Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Web МТСП
Новини
 
Парламентарен контрол
15-02-2013
Около 120 000 безработни лица ще бъдат включени в програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта и Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“

Министър Тотю Младенов отговаря на въпрос от народния представител от ПГ на КБ Мая Манолова мерките за намаляване на безработицата до края на мандата

С националната политика за насърчаване на заетостта до края на мандата на Правителството, както и досега, от една страна ще се реализират европейските и националните приоритети, а от друга – ще се ограничи негативното въздействие на икономическата криза върху пазара на труда и ще се подкрепи икономическото възстановяване. През 2013 г. усилията на държавните институции и социалните партньори ще осигурят подкрепа за устойчивост и повишаване на заетостта чрез инвестиции в човешки ресурси и финансиране на разходите за труд на работодатели, които осигуряват заетост на безработни лица.

Действията, програмите и насърчителните мерки за намаляване на безработицата през 2013 г. са определени в Националния план за действие по заетостта. През настоящата година продължава активното трудово посредничество за намиране на работа чрез бюрата по труда и насочване на максимален брой безработни лица към работни места. Продължава активната работа с работодателите за осигуряване на заетост на 130 хиляди безработни лица на първичния пазар на труда. Планирано е да се проведат 96 общи и специализирани трудови борси в страната. Също така ще се провежда специална политика спрямо „ключовите” работодатели, които разкриват голям брой работни места, ще се разшири сътрудничеството с частните трудови посредници и предприятията за временна заетост.

През 2013 г. продължава реализацията на програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ в подкрепа на лицата от неравнопоставените групи. За целта са предвидени 73 млн. лева от държавния бюджет и 380 млн. лева от Европейския социален фонд. Ще се осигури заетост общо на около 120 000 безработни лица по програми за заетост, насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Ще продължи изпълнението на ефективните мерки в подкрепа на включването на пазара на труда на безработни младежи, продължително безработни лица, хора с увреждания, безработни лица без образование и квалификация, безработни майки с малки деца, безработни лица в предпенсионна възраст. Образованите младежи без работа, които не притежават трудов опит, ще се включват в програми за стажуване. По схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, схема „Първа работа”, схема „Ново работно място” и проект „Старт в администрацията” се планира включването на около 5 хиляди младежи. На първичния пазар очакваме да устроим около 30 хиляди млади хора. С бюджетно финансиране ще се осигури заетост на 4 500 младежи.

За безработните лица с основно и по-ниско образование и без квалификация са осигурени възможности за чиракуване и усвояване на практически умения под ръководството на наставник. Продължително безработните лица, които са в риск от бедност, имат своя шанс за работа чрез мащабните програми на пазара на труда: Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“, схема „Развитие“, схема „Подкрепа за заетост“. Чрез активната политика ще се подкрепя също така развитието на социалните услуги и социалната икономика, създаването на „зелени” и „бели” работни места.

С цел осигуряване на възможности за интегриране на пазара на труда на неквалифицирани безработни младежи, които са напуснали рано образователната система се предвиждат законодателни промени, регламентиращи нови насърчителни мерки в Закона за насърчаване на заетостта. Прилагането на едната разпоредба ще насърчи наемането на младежи до 29 години с основно и по-ниско образование и без квалификация за обучение на конкретно работно място под ръководството на наставник. Предвижда се субсидиране на заетостта на наетото лице за период до 12 месеца. С оглед създаване на условия за по-лесно адаптиране на безработните младежи към работната среда, Законът за насърчаване на заетостта се допълва и с насърчителна мярка, регламентираща субсидирането на заетостта на продължително безработни до 29-годишна възраст, наети на работа на непълно работно време. Субсидията ще се предоставя на работодатели, наели безработни младежи с непрекъснато поддържана регистрация в бюрото по труда над 12 месеца, а периодът на субсидиране ще е до една година.

През 2013 г. ще се осигури заетост на над 87 хиляди безработни лица със средства от Европейския социален фонд по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

През настоящата година ще се вложи значителен финансов ресурс за повишаване качеството на работната сила. В рамките на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” в големи мащаби ще продължи обучението на безработни и заети лица за придобиване на нови професионални знания и умения и ключови компетенции- основно по схемите „Аз мога повече”, „Подкрепа за предприемчивите българи”, „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” и др. През настоящата година се планира включването на нови над 6 хиляди безработни и на повече от 40 хиляди заети лица в обучение по схемите.

Продължават усилията за развитие на услугите по заетостта. Ще се разшири обхватът на предоставяните електронни услуги чрез специални посттерминали във всички бюра по труда, в регионалните служби по заетост и централната администрация на Агенцията по заетостта. Мобилни екипи ще продължат да обслужват отдалечените райони на страната. Към момента функционират 600 филиали на бюрата по труда и изнесени работни места. Ще се реализират 196 регионални програми и ще се разшири обхватът им в отговор на потребностите на регионалните пазари. Ще продължи да се насърчава вътрешната трудова мобилност чрез схемите „По-близо до работа” и „На път”. С цел подобряване на условията на труд в предприятията и професионалния и здравен статус на работната сила ще се прилагат схемите „Превенция за безопасност и здраве при работа“ и „Безопасен труд“.

Мерките за ограничаване на безработицата ще допринесат за намаляване тежестта на кризата върху неравнопоставените групи и ще създадат условия за по-добро съответствие между търсенето и предлагането на труд, а мерките, насочени към работодателите ще допринесат за повишаване на тяхната конкурентноспособност. Тази мерки ще се реализират с активното участие на социалните партньори на всички равнища.

 

Предишна новина Обратно към новини Следваща новина

Архив
Търсене
Рубрики
Съобщения на пресцентъра
Календар на МТСП
Публикации
Парламентарен контрол
Международни отношения
Публикации
Фотогалерия