Начало Методология Правилник Азбучник Форум Връзка
Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България-2005

КЛАСОВЕ

  Клас 1 - Президент, законодатели, висши служители и ръководители

  Клас 2 - Аналитични специалисти

  Клас 3 - Техници и други приложни специалисти

  Клас 4 - Административен персонал

  Клас 5 - Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

  Клас 6 - Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

  Клас 7 - Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

  Клас 8 - Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

  Клас 9 - Професии, неизискващи специална квалификация

Национална класификация

  Национална класификация на професиите и длъжностите, 2010 г. (НКПД-2010)
   
  Заповед № РД 01-514/12.07.2010 относно утвърждаване на структура на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2010 г.,съгласно приложението
   
  МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2010

ТЪРСЕНЕ

  Разширено търсене

Печат на страницата
  Клас 3 - Техници и други приложни специалисти

 Техниците и другите приложни специалисти изпълняват предимно задачи с технически и сроден характер, свързани с изследване и прилагане на концепции и практически методи в областта на физическите науки, включително инженерните науки и технологиите, медицинските, социалните и хуманитарните науки; обучават деца и ученици; обучават лица със специални образователни потребности и/или хронични заболявания; осигуряват изпълнението на различни видове технически услуги, свързани с търговията, финансите, администрацията и социалните дейности; изпълняват функции по защита на националната сигурност, опазване на обществения ред, борба с престъпността и опазване живота и здравето на гражданите и на личното и общественото имущество; осигуряват или участват в провеждането на художествени и спортни прояви и забавления; изпълняват религиозни ритуали, обреди и други подобни. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване контрола на други работещи. Длъжностите в този клас изискват знания и умения, отговарящи на изискванията минимум на трето образователно-квалификационно ниво. С оглед спецификата на изпълняваните задачи и задължения в този клас са класифицирани и отделни длъжности, за които се изисква четвърто или пето образователно и квалификационно ниво.
Професиите и длъжностите в този клас са класифицирани в следните подкласове:


  Подклас 32 -Природонаучни техници и свързани със здравното обслужване специалисти

 Природонаучните техници и свързаните със здравното обслужване специалисти изпълняват технически задачи, свързани с изучаването на практическото прилагане на концепции, теории, принципи и практически методи в областта на природните науки, включително селското стопанство, лесовъдството, хигиената, медицината, ветеринарната медицина, фармацията и свързаните с тях научни области; осигуряване на грижи за болни; акушерство и лечение със средствата на традиционната медицина или други нетрадиционни средства.

  Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас, включват: извършване на научноизследователска и техническа работа, отнасяща се до природните науки, включително селското стопанство, лесовъдството, хигиената, медицината, ветеринарната медицина, фармацията и свързаните с тях научни области, осигуряване на здравни грижи и помощ чрез средствата на традиционната медицина и други нетрадиционни методи и средства. Лицата от този подклас могат да получават разпореждания и да бъдат ръководени от природонаучни и здравни специалисти.

Професиите в този подклас са класифицирани в следните групи:

  Група 323 - Медицински сестри и акушерки

 Медицинските сестри и акушерките прилагат медицински концепции и принципи, свързани с раждането на бебета; медицинските грижи за болните, травмираните или увредените майки и техните новородени.

 Задачите им обикновено включват: оказване съдействие на лекарите или медицинските сестри и акушерките в практическото прилагане на превантивни или лечебни мерки и работа със спешните случаи в тяхно отсъствие; предоставяне на медицински/сестрински услуги, грижи и консултация за болните, травмираните, увредените и други нуждаещи се от подобни грижи; израждане или съдействие при израждането на бебетата; инструктиране на майките относно грижите за бебетата. Към задачите може да се включи контрол над други работещи.

Професиите в тази група са класифицирани в следните единични групи:

 
 (3231) Единична група 3231 - Медицински сестри и сродни на тях
Разгледай описанието на ед. Група
Разгледай длъжностите
Посещения: 6313
Национална класификация
 (3232) Единична група 3232 - Акушерки и сродни на тях
Разгледай описанието на ед. Група
Разгледай длъжностите
Посещения: 1966
Национална класификация
Страница 1 от 1

Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. е актуализирана по поръчка на Министерството на труда и социалната политика от Балканския институт по труда и социалната политика

| ©IT Consult

Национална класификация