Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Законодателство
 

Наредби
 

Наредба за медицинската експертиза

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за командировките в страната

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № 5 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ ПО СРОЧНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ИЛИ ВРЕМЕННО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ (изм., бр. 19 от 26.02.2013 г.)

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските (доп., бр. 110 от 21.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсинните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

Microsoft Word  
  НАРЕДБА РД-07-8  от 27 октомври 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда Microsoft Word  
  НАРЕДБА № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление изм ДВ бр. 52 от 9.07.2010 г., в сила от 1.07.2010 г.  
  Заповед РД -01-570/15.07.2011г.за определяне на месечния размер на целевата помощ за отопление за 2011/2012г.  
  НАРЕДБА РД-07-8 от 20 декември 2009 г.за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/ или здраве при работа Microsoft Word  
 

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО (Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.)

 
  Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № Н-20 от 15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, освободени от заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища (Загл. доп. - ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.)

Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 1.08.2010 г.) Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи Microsoft Word  
  НАРЕДБА за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски Microsoft Word  
  НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите c (изм. ДВ. бр.17 от 28.02.2014г.) Microsoft Word  
  Процедура за установяване на трудовите злополуки  
 

НАРЕДБА № 2 от 27 юли 2007 г. за изискванията за осъществяване на дейностите

по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1

от Закона за интеграция на хората с увреждания (изм. ДВ. бр. 46 от 19 юни 2009г.)

Microsoft Word
 

ТАРИФА за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет

Microsoft Word  
  НАРЕДБА за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта
Приета с ПМС № 44 от 26.02.2002 г., обн., ДВ, бр. 24 от 5.03.2002 г.
Microsoft Word  
  НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (изм. ДВ. бр.110 от 21.12.2013г.) Microsoft Word  
  НАРЕДБА за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г.) Microsoft Word  
 
НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.)
Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (изм., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (изм. ДВ. бр.24 от 12.03.2013г.) Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда

( ДВ. бр.52 от 10 юли 2009г.изм.Дв бр7 21.01.2011)

Microsoft Word  
  НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините (изм. и доп., бр. 48 от 25.06.2010 г., в сила от 15.12.2011 г.) Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (доп., бр. 43 от 8.06.2010 г., в сила от 8.06.2010 г.)    
  НАРЕДБА № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращането на уведомлението по чл.62,ал.5 от Кодекса на труда (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г) Microsoft Word  
 
НАРЕДБА за критериите и стандартите за социални услуги за деца (изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г.)
 
Microsoft Word  
  НАРЕДБА за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 4.09.2012 г., в сила от 4.09.2012 г.) Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за специализирана закрила на деца на обществени места (изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г.)

Microsoft Word  
  НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

 (изм. ДВ. бр.107 от31 12 2011г.)

Microsoft Word  
  Наредба за договаряне на работната заплата Microsoft Word  
  НАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ (изм., бр. 17 от 28.02.2014) Microsoft Word  
  НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ (изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г.) Microsoft Word  
  Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013г.) Microsoft Word  
  Наредба за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски Microsoft Word  
  НАРЕДБА за медицинската експертиза (изм. бр. 41 от 31.05.2011 г.) Microsoft Word  
  НАРЕДБА за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007 г. Microsoft Word  
  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ПРЕЗ 2006 година Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея             

УКАЗАНИЕ № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея   Microsoft Word

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.)

Microsoft Word  
  НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.) Microsoft Word  
  НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (бр. 5 от 19.01.2010 г.)

              

Microsoft Word

 
 

ЗАПОВЕД № РД-01-702 от 3.10.2014 г. за определяне Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г.

Microsoft Word  
 

ЗАПОВЕД № РД-01-809 от 29.10.2013 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2014 г.

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (изм., бр. 23 от 14.03.2014 г.)

Microsoft Word  
 

Процедура за признаване на професионалните болести

 

СПИСЪК на професионалните болести

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (бр. 2 от 6.01.2012 г.)

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (изм. и доп., бр. 101 от 4.12.2007 г.)

Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 9 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА АЗБЕСТ ПРИ РАБОТА Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ В МИНИТЕ Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации Microsoft Word  
  НАРЕДБА  за административното обслужванер, изм. ПМС 124/25.6.2012 г. (ДВ, бр.50 от 3.7.2012 година) Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за уловията и реда за командироване на работници и служители от държавите членки или на работници и служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата (доп., бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)

Microsoft Word  
 

НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ (изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г.)

Microsoft Word  
  НАРЕДБА № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (изм. ДВ. бр.2 от 8 януари 2010г.) Microsoft Word