Начало Методология Правилник Азбучник Форум Връзка
Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България-2005

КЛАСОВЕ

  Клас 1 - Президент, законодатели, висши служители и ръководители

  Клас 2 - Аналитични специалисти

  Клас 3 - Техници и други приложни специалисти

  Клас 4 - Административен персонал

  Клас 5 - Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

  Клас 6 - Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

  Клас 7 - Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

  Клас 8 - Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

  Клас 9 - Професии, неизискващи специална квалификация

Национална класификация

  Национална класификация на професиите и длъжностите, 2010 г. (НКПД-2010)
   
  Заповед № РД 01-514/12.07.2010 относно утвърждаване на структура на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2010 г.,съгласно приложението
   
  МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2010

ТЪРСЕНЕ

  Разширено търсене

Печат на страницата

Код длъжност Наименование Код НКП 96
4121-2001Калкулант4121
4121-2002Касиер, домакин4121
4121-2003Касиер, счетоводство4121
4121-2004Отчетник, счетоводство4121
4121-2005Отчетник, начисляване на трудови възнаграждения4121
4121-2006Отчетник, водещ документи за оценки4121
4121-2007Отчетник, водещ платежни ведомости4121
4121-2008Отчетник, водещ ревизионни документи4121
4121-2009Фактурист4121
4121-2010Търговски сътрудник4121

Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. е актуализирана по поръчка на Министерството на труда и социалната политика от Балканския институт по труда и социалната политика

| ©IT Consult

Национална класификация