МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 “ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО”   

 

Вътрешна процедура по лицензиране на доставчици

на социални услуги за деца

      

Издаването и подновяването на лиценз на юридически лица и на физически лица, регистрирани по Търговския закон, за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години, се извършва по реда, определен в Закона за закрила на детето /ЗЗД/ и Правилника за прилагане на закона за закрила на детето /ППЗЗД/.

I.  ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Издаването на лиценз се извършва от председателя на Държавната агенция за закрила на детето по реда на чл. 38 от ППЗЗД, след писмено становище на Комисията по лицензиране, дадено по реда на чл. 35 – 37 от ППЗЗД.

Документите за издаване на лиценз се подават в деловодството на Държавната агенция за закрила на детето - лично или по пощата.

 

Необходими документи за издаване на лиценз, съгласно глава Четвърта, чл. 34, ал.3 от ППЗЗД:

Заявление по стандартен образец за издаване на лиценз /Приложение № 1/, което може да се изтегли от интернет страницата на ДАЗД и към него приложени:

Заверени преписи от решения по съдебна регистрация на организацията /първоначално и последващи/ *;

Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението*;

Удостоверение, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено от компетентния съд *;

Удостоверение, че лицето не е обявено в ликвидация *;

Заверен препис от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ и/или единен идентификационен код ЕИК;

Свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица - на членовете на управителните им органи;

Описание на социалната услуга – за кого е предназначена, дейности, които ще се извършват, човешки и материални ресурси, финансов план, партньорство.

 

Изисквания към Заявлението:

Посочената/те социални услуги в Заявлението е желателно да бъдат формулирани по начина, по който са записани в номенклатурния списък за социални услуги в глава Трета, чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/. Изискването е и във връзка с регламентираните дейности, за които се предоставя делегиран държавен бюджет. Това не изключва възможността клиентът да желае да предоставя и други социални услуги, които не са включени в ППЗСП.

При необходимост, кандидат-доставчикът може да бъде информиран и консултиран при уточняване наименованието на социалната услуга, за която желае да бъде лицензиран.

 

Изисквания към приложените документи:

· По т. 1 - Заверен препис от решение за първоначална съдебна регистрация (В ДАЗД се предоставят копия от решението за първоначална съдебна регистрация и всички последващи съдебни решения, заверени с подписа и печата на заявителя.);

(*Юридическите и физическите лица, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписвания посочват в Заявлението своя единен идентификационен код (ЕИК). В този случай те не подават документите по т. 1, 2, 3 и 4, съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/. Когато не е посочен ЕИК /включително и в случаите, когато лицата все още не са се пререгистрирали, с оглед тригодишния срок по § 4, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗТР/, лицата следва да представят и документите по т. 1, 2, 3 и 4.)

· По т. 2 - Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението (В ДАЗД се предоставя оригинално удостоверение  или нотариално заверено ксерокопие.);

· По т. 5 – В ДАЗД се предоставя ксерокопие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, заверено с подписа и печата на заявителя (Необходимо е картата по регистър БУЛСТАТ да отразява актуалното състояние на организацията – председател и адрес на управление.);

По т. 6 - Свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица - на членовете на управителните им органи (Свидетелство за съдимост трябва да се представи за всички лица, посочени като членове на управителните им органи. Подава се оригинал, който е във валиден срок към датата на подаване на заявлението. При наличие на несъответствие в имената се изисква допълнителен документ за идентичност – удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от служба ГРАО /ЕСГРАОН/. За гражданите на друга държава, се приемат преведени и легализирани свидетелства за съдимост, издадени от компетентния орган на другата държава.)

 

Изисквания към описанието на социалната услуга/услуги:

По т. 7 от приложените към Заявлението документи – описание на социалната уислуга/услуги, се прилагат отделни описания на всяка услуга, за която физическото лице или организацията кандидатства. Описанието на услугата/услугите трябва да е заверено с подписа и печата на заявителя:

За всяка отделна социална услуга се описват:

Целеви групи – описва се за кого е предназначена услугата (например: деца в неравностойно положение; деца с увреждания; деца със специални образователни потребности; семейства и пр.), възрастова граница на децата, капацитет на услугата и др.

Дейности – описват се специфичните дейности, които доставчикът ще предоставя по услугата, съобразени с утвърдените методики за социални услуги.

Човешки ресурси – посочва се броя и квалификацията на специалистите и доброволците, които ще бъдат включени в осъществяването на дейностите по услугата. Броят и квалификацията им трябва да са съобразени с разписаните дейности и капацитет на услугата.

Материална база – посочва се точен адрес на мястото, където ще се предоставя услугата, телефон, e-mail, лице за контакти, както и описание на базата и условията за осъществяване на дейността.

Финансов план – представя се примерен годишен план на финансовите средства, необходими за издръжка на услугата (например: заплати/хонорари на персонал, разходи по включените дейности в услугата, наем/и, режийни, транспорт, административни и др.) Във финансовия план е задължително да се посочат възможните източници за финансиране на дейностите по услугата – чрез държавно делегирана дейност, чрез кандидатстване по проекти и програми, собствени средства на организацията, дарения и спонстворство и др.

Партньори – посочват се партньорите при осъществяване на дейностите и начина на взаимодействие и сътрудничество с тях (институции, организации, НПО) при предоставяне на услугата. Задължително трябва да е отразено сътрудничество с Дирекция Социално подпомагане” – Отдел за закрила на детето в района, в който ще се предоставя услугата.

II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Подновяването на лиценза се извършва от председателя на Държавната агенция за закрила на детето по реда на чл. 38 от ППЗЗД, след писмено становище на Комисията по лицензиране, дадено по реда на чл. 35 – 37 от ППЗЗД.

Не по-късно от два месеца от датата на изтичане на срока на лиценза за предоставяне на определена социална услуга/услуги за деца, доставчикът може да поиска подновяване на лиценза.

Подновяване на лиценз се допуска, когато:

доставчикът възнамерява да продължи да предоставя определената услуга/услуги и след изтичането на тригодишния срок на лиценза, и отговаря на условията на чл. 43в от Закона за закрила на детето;

при извършени проверки по реда на чл.17а, ал.1, т.16 от Закона за закрила на детето е установено, че доставчикът няма издавани задължителни предписания за предоставяне на услугата или изпълнява добросъвестно предписани му такива;

доставчикът няма издадени наказателни постановления по наложени актове за нарушения по чл. 45, ал. 5 – 12 от Закона за закрила на детето.

Подадените след указания срок заявления за подновяване на лиценз не се разглеждат от  Комисията по лицензиране.

 

Документите за подновяване на лиценз се подават в деловодството на Държавната агенция за закрила на детето - лично или по пощата.

Необходими документи за издаване на лиценз, съгласно чл. 34, ал. 3, т. 2, 3, 4 и 6 от Правилника за прилагане на Закона за детето:

Заявление по стандартен образец за подновяване на лиценз /Приложение № 2/, което може да се изтегли от интернет страницата на ДАЗД и към него приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано  от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;

2. Удостоверение, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено от компетентния съд*;

Удостоверение, че лицето не е обявено в ликвидация.*;

Свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица – на членовете на управителните им органи.

 

Изисквания към приложените документи:

· По т. 1 - Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението (В ДАЗД се предоставя оригиналното удостоверение, или нотариално заверено ксерокопие.);

· По т. 4 - Свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица - на членовете на управителните им органи (Свидетелство за съдимост трябва да се представи за всички лица, посочени като членове на управителните им органи. Подава се оригинал, който е във валиден срок към датата на подаване на заявлението. При наличие на несъответствие в имената се изисква допълнителен документ за идентичност – удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от служба ГРАО /ЕСГРАОН/. За гражданите на друга държава, се приемат преведени и легализирани свидетелства за съдимост, издадени от компетентния орган на другата държава. ).

(Юридическите и физическите лица, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписвания посочват в Заявлението своя единен идентификационен код (ЕИК). В този случай те не подават документите по т. 2 и 3, съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/. Когато не е посочен ЕИК /включително и в случаите, когато лицата все още не са се пререгистрирали, с оглед тригодишния срок по § 4, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗТР/, лицата следва да представят и документите по т. 2 и 3. )

 

III.  ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИТЕ

Ред за разглеждане на постъпилите документи:

При постъпване на документите в деловодството на ДАЗД, същите се завеждат в регистъра на деловодно-информационната система от експерт от отдел Правен, човешки ресурси и канцелария”.

Входените документи се предоставят на юрисконсулт /член на Комисията по лицензиране/ от Дирекция Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”, за установяване на наличност, допустимост и валидност (от т. 1 до т. 6 включително, по Приложение № 1 и № 2). При наличие на несъответствия, юрисконсулта писмено отразява своите бележки, като ги прилага към пакета- документи. Обстоятелствата по т. 1, 2, 3 и 4 от предходната глава на настоящата Процедура, отнасящи се до юридическите и физическите лица, регистрирани по Закона за Търговския регистър, се проверяват, чрез справка в електронния регистър на Агенцията по вписванията, като документите, удостоверяващи горните обстоятелства, се разпечатват на хартиен носител и се прилагат към преписката. За целта се ползва посочения в заявлението на кандидат-доставчика единен идентификационен код /ЕИК/. Когато няма посочен ЕИК се проверява дали са налице документите по т. 1, 2, 3 и 4.

След становище от юрисконсулт, документите се предоставят на началника на отдел Стандарти и лицензиране”, който ги резолира към секретаря на Комисията по лицензиране/заместник секретаря или експерти от отдел Стандарти и лицензиране”, за изготвяне на предварително експертно становище.

Извършва се вторичен преглед на резолираните документи, за установяване на наличност, допустимост и валидност. При установяване на пропуски и в случаите, в които те са несъществени и бързо отстраними, се осъществява контакт по телефона със заявителя, с цел отстраняването им.

За всяко подадено заявление се изготвя експертно становище до Комисията по лицензиране.

IVEКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ

За всяко подадено заявление за: издаване/подновяване на лиценз; заявление за прекратяване на лиценз/част от лиценз (заличаване на услуга/услуги от обхвата на лиценз; одобрени от председателя на ДАЗД докладна записка/доклад от Главна дирекция Контрол по правата на детето” /ГДКПД/ за отнемане на лиценз, секретарят/замесник-секретарят на Комисията по лицензиране или експерт от отдел Стандарти и лицензиране” изготвя експертно становище до Комисията по лицензиране. Становището задължително съдържа мотивирано предложение за издаване (Приложение № 3), подновяване (Приложение № 4), прекратяване на лиценз/част от лиценз (Приложение № 5), отнемане (Приоложение № 6) или отказ от издаване на лиценз (Приложение № 7).

Предварителното експертно становище може да изразява и необходимостта от предоставяне на допълнителна информация (Приложение № 8).

Становищата на експертите по лицензиране, след съгласуване от председателя на Комисията по лицензиране, се изпращат по електронен път до всички членове на Комисията, преди провеждане на поредното заседание.

V.  КОМИСИЯ ПО ЛИЦЕНЗИРАНЕ

НА ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

Състав на Комисията:

Комисията по лицензиране на доставчици на социални услуги за деца е сформирана със Заповед на председателя на ДАЗД в състав от представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане.

 

Подготовка за заседания на Комисията:

В 7- дневен срок преди заседанието от секретаря на Комисията до членовете й се изпраща покана, подписана от председателя на комисията, в която са отразени деня, часа и мястото на заседанието;

В 7-дневен срок преди заседанието експертните становища по заявленията на кандидатстващите доставчици се изпращат от секретаря на Комисията по електронната поща на всички нейни членове.

 

3. Заседания на Комисията:

Провежда се минимум едно заседание месечно, като при получаване на повече от десет заявления е допустимо да се свика и допълнително заседание. Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват две трети от всичките й членове (квалифицирано мнозинство). При уважително отсъствие и в краен случай, се допуска предоставянето на писмено мнение на отсъстващ член на Комисията по становищата, които ще бъдат разглеждани на предстоящото заседание.

При всяко заседание се води протокол от секретаря на Комисията, като за целта е въведена протоколна книга. В протокола задължително се описват взетите решения отделно по всяко заявление и изразените мнения на членовете на Комисията по лицензиране.

 

Решения на Комисията:

В срок един месец от постъпването на заявлението Комисията прави мотивирано предложение до председателя на Държавната агенция за закрила на детето за издаване, подновяване, прекратяване на лиценз/част от лиценз, отнемане или отказ от издаване на лиценз, както и необходимост от допълнителна информация.

Комисията уведомява заявителя в 7-дневен срок от разглеждането на заявлението при установена неточност или непълнота в документите или в описанието на услугата, като дава указания и срок за отстраняването им от 14 дни. В този случай срокът за издаване на лиценз спира да тече от датата на изпращане на съобщението до отстраняване на неточностите.

При необходимост Комисията по лицензиране може да поиска становища от други специалисти в областта на закрила на детето.

 

Конфиденциалност и избягване конфликт на интереси:

Информация относно решенията на Комисията по лицензиране, касаещи кандидатите за издаване на лиценз, както и относно други кандидат-доставчици, които са в процедура по лицензиране, се предоставя само по официален път. Експертите декларират наличието на несъвместимост и/или частни интереси, съгласно на чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

VI.  АДМИНИСТРАТИВНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

НА КОМИСИЯТА ПО ЛИЦЕНЗИРАНЕ

1.  На основание взетите решения на Комисията по лицензиране, секретаря на Комисията/ заместник-секретаря или експерти от отдел Стандарти и лицензиране” изготвят становище на Комисията за издаване, подновяване, прекратяване на лиценз/част от лиценз, отнемане или отказ от издаване на лиценз, както и необходимост от допълнителна информация.

 

2.  При изготвено становище на Комисията по лицензиране с искане за допълнителна информация се предприемат следните действия:

В 7-дневен срок от разглеждането на заявлението председателят на Комисията уведомява писмено заявителя, на посочения от него адрес за кореспонденция и дава допълнителни указания;

в срок от 14 дни от получаването на писмото, изпратено с обратна разписка, която се съхранява в деловодството, заявителят следва да предостави в ДАЗД изисканата документация и/или информация.

Проверката на постъпилата изискана допълнителна информация от завителя се извършва от секретаря на Комисията/заместник секретаря,  юрисконсулт /член на Комисията/ или експерти от отдел Стандарти и лицензиране”;

В случай, че в 14-дневния срок не постъпи изисканата документация и/или информация, в Комисията се внася мотивирано експертно становище да бъде отказан лиценз на заявителя.

 

3. На основание взети решения на Комисията по лицензиране, председателят на Комисията изготвя докладна записка до председателя на ДАЗД с предложение за издаване, подновяване, прекратяване на лиценз/част от лиценз, отнемане или отказ от издаване на лиценз за всеки кандидат-доставчик. Към докладната записка се прилагат съгласувани от председателя на Комисията становища на Комисията по лицензиране и протоколната книга. Комплектът документи се предоставя на председателя на ДАЗД за окончателно решение.

 

4. След резолюция от председателя на ДАЗД по докладната записка, секретарят на Комисията/заместник-секретарят или експерти от отдел Стандарти и лицензиране” подготвят заповеди за издаване, подновяване, прекратяване на лиценз/част от лиценз, отнемане или отказ от издаване на лиценз за всеки кандидат-доставчик. Заповедите се съгласуват от председателя на Комисията и юрисконсулт от отдел ПЧРК”, и се подписват от председателя на ДАЗД.

 

5.  Заповедите за издаване, подновяване, прекратяване на лиценз/част от лиценз, отнемане или отказ от издаване на лиценз се изпращат по пощата на посочения от заявителите адреси в 7-дневен срок от датата на издаването им.

VIIИЗДАВАНЕ И ОТКАЗ ОТ ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

1. Лиценз се издава на основание издадена заповед от председателя на ДАЗД, след представяне в ДАЗД от заявителя на оригинален платежен документ с мокър печат от банка за платена такса в размер на 50 лв. (независимо от броя на предоставяните социални услуги за които е издаден 1 бр. лиценз).

     Таксата се внася към Фонд Социална закрила”, създаден към министъра на труда и социалната политика, по сметка:

(СМЕТКА: БНБ - клон Централно управление,

IBAN BG35 BNBG 9661 3100 1360 01, BIC BNBGBGSD. )

В основанието за внасяне на сумата се изписва: за издаване на лиценз от ДАЗД”.

 

 

Лицензът се подготвя от секретря на Комисията по лицензиране или неговия заместник в два екземпляра по образец, като първият е върху унифицирана цветна зелена бланка, а вторият е черно бял.

 

Лицензът съдържа:

титуляря на лиценза;

социалните услуги, за които се издава лиценза;

срока на лиценза.

 

И двата екземпляра се подписват от председателя на ДАЗД, като първия се връчва на заявителя, а втория се архивира от експерт на отдел ПЧРК” в деловодството на ДАЗД.

 

Лиценз се получава лично от заявителя, ако е физическо лице, или председателя на организацията, ако е юридическо лице, или на лице, представило оригинал на нотариално завeрено пълномощно, което остава в ДАЗД.

 

Когато заявителят е платил дължимата такса за издаване на лиценза и има издаден такъв, но не се е явил да го получи в срок до 2 месеца от датата на издаването му, лицензът се изпраща на посочения в заявлението адрес за кореспонденция и/ или на адреса, на който е регистриран заявителят, с писмо с обратна разписка.

 

Неполучаването на лиценза от заявителя се удостоверява с обратната разписка.

 

Ако лицензът не е получен на посочения от заявителя адрес за кореспонденция или на адреса, на който е регистриран заявителят, същият се заличава със заповед на председателя на ДАЗД след писмено становище на Комисията по лицензиране.

 

Ако в срок до 2 месеца от датата на заповедта за издаване на лиценз, заявителят не плати по сметка на фонд Социална закрила” дължимата такса за издаването му или не представи платежен документ, удостоверяващ това обстоятелство, заповедта се отменя и лиценз не се издава.

 

  На основание решение на Комисията по лицензиране, председателят на Държавната агенция за закрила на детето може да откаже издаването на лиценз, ако заявителят не отговаря на условията, посочени в чл. 43в от Закона за закрила на детето.

 

  Председателят на Държавната агенция за закрила на детето издава лиценз или отказва издаването му не по-късно от два месеца от постъпване на заявлението за издаване/подновяване на лиценз.

VIIIПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Действието на лиценза се прекратява преди изтичането на срока на неговата валидност, считано от датата на:

искането на неговия притежател за прекратяване;

отнемането му.

 

Прекратяване на лиценз:

 

1. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето може да прекрати лиценз или част от лиценз (услуга/услуги от обхват на лиценз), когато титулярът:

подаде Заявление в деловодството на ДАЗД (Приложение № 9 и Приложение № 10) лично или по пощата, с искане за прекратяване на лиценз/част от лиценз;

приложи към Заявлението:

Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;

 Лицензът, който иска да бъде прекратен - в оригинал.

 

Внесеното Заявление за прекратяване на лиценз/част от лиценз по искане на заявителя, се разглежда на заседание на Комисията по лицензиране, която се произнася с решение до председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето издава мотивирана заповед за прекратяване на лиценз/част от лиценз при констатиране на обективно основание.

 

Заповедта се изпраща по пощата с обратна разписка на заявителя в срок до 7 дни след датата на нейното издаване.

 

В случаите, когато е постъпило искане от заявителя за заличаване на част от лиценз (услуга/услуги от обхвата на лиценз), председателя на Държавната агенция за закрила на детето издава нов лиценз, в който е заличена услугата/услугите. Новият лиценз се издава със същия номер и дата на валидност на предходния, като в него се отбелязва и втората заповед, на основание на която е извършена промяната. За новия лиценз, заявителят не дължи такса.

 

В случаите, когато е заличена услуга/услуги от обхвата на лиценз, председателят на ДАЗД информира писмено изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за настъпилата промяна в лиценза, като прилага копие на новоиздадения лиценз. Уведомителното писмо до Агенцията за социално подпомагане се подготвя от секретаря на Комисията по лицензиране, съгласува се с нейния председател и юрисконсулт, член на комисията, и се регистрира в деловодната система на ДАЗД.

 

Отнемане на лиценз:

 

1.  Председателят на Държавната агенция за закрила на детето може да отнеме издаден лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, когато титулярът:

не е изпълнил в срок задължително предписание;

не започне да предоставя услугите в срок до 12 месеца от издаване на лиценз;

не спазва стандартите за предоставяне на социални услуги за деца;

извършва дейност в нарушение на получения лиценз;

не предостави информация в 14 - дневен срок от настъпването на промени в   обстоятелствата, удостоверени с документите към заявлението за предоставяне на лиценз;

преустановил е предоставянето на социалната услуга/и за повече от три месеца, без да е посочил уважителна причина, довела до преустановяването на дейността.

 

2.  На основание решение на Комисията по лицензиране, председателят на Държавната агенция за закрила на детето издава мотивирана заповед за отнемане на лиценз при констатиране на тези основания.

 

3.  Заповедта се изпраща по пощата с обратна разписка на заявителя, в срок до 7 дни след датата на нейното издаване.

 

4. По преценка на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, на доставчика на социални услуги за деца може да бъде определен подходящ срок за отстраняване на нарушението, но не повече от 6 месеца. В случай, че в този срок нарушението не бъде отстранено, лицензът се отнема.

 

5.  Нов лиценз може да бъде издаден след изтичане на една година от отнемането му.

 

6.  В случаите когато е отнет лиценз, председателят на Държавната агенция за закрила на детето информира писмено изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за отнемането му, като прилага копие на заповедта. Уведомителното писмо до Агенцията за социално подпомагане се подготвя от секретаря на Комисията по лицензиране, съгласува се с нейния председател и юрисконсулт, член на комисията, и се регистрира в деловодната система на Агенцията.

Отказът и отнемането на лиценз подлежат на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

IXРЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦЕНЗИОННИЯ ПРОЦЕС

Всички постъпили заявления от кандидат-доставчици и доставчици на социални услуги за деца за: издаване, подновяване и прекратяване на лиценз/част от лиценз; годишни отчети за дейността на лицензирани доставчици; други документи касаещи процеса лицензиране, се регистрират в деловодно-информационната система на Държавната агенция за закрила на детето от експерт в отдел Правен, човешки ресурси и канцелария”.

Всички документи се съхраняват в Държавната агенция за закрила на детето, съгласно Закона за Държавния архивен фонд и са достъпни за всички заинтересувани лица.

В Протоколна книга се регистрират всички заседания на Комисията по лицензиране на доставчици на социални услуги за деца.

Издадените и подновени лицензи от председателя на ДАЗД за предоставяне на социални услуги за деца се регистрират в Книга – регистър за изадени лицензи. Регистърът  съдържа:

1. името, седалището и адреса на получателя на лиценза;

2. вида на лицензираната дейност;

3. номера и датата на издадения лиценз;

4. датата на връчване на лиценза и подписа на получателя;

5. датата на подновяване или на отнемане на лиценза.

 

На интернет-страницата на ДАЗД - http://www.sacp.government.bg/ се поддържат в актуалност следните електронни регистри:

 Регистър на издадени и подновени лицензи – регистърът включва: името на организацията; името на председателя на организацията; адреса на офиса на организацията; вида и целевите групи, които обхваща услугата; адресът, на който се предоставя услугата и телефони за връзка; номер и дата на лиценза; електронни контакти на организацията. Информацията в регистъра се актуализира ежемесечно от секретаря на Комисията по лиценизране, като от него се заличават лицензи с изтекъл срок на валидност, прекратените по искане на титуляра лицензи и отнетите лицензи;

Регистър на отказаните лицензи - публикуват се името на организацията и мотивите на Комисията за отказ за издаване на лиценз. Информацията в регистъра се актуализира ежемесечно от секретаря на Комисията по лиценизране.

Регистър на отнетите лицензи - регистърът включва: името на организацията; име на представляващия организацията; номера и дата на лиценза; услугите, за които е бил издаден; мотивите на Комисията за неговото отнемане. Информацията в регистъра се актуализира ежемесечно от секретаря на Комисията по лиценизране.

 

Всички издадени лицензи се публикуват от секретаря на Комисията по лицензиране или неговите заместници в Административния регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт - http://www1.government.bg/ras/ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

1. Лицензираният от председателя на Държавната агенция за закрила на детето доставчик на социални услуги има право да предоставя услугите, за които е издаден лиценза в срока на неговата валидност, само след вписването му в регистъра към Агенцията за социално подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане.

 

            2.  Кандидат-доставчиците и доставчиците на социални услуги за деца имат право да бъдат консултирани, методически подкрепяни и да получават супервизия от експерти на Държавната агенция за закрила на детето.

            Консултиране:

в приемната на Агенцията, на адрес: ул. Триадица № 2, гр. София, с приемно време вторник и четвъртък от 14 до 16 часа ;

на телефони: 02 – 933-90-38; 933-90-36; 933-90-58, в рамките на дневното работно време - от 09.00 до 17.30 часа;

по електронна поща: a.tilkova@sacp.government.bg , в рамките на дневното работно време - от 09.00 до 17.30.

Методическа подкрепа и супервизия:

При нужда от оказване на методическа подкрепа и супервизия на място при доставчика, същата може да бъде заявена писмено до председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

 

            3. Лицензираните от председателя на Държавната агенция за закрила на детето доставчици на социални услуги за деца предоставят социалната услуга/услуги, за които им е издаден лиценз, като спазват критериите и стандартите, определени с Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, приета от Министерския съвет.

           

            4.  Задълженията на лицензираните от председателя на Държавната агенция за закрила на детето доставчици на социални услуги за деца са регламентирани в Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане:

Съгласно чл. 39 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, доставчикът на социални услуги е длъжен да уведоми писмено председателя на Държавната агенция за закрила на детето относно:

момента на стартиране на дейността по предоставяне на услугата, за която е получил лиценз;

преустановяване на дейността по предоставяне на услугата, за която е получил лиценз, в случай на период, по-дълъг от три месеца, като посочи причините за това;

други промени в дейността или в управлението на организацията.

При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите, доставчикът на социални услуги за деца е длъжен в 14- дневен срок писмено да уведоми председателя на Държавната агенция за закрила на детето и да представи съответния документ.

До 31 март на всяка календарна година всички лицензирани доставчици на социални услуги за деца са задължени да представят в Държавната агенция за закрила на детето отчет за дейността си, свързан с предоставяните социални услуги за деца, за предходната календарна година. За целта, при получаването на лиценза, всеки доставчик попълва декларадия за уведоменост по горепосоченото задължение (Приложение № 11). За улесненение на доставчиците е разработена информационна карта, която е публикувана на интернет страницата на Агенцията - www.sacp.government.bg, препратка “Лицензиране”. Информационната карта се попълва от доставчика и изпраща в Държавната агенция за закрила на детето, в указания срок, по пощата или по електронен път – a.tilkova@sacp.government.bg. Когато такъв отчет не е постъпил до определения срок в Агенцията и няма информация за дейността на организацията по услугите, за които е издаден лиценза, Комисията по лицензиране може да направи предложение за отнемане на лиценза.

 

 

Необходими документи:

Приложения от 1 до 11