СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ; ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ; МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ; МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА; ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ

 

1051 София, ул. “Триадица” № 2, тел: (02) 8119443, факс (02) 9884405

 

Кой има право на семейни помощи за деца

·        Бременните жени – български граждани;

·        Семействата на българските граждани – за децата, които отглеждат в страната;

·        Семействата, в които единият от родителите е български гражданин – за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;

·        Семействата на роднини, близки или приемни семейства – за децата, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;

·        Бременните жени – чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.

 

Размери на семейните помощи за деца

·        Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

·        Еднократната помощ при раждане на дете е в размер на 200 лв. за първо, второ и трето дете. За четвърто и всяко следващо помощта е в размер на 100 лв. при раждане на близнаци, един от които е трето дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете-близнак в размер като за трето дете.

·        Месечната помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст е в размер на 18 лв.

·        Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв.

·        Целевата помощ за ученици е в размер на 80 лв. за 2005 г.

 

Допълнителни помощи за деца с трайни увреждания:

·        Допълнителна еднократна помощ в размер на 100 лв. Изплаща се ако трайното увреждане е установено до 2-годишна възраст на детето.

·        Месечната помощ за дете до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст се изплаща в двоен размер – 36 лв.

·        Месечната помощ за отглеждане на дете се изплаща до навършване на 2-годишна възраст.

 

Доходна граница. Доходи на семейството

При прилагане на доходен тест се отпускат следните видове помощи:

·        Еднократна помощ при бременност;

·        Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;

·        Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;

·        Целеви помощи за ученици.

Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България. За 2005 г. тази граница е в размер на 200 лв.

Право на подпомагане имат семействата, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация, е по-нисък или равен на 200 лв.

КАК СЕ ОПЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за облагане доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през шестте календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

Брутните доходи се изчисляват в зависимост от дейността на лицата.

·        За работещите по трудови и приравнени към тях правоотношения – облагаемият доход се посочва преди намаляването му със задължителните осигурителни вноски за сметка на лицето. Ако за някой от месеците през шестмесечният период трудовото възнаграждение е начислено, но не е изплатено, за този месец не се декларира доход.

·        За лицата упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност или услуги – облагаемият доход се посочва преди намаляването му с нормативно признатите разходи.

·        За собствениците и съдружниците в търговски дружества – само дохода от трудова дейност. Дивидентите не са облагаеми и не се включват при определяне на средномесечния доход.

·        Земеделските производители – физически лица, включително извършващите дейност като еднолични търговци – не формират облагаем доход за непреработена растителна и животинска продукция.

·        Лицата, упражняващи дейност, облагана с патентен данък, определят дохода си съобразно начина, по който са осъществявали дейността си (като: едноличен търговец; лице, упражняващо свободна професия, занаятчийска или друга дейност) и съответстващите разпоредби за образуване на облагаемия доход.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.

 

Еднократна помощ при бременност

Право на еднократна помощ при бременност имат:

·        Неосигурените жени;

·        Бременните жени, осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, които не получават обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямат необходимия осигурителен стаж по чл.48а от Кодекса за социално осигуряване. Помощта се изплаща в размер, пропорционално на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл.48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА

Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:

1.        удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 6 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотоншения;

2.        удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт за лицата, за които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение на Националния осигурителен институт;

3.        копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок от 45 дни, заверено от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение на Националния осигурителен институт;

4.        медицинско удостоверение за термина на раждане – за неосигурените жени.

При подаването на молба-декларацията се представят и лични карти на деклараторите за справка.

 

Еднократна помощ при раждане на дете

Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА

Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат:

1.      оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;

2.      копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката;

3.      удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца.

При подаването на молба-декларацията се представят и лични карти на деклараторите за справка.

 

Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

Изплаща се на семейства, чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 200 лв.

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;

2.     До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.

3.     Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

ДЕЦА, НАСТАНЕНИ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

При спазване на гореописаните условия помощта се изплаща и за деца, настанени в семейства на роднини, близки или в приемни семейства по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето. Помощта се изплаща и след навършване на 18-годишна възраст до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ако настанените продължават да живеят в семейството. Помощите се отпускат независимо от доходите на приемащото семейство. Към молба-декларацията се прилага копие от заповедта на директора на дирекция “Социално подпомагане” или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство.

РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ

·        Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.

·        Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.

·        Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА

Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:

1.        удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

2.        служебна бележка за размера на пенсията за 6 календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларацията, издадена от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт – за пенсионерите;

3.        служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;

4.        удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик и редовно посещава занятията през предходните 6 месеца от учебната година спрямо месеца, за който се иска помощта;

5.        решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище;

6.        удостоверения за раждане на децата, които се отглеждат в семейството – за справка;

7.        копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

8.        копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;

9.        копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;

10.    копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

При подаването на молба-декларацията се представят и лични карти на деклараторите за справка.

Нова молба-декларация се подава на всеки шест месеца.

ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.

·        При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.

·        В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се прекратява.

 

Месечна помощ за отглеждане на дете до една година

Изплаща се на майката (осиновителката, самотните бащи-осиновители, семействата на роднини, близки или приемни семейства, в които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето), чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 200 лв.

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА

1.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;

2.     Майката е неосигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;

3.     Майката е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но няма необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;

4.     Детето живее постоянно в страната.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА

Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:

1.     удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

2.     удостоверение от осигурителя или от териториално поделение на Националния осигурителен институт за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение на Националния осигурителен институт;

3.     удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл.53,  ал.3 от Кодекса за социално осигуряване;

4.     копие от удостоверението за раждане на детето;

5.     копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

6.     копие от решението на съда за допускане на развод между родителите;

7.     копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето.

При подаването на молба-декларацията се представят и лични карти на деклараторите за справка.

Нова молба-декларация се подава на шест месеца.

 

Целеви помощи за ученици

Изплаща се на семейства, чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 200 лв.

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА

1.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;

2.     Детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище.

3.     Живее постоянно в страната.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА

Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:

1.     удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

2.     удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

3.     копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето.

4.     удостоверение за раждане на детето за справка.

При подаването на молба-декларацията се представят и лични карти на деклараторите за справка.

Еднократната помощ за ученици са изплаща само веднъж за целия период на обучение при първоначалното записване на детето в първи клас.