Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2010 г. 
Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2010 г.
Пореден номер Икономи-чески дейности ( ном. А31) Икономически дейности (код по НКИД ) Наименование на икономическа дейност Президент, законодатели, висши служители и ръководители Аналитични специалисти Техници и други приложни специалисти Административен персонал Персонал зает с услуги за насел., охрана и търговия Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия Професии, неизискващи специална квалификация
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 02, 03 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности; Горско стопанство; Рибно стопанство 621 444 392 380 320 352 392 397 270
2 В 05 Добив на въглища 727 595 565 404 350 240 565 512 377
3 В 06 Добив на нефт и природен газ 675 540 526 351 351 240 485 446 351
4 В 07  Добив на метални руди 714 593 525 377 326 240 520 449 337
5 В 08,09 Добив на неметални материали и суровини;  Спомагателни дейности в добива 565 445 404 350 350 240 484 445 350
6 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин 714 593 512 377 350 240 471 471 350
7 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 747 551 453 335 315 240 354 374 315
8 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 880 680 550 410 330 330 350 450 330
9 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 712 530 414 362 291 285 336 388 291
10 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 818 715 531 429 399 240 399 399 307
11 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 906 595 479 330 304 240 330 375 291
12 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 920 825 700 370 320 240 455 550 320
13 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 550 550 420 350 340 440 490 380
14 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 920 715 664 460 307 240 429 480 307
15 C 10.9 Производство на готови храни за животни 880 760 660 500 320 240 510 490 320
16 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07  Производство на напитки 708 551 472 291 291 240 291 374 291
17 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 700 630 550 410 385 240 450 430 380
18 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 838 715 644 450 307 240 414 429 307
19 C 12 Производство на тютюневи изделия 807 786 551 433 354 240 374 433 291
20 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 730 520 500 400 296 240 325 325 296
21 C 14 без 14.3 Производство на облекло 589 430 408 314 303 240 307 303 303
22 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 660 500 440 395 296 240 308 308 296
23 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 660 475 460 370 300 240 300 295 270
24 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 460 370 330 270 250 240 270 270 240
25 C 17  Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 600 450 380 300 270 240 360 300 250
26 C, J 18, 58 и 59  Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 393 354 335 291 291 240 315 291 291
27 C 19  Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1376 1022 807 590 689 240 747 755 433
28 C 20  Производство на химични продукти 679 530 388 311 285 240 382 369 285
29 C 21  Производство на лекарствени вещества и продукти 679 530 388 311 285 240 382 369 285
30 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 479 336 317 298 285 240 336 298 285
31 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 565 445 404 350 316 240 445 408 321
32 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 660 450 410 300 260 240 400 400 280
33 C 24.5 Леене на метали 640 420 400 280 240 240 350 370 240
34 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 550 370 350 270 240 240 320 320 240
35 C 26, 27 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на електрически съоръжения 600 500 430 300 250 240 390 380 240
36 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Произвпдство на въоръжение и боеприпаси 670 440 390 280 240 240 390 390 240
37 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 740 490 490 390 240 240 430 430 240
38 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 740 500 450 290 240 240 490 380 240
39 C 31 Производство на мебели 450 370 320 250 240 240 260 270 240
40 C 32 без 32.5 ,33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 551 374 354 291 291 240 301 315 291
41 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 750 520 330 260 240 240 240 240 260
42 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 800 660 600 350 300 240 500 470 300
43 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1140 786 747 453 393 240 547 602 393
44 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 750 560 520 320 300 240 380 440 300
45 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 633 576 518 374 345 288 432 374 316
46 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 648 393 382 291 291 240 346 315 291
47 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 800 660 600 470 456 240 500 470                    456  
48 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 700 580 550 350 280 330 530 530 310
49 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 800 630 575 400 290 330 575 575 310
50 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 550 460 430 300 280 240 320 360 280
51 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 790 690 610 400 360 330 400 420 325
52 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 720 456 382 301 291 240 291 356 301
53 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 710 640 520 375 335 240 405 435 280
54 H 49.1, 49.2 Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт 706 627 515 330 330 264 363 429 330
55 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 627 508 450 300 300 264 375 375 300
56 H 50 Воден транспорт 751 686 586 372 330 264 380 422 330
57 H 51 Въздушен транспорт 782 718 586 365 372 264 380 422 330
58 H  52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 756 708 570 348 348 264 402 348 348
59 H 53 Пощенски и куриерски дейности 420 370 330 320 300 240 300 320 300
60 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 728 637 547 419 419 240 456 456 364
61 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1239 786 590 433 315 240 354 453 291
62 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 786 511 412 291 291 240 315 335 291
63 N 80 Дейности по охрана и разследване 647 453 375 285 285 240 311 311 285
64 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 526 377 336 315 291 240 293 293 291
65 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 388 291 291 291 291 240 291 291 291
66 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 535 450 377 291 291 240 291 291 291
67 Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА; Ветеринарномедицинска дейност 820 550 330 300 260 300 300 330 240
68 Q 86,1 Дейност на болници 1100 780 540 400 340 360 400 400 320
69 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 298 291 291 291 291 240 291 291 291
70 R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 514 354 291 291 291 240 309 291 291
71 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ;  422 344 304 291 291 240 344 304 291
72 S, U 94,99 Дейности на организации с нестопанска цел; Дейности на екстериториални организации и служби 699 492 364 291 291 240 336 301 291
73 S,U 9312 Дейност на професионални организации     715/460            
74     Централен  кооперативен  съюз 550 460 400 340 320 310 320 345 270
Забележки: 
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер  50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № 742  на министъра на труда и социалната политика от 2005 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение.  В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1  от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.