Начало Методология Правилник Азбучник Форум Връзка
Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България-2005

КЛАСОВЕ

  Клас 1 - Президент, законодатели, висши служители и ръководители

  Клас 2 - Аналитични специалисти

  Клас 3 - Техници и други приложни специалисти

  Клас 4 - Административен персонал

  Клас 5 - Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

  Клас 6 - Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

  Клас 7 - Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

  Клас 8 - Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

  Клас 9 - Професии, неизискващи специална квалификация

Национална класификация

  Национална класификация на професиите и длъжностите, 2010 г. (НКПД-2010)
   
  Заповед № РД 01-514/12.07.2010 относно утвърждаване на структура на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2010 г.,съгласно приложението
   
  МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2010

ТЪРСЕНЕ

  Разширено търсене

Печат на страницата
  Клас 2 - Аналитични специалисти

Аналитичните специалисти увеличават съществуващите знания в дадена област, прилагат научни или художествени методи, концепции и теории и изучават системно водещите постижения в тази област или са ангажирани с изпълнение на някаква комбинация от посочените дейности. Професиите и длъжностите в този клас изискват знания и умения, отговарящи на изискванията на минимум шесто образователно и квалификационно ниво.

Аналитичните специалисти обикновено изпълняват задачи по: провеждане на изследвания и анализиране на резултатите от тях; разработване на концепции, теории, методологии и методики; прилагане на съществуващите знания в областта на физическите и математическите науки, инженерните науки и технологии, хуманитарните науки, включително медицинските науки и обществените науки; провеждане на теоретическо или практическо обучение по една или повече дисциплини на различни образователни равнища; обучение на лица със специални образователни потребности и/или хронични заболявания; осигуряване на различни видове стопански, юридически и социални услуги; създаване на произведения на изкуството; подготовка на научни доклади и съобщения. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този клас включва следните подкласове:

  Подклас 23 - Преподаватели

 Преподавателите преподават теорията и практиката на един или повече учебни предмети или учебни дисциплини на различни образователни равнища, провеждат изследвания, разработват, развиват и прилагат концепции, теории и практически методи по тези дисциплини и изготвят учебници и учебни помагала.

  Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас обикновено включват: разработване и преподаване на учебното съдържание по учебен предмет или учебна дисциплина в съответствие с изискванията на учебния план, учебните програми и държавните образователни изисквания; ръководене на класове, курсове или групи на различно образователно равнище с образователна или квалификационна цел; обучение на лица със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; разработване на учебни планове и учебни програми; участие в решаването на въпросите по организирането на учебната и свързаните с нея дейности в детските градини, училищата, обслужващите системата на народната просвета звена и висшите училища; ръководене на изследвания, насочени към развитие на концепции, теории или практически методи, предназначени за прилагане в индустрията и други сфери на дейност; изготвяне на учебници и учебни помагала. В някои случаи към изпълняваните задачи се включват и контрол по отношение на други работещи.

Професиите и длъжностите в този подклас са класифицирани в следните групи:

  Група 233 - Учители в детски градини, в начални и основни училища

 Учителите в детските градини планират и провеждат възпитателно-образователна дейност; учителите в началните училища планират образователната дейност и провеждат обучението в класа, в който преподават; учителите в основните училища планират учебния процес и провеждат обучението в предметната област, която преподават. Те изграждат знания, умения, отношения и ценности във всяка възраст, чрез всяка възпитателно-образователна дейност, чрез всеки учебен предмет; осъществяват диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на децата и учениците и на възпитателно-образователния или учебния процес.

  Задачите, които изпълняват, обикновено включват: планиране на възпитателно-образователната или образователната дейност; подбор и планиране на подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализация на дадената дейност; определяне на конкретните възпитателно-образователни цели в детските градини; определяне на целите на урока, структуриране и провеждане на учебния процес в началните и основните училища; съдействие за развитие и изява на личностния потенциал на детето и ученика; в детските градини – установяване на равнището на развитието на детето, установяване на готовността на детето за училище, а в началните и основните училища - контрол и оценка на прогреса, знанията и уменията на учениците; водене на установената документация; опазване живота и здравето на децата и учениците и осъществяване на връзки и взаимодействия с техните родители.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:

 
 (2331) Единична група 2331 - Учители в детски градини
Разгледай описанието на ед. Група
Разгледай длъжностите
Посещения: 3982
Национална класификация
 (2332) Единична група 2332 - Учители в начални училища или в начален етап на основни училища и средни общообразователни училища
Разгледай описанието на ед. Група
Разгледай длъжностите
Посещения: 4349
Национална класификация
 (2333) Учители в прогимназии или в прогимназиален етап на основни училища и средни общообразователни училища
Разгледай описанието на ед. Група
Разгледай длъжностите
Посещения: 3286
Национална класификация
Страница 1 от 1

Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. е актуализирана по поръчка на Министерството на труда и социалната политика от Балканския институт по труда и социалната политика

| ©IT Consult

Национална класификация