултати:
 
1.      Извършен анализ на европейското законодателство и административна практика в областта на интеграцията на имигранти: Въз основа на анализа са очертани тенденциите в областта на интеграцията на имигрантите в обществата на държавите-членки на ЕС, очертани вкл. в Плана за легална миграция от 2005 г., на последната конференция на министрите с отговорности в тази област във Виши и други форуми.
2.      Извършен анализ на българското законодателство: Сравнение за съответствието му с Общите основни принципи с оглед на изискванията за недопускане на дискриминация и неравно третиране по пол, възраст, образование, увреждане, етническа принадлежност, сексуална ориентация на вече легално пребиваващите им
3.      Изготвени насоки и препоръки за подобряване на българската нормативна уредба в областта на интеграцията на имигранти: Набелязани са насоки и препоръки за оптимизиране на съдържанието и на административната практика по тяхното прилагане в съответствие с Общи основни принципа за интеграция на имигранти в ЕС. 
4.      Разработен и издаден Наръчник за интеграция на имигранти (500 бр. на книжно тяло и 500 бр. на компакт-диск).
 
5. Изготвена е тематична модулна програма за провеждане на семинари за служители на МТСП на централно и на регионално равнище вкл. и презентации
6. Проведен обучителен семинар за административни служители от специализираните дирекции на МТСП и от централната администрация на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане – в гр. София Обучени са 26 административни служители от администрацията на централно равнище – общо от МТСП, АЗ и АСП.
7. Проведени са шест обучителни семинара за административни служители от регионалните структури на МТСП на областно ниво, по райони за планиране Благоевград, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и Враца. Обучени са 109 административни служители от администрацията на централно равнище – общо от МТСП, АЗ и АСП.
8. Изготвени и разпространени информационни материали по проблематиката (информационна дипляна и календар за 2010 г., подчертаващ 11-те Общи основни принципа (ООП) за интеграция в ЕС – по 500 бр.): покрива се една съществуваща „информационна празнота” по проблематиката по интеграция на имигранти, една сравнително нова и недостатъчно позната както на обществото като цяло, така и на служители в администрацията, които работят в тази сфера.

9. Проведена заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта – подпомогна процесите на стартиране на широк обществен дебат по тези въпроси. 

 


 

  проект BG EIF 2007/04-01.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2007/04-01.01 , „Ефективни показатели за оценка на политиката по интеграция на имигранти в България” Приоритет: […]
Краен бенефициент „Фондация за регионално развитие и инициативи”  
Приоритет: 2 Дейност: 6
 
Цели:
 
1. Създаване на критериален апарат и изготвяне на препоръки за постигане на добра ефективност при управлението на политиката по интеграция на имигранти
Цел: Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за улесняване на координацията при прилагане на политиката по интеграция на имигранти в Република България
 
2. Информация и публичност на проекта
Цел: Постигане на информираност и публичност на широката общественост, съобразно специфичните изисквания на донора
 
 
Постигнати резултати:
 
1.      Създаден набор от количествени и качествени показатели за оценка изпълнението на политиката по интеграция: индикатори за регистриране на основните резултати от реализацията на годишните интеграционни планове и заложените в тях дейности;
2.      Създаден набор от количествени и качествени показатели за оценка на административната практика:  тази система от индикатори позволява да се следи състоянието и динамиката в административните практики по отношение на интеграционната политика спрямо имигрантите от трети страни;
3.      Индикатори за оценка на целите за изпълнение на политика по интеграция: Методология на напредъка в реализация на целите на интеграционната политика е бенчмаркинга; подобрени инструменти и техники за мониторинг и оценка на политиката по интеграция;
4.      Проведен информационен семинар/конференция на тема „Интеграция на имигрантите в България: политика и показатели за оценка” с общо 126 участника;
5.      Издадена брошура „Методология и показатели за оценка на политиката по интеграция на имигрантите в България” (отпечатани и разпространени 300 бр.);
6.      Осъществена широка информационна кампания за популяризиране дейностите по проекта чрез печатни и електронни медии 
 
С изпълнението на проекта се полагат основите за изграждане на национален инструментариум за мониторинг и оценка на ефективността на прилаганата политика за интеграция на имигранти в Република България.
 
 
  
 
 проект  BG EIF 2007/01-06.01
 
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2007/01-06.01 ; „ Общини ; социални институции и НПО – партньори за изграждане на капацитет на интеграционната политика”
Краен бенефициент: „Асоциация на българските черноморски общини”
Приоритет: 3 Дейност:  8
 
Цели:
 
1. Създаване на Експертен съвет за мониторинг
Цел: Сътрудничество и координация на целевите групи; Ефективна комуникация и равнопоставеност на участващите в проекта
 
2. Изградена информационна среда за идентифициране и анализ на състоянието на имигрантите на територията на целевите общини; Оценка на ефективността на прилагане на имиграционната политика; Проучване на европейския опит и практики за интеграция на граждани на трети страни; Разработване на електронна база данни
Цел: Създаване на информационна база данни; Анализ и оценка на политиката за интеграция на граждани на трети страни; Проучване на европейския опит и практики за интеграция на граждани на трети страни; създаване н е-база данни
 3. Инициативи за повишаване на капацитета на администрацията
 Цел: Повишаване капацитета на администрацията; Обмяна на опит и добри европейски практики; Подобряване на сътрудничеството и диалога между институциите и организации за миграция и интеграция
4. Популяризиране на проекта чрез организиране и провеждане на пресконференции и публикации в пресата и интернет
Цел: Популяризиране на дейностите и резултатите на проекта сред широката общественост и осигуряване на публичност и прозрачност при неговото изпълнение
 
Постигнати резултати:
 
1. Анализи и проучвания за състоянието на имигрантите и провежданата имиграционна политика в региона;
2. Проучен европейски опит и добри практики за взаимодействие със съответните институции;
3. Организирани и проведени информационни събития за представяне и обсъждане на резултатите от анализите и докладите (Работни срещи – 3 бр.; Кръгли маси – 2 бр);
4. Проведени специализирани обучения на администрации, социални партньори, НПО и др. по проблемите на миграцията 
5. Разработен интерактивен интернет портал на проекта и изградена и внедрена база данни от добри практики и статистическа информация чрез специализиран софтуер за подобряване качеството на обслужване и услугите, предоставяни на имигрантите, повишена осведоменост на ГТД за техните права и задължения;
6. Създадени експертни съвети за мониторинг във Варна и Бургас и проведени регулярни работни срещи за дискутиране на проблеми на миграцията и търсене на адекватни решения на местно ниво 
7. Разработени, отпечатани и разпространени информационни материали - Наръчник за работа с имигранти 500 бр.; Информационен лист на проекта 400 бр.; Брошура за търсещи работа лица   1000 бр.; Брошура за условията на пребиваване в България – 1000 бр.
8. Публично отразяване на проекта чрез проведени две пресконференции и публикации в печатни и електронни медии
 
Резултатите от проекта показват, че са необходими допълнителни усилия за усъвършенстване на водената политика за интеграция на граждани на трети страни в Черноморския регион. Проектът допринася за създаването на механизъм на взаимодействие и сътрудничество между всички заинтересовани лица, прилагащи имиграционната политиката и повишаване техния капацитет за подобряване процеса на интеграция на ГТД в Черноморския регион.   
 
 
 
проект BG EIF 2007/02-06.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2007/02-06.01, „ Изграждане на местен капацитет по прилагане на интеграционната политика”
Краен бенефициент: Асоциация „Аркадия”  
Приоритет: 3 Дейност: 8
 
Цели:
 
1. Провеждане на информационни срещи в страната (18 областни градове)
Цел: Да се изгради капацитет на прилагане на интеграционната политика с участието на областни и общински администрации, неправителствени организации и гражданското общество 
2. Изготвяне на аналитичен доклад за резултатите от проведените информационни срещи
Цел : Да се обобщи събраната информация и данни от проведените 18 дискусии
3. Дейности за информация и публичност
Цел : Да се повиши информираността на широката общественост за общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС
 
Постигнати резултати:
 
1.      Организирани и проведени 18 информационни срещи, на които присъстваха представители на различни институции, които имат отношение към интеграцията на имигранти в страната - Повишена информираност в 18 областни града на България относно проблемите и предизвикателствата по отношение на интеграцията на имигранти; Анализирано отношение на действащите лица на местно ниво към проблемите на имиграцията и интеграцията; Създадени условия за установяване на между-институционално сътрудничество; Повишена чувствителност относно проблемите на имигрантите, във връзка с тяхната интеграция и за активно и равностойно участие в икономическия, социалния и културния живот на българското общество.
2.      Повишена информираност на гражданското общество на регионално равнище и местната администрация   - проведена информационна кампания, изготвени и разпространени брошури и информационни листове (брошури – 400; листовки – 1 800).
Информационните срещи и разпространението на информационни материали допринесоха пряко за повишаване капацитета на съответните местни администрации и граждански сектор по прилагане на интеграционна политика. 
 
 
  
 
проект BG EIF 2007/02-07.01
 
Референтен номер на проекта и заглавие: BG EIF 2007/02-07.01 „ Разработване на стратегия за работа между заинтересованите страни в процеса на интеграцията на имигрантите” Краен бенефициент „Пени” ЕООД  
Приоритет: 3 Дейност: 9
 
Цели:
 
1. Подготовка на стратегия и методика за работа със заинтересованите страни
Цел: Да се подготви стратегия за работа със заинтересованите страни
2. Сътрудничество между заинтересованите страни
Цел: Да се подобри координацията за сътрудничество между заинтересованите страни
3. Дейности за информиране и публичност
Цел: Да се създаде благоприятна, добронамерена информационна среда за широка обществена подкрепа и информиране на целевите групи и заинтересованите страни и за популяризиране на проекта и резултатите от него
 
Постигнати резултати:
 
1.      Изготвена и представена Стратегия и методика за работа със заинтересованите страни в областта на интеграцията.;
2.      Проведена Национална конференция с участието на заинтересовани страни, на която бе представена предложената стратегия за обсъждане и корекции и допълнения;
3.      Осъществена широка информационна кампания за популяризиране дейностите по проекта чрез печатни и електронни медии - издадена брошура с материалите по проекта; проведена заключителна пресконференция; изготвени и отразени в медиите прес-съобщения и информации.
Проектът постигна поставената цел за повишаване на сътрудничеството между административните структури, гражданското общество, социалните партньори, местните органи на властта, различните имигрантски общности. Постигнато е синхронизиране на усилията, събирането, обработката на информация, подготовката на нови инициативи относно ГТД.

 

м. декември 2010 г.

 
 
СПИСЪК
на одобрени за финансиране проектни предложения по процедура схема BG EIF 2009/01    от Годишна програма 2009 на ЕИФ 
 
Рег. №
 
Организация-кандидат
 
Проектно предложение
 
Оценка
Размер на БФП
в лв.
Срок за изпълнение на проекта
Компонент 1: Подкрепа на подготвителни дейности за успешно
практическо приложение на новите директиви и добра практика на ниво ЕС
019
Фондация „Европейски институт”
 
„Подкрепа за подготовката и успешното прилагане на европейската „Синя карта” за квалифицирани граждани на трети държави съобразено с нуждите на работодателите в България”
78
55 801,32
до м. юни 2011г.
007
Търговско-промишлена палата - Враца
"Имиграцията: възможност и предизвикателство за България"
 
68
40 720,00
до м. юни 2011г.
Компонент 2: Осигуряване на устойчивост, подкрепа на развитието и функционирането
на съществуващи информационни центрове за имигранти
026
Международна организация по миграция
"Мрежа от информационни центрове за имигранти в България”
 
89
295 273,11
до м. юни 2011г.
003
Сдружение „Бизнес агенция”
"Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на имигранти"
 
87,5
199 997,99
до м. юни 2011г.
Компонент 3: Подкрепа на осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в
българското общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и др
015
Фондация „Програмен и аналитичен център за европейска политика”
"Он-лайн-курсове за имигранти – успешна интеграция в българското общество"
 
70,75
90 259,92
до м. юни 2011г.
017
Академия за професионално развитие „Експерт” ЕООД
"Обучение за приобщаване"
 
70
136 476,00
до м. юни 2011г.
Компонент 4: Подкрепа на анализи и изследвания в областта
на политиката на интегриране, както и на събиране на данни
023
Асоциация на индустриалния капитал в България
„Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество”
83
235 197,60
до м. юни 2011г.
Компонент 5: Подобряване на техниките за  наблюдение и
оценка на мерките по интеграция
025
Сдружение Национален институт по обществени поръчки
„Ефективен инструментариум за подобряване на техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция”
 
89
80 223,28
до м. юни 2011г.
013
„Маркет айс” ООД
„Разработване на методи за подобряване на техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция”
 
85
78 750,00
до м. юни 2011г.
Компонент 6: Изграждане на капацитета на различните нива по осъществяване на интеграцията
с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др.
018
Столична община
София – град на многообразието
 
83,5
111 874,08
до м. юни 2011г.
Компонент 7:  Подкрепа за разширяване и подобряване на механизмите за координация
 сред участниците в процесана интеграция сцел подобряване на изпълнението и координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на интеграцията
029
Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие”
Успешната координация – основа за правилна интеграционна политика
 
83
216 511,80
до м. юни 2011г.
Общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по
1 541 085, 10 лева
 

24 януари 2011

 

 

Конкурс

 


за избор на външни оценители
Списък на класираните кандидати за външни оценители
 
Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в  МТСП информира кандидатите по процедурата за  изпълнение на консултантска услуга с предмет Извършване, в качеството на външен оценител, член на Оценителна комисия, на независима външна оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по годишните програми за 2009 г. и 2010 г. на Европейския интеграционен фонд”,че  за външни оценители са класирани следните кандидати:  
 

1.       
Елена Стефанова Тикварска-Кръстенова
2.       
Мария Спасова Недялкова
3.       
Дойчин Альошев Стоянов
4.       
Стефан Веселинов Попов
5.       
Снежана Начкова Вунцова
6.       
Анна Борисова Ризова
7.       
Стефка Василева Михова

22 декември 2010 г.

 


 

 

Конкурс
за избор на външни оценители
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса
 
Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в  МТСП информира кандидатите по процедурата за  изпълнение на консултантска услуга с предмет Извършване, в качеството на външен оценител, член на Оценителна комисия, на независима външна оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по годишните програми за 2009 г. и 2010 г. на Европейския интеграционен фонд”,че  след извършена от Комисията за подбор на външни оценители проверка за    съответствие на    представените    документи    с  обявените изисквания, до втори етап на процедурата за подбор се допускат следните кандидати:
 
График
за провеждане на интервюта с кандидатите, допуснати до втори етап на процедурата за подбор на външни оценители
 
Име, Презиме, Фамилия
Дата, час
петък, 26.11.2010 г.
Теменужка Стоянова Златанова
26.11.2010 г., 14.00 ч.
Събина Димитрова Стоева
26.11.2010 г., 14.30 ч.
Елена Стефанова Тикварска-Кръстенова
26.11.2010 г., 15.00 ч.
Мария Спасова Недялкова
26.11.2010 г., 15.30 ч.
Дойчин Альошев Стоянов
26.11.2010 г., 16.00 ч.
Снежана Начкова Вунцова
26.11.2010 г., 16.30 ч.
Милена Иванова Драгова
26.11.2010 г., 17.00 ч.
понеделник, 29.11.2010 г.
Андрей Горанов Горанов
29.11.2010 г., 10.00 ч.
Тодор Иванов Младенов
29.11.2010 г., 10.30 ч.
Стефан Веселинов Попов
29.11.2010 г., 11.00 ч.
Павлина Савова Йончина
29.11.2010 г., 11.30 ч.
Десислава Георгиева Стоилова
29.11.2010 г., 12.00 ч.
Виолета Стефанова Рицци
29.11.2010 г., 12.30 ч.
Анна Борисова Ризова
29.11.2010 г., 13.30 ч.
Стефка Василева Михова
29.11.2010 г., 14.00 ч.
Анна Борисова Атанасова
29.11.2010 г., 14.30 ч.
Лидия Атанасова Арсова
29.11.2010 г., 15.00 ч.
Калина Христова Кавалджиева
29.11.2010 г., 15.30 ч.
Соня Малинова Ангелова
29.11.2010 г., 16.00 ч.
Диана Динкова Аладжова - Димитрова
29.11.2010 г., 16.30 ч.
 
Вторият етап на конкурса - събеседване, ще се проведе съгласно приложения график. Събеседването се провежда от членовете на комисията и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и деловите качества, необходими за участие в оценителни комисии на проектни предложения по програмите на ЕИФ.   
След приключване на дейността на Комисията, на сайта на ЕИФ  ще бъде публикуван Списък на одобрените кандидати за външни оценители,   които успешно са преминали двата етапа на конкурса.
 
24 ноември 2010 г.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс
за избор на външни оценители
ИЗМЕНЕНИЕ НА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в  МТСП информира желаещите да представят предложения за изпълнение на консултантска услуга с предмет: Извършване, в качеството на външен оценител, член на Оценителна комисия, на независима външна оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по годишните програми за 2009 г. и 2010 г. на Европейския интеграционен фонд, че срокът за кандидатстване се продължава до 15.11.2010 г., 16.00 ч.  

29 октомври  2010 г. 


 Конкурс
за избор на външни оценители
 
Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция”, МТСП, в качеството си на Отговорен орган по Европейския интеграционен фонд, кани  външни експерти да представят предложения за изпълнение на консултантска услуга с предмет: Извършване, в качеството на външен оценител, член на Оценителна комисия, на независима външна оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по годишните програми за 2009 г. и 2010 г. на Европейския интеграционен фонд.
 Поканата за участие, а така също Техническо задание и пакета документи за кандидатстване,   са публикувани в сайта на ЕИФ в интернет-портала на МТСП - http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp
 Документи:
 
Срок на кандидатстване - 29.10.2010 г., 16.00 ч.

15 октомври 2010 г. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ВАЖНО!

 

 

 

Уважаеми бенефициенти по Годишна програма 2012 на ЕИФ,

Уведомяваме Ви, че в рубрика "Активни програми" - ГП 2012, е публикувано Ръководство за бенефициента, относно изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Годишна програма 2012    

 

 

 

 

На 23.07.2013 г. от 10.00 до 12.00 часа в зала 5 на Министерството на труда и социалната политика, ул. „Триадица” 2 Отговорният орган (ОтО) на Европейския интеграционен фонд ще проведе информационен ден за потенциалните бенефициенти по схема BG EIF 2012/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и устойчиво укрепване на капацитета за реализация на тези дейности”. От 12.30 до 14.30 часа ОтО ще представи постигнатите резултати по предишните годишни програми на ЕИФ.

 


НОВИНИ : 28.11.2014 г.