Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Законодателство
 
Закони
Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (Обн., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.)
Acrobat
ЗАКОН за военноинвалидите и военнопострадалите (бр. 54 от 1.07.2014 г., в сила от 1.07.2014 г.)
Word
ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания
Word
ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Word
ЗАКОН за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Word
ЗАКОН за уреждане на колективните трудови спорове
Word
ЗАКОН за социално подпомагане (изм. и доп., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.)
Winzip
ЗАКОН за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Загл. изм. - Изв., бр. 11 от 1961 г.) (изм. и доп., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.)
Winzip
ЗАКОН за закрила на детето (изм. и доп., бр. 84 от 27.09.2013 г.)
Winzip
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр.124 от 23.13.1997 г., изм., бр. 27 от 25.03.2014)
Winzip
КОДЕКС на труда (изм., ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г.)
Winzip
КОДЕКС за социално осигуряване (изм. и доп., бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 1.01.2014 г.)
Winzip
Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 1 януари 2014 г.)
Winzip
Закон за публичните финанси (Обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1 януари 2014 г.)
Winzip
Административнопроцесуален кодекс (изм.ДВ, бр. 39 от 20.5.2011 г.)

СЕМЕЕН КОДЕКС (бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.)

Microsoft Word  

ЗАКОН за защита от домашното насилие (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.)

Microsoft Word  
ЗАКОН за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (Обн. - ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г.) Microsoft Word  
ЗАКОН за семейни помощи за деца (изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Microsoft Word Winzip

ЗАКОН за насърчаване на заетостта (доп., ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г.)

Microsoft Word

ЗАКОН за защита от домашното насилие (изм. ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.)

Microsoft Word  

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

Microsoft Word Winzip
ЗАКОН за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (изм.бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Microsoft Word  
ЗАКОН за убежището и бежанците (изм. ДВ. бр.82 от 16 октомври 2009г.) Microsoft Word  
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд (бр. 7 от 24.01.2012 г.) Microsoft Word  
ЗАКОН за медицинските изделия  
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи (изм. ДВ. бр.82 от 16 октомври 2009г.)
 
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България (изм. ДВ. изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г.)  

ЗАКОН за защита от дискриминация (ДВ бр.103 от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 г.)

ЗАКОН за ветераните от войните

ЗАКОН за инспектиране на труда (изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.)  
ЗАКОН за малките и средните предприятия (изм. ДВ. бр.82 от 16 октомври 2009г.)  

ЗАКОН за пътищата (изм. ДВ. бр.82 от 16 октомври 2009г.)

 
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)  
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.( бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.)

ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.( бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица (изм., бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 1.01.2014 г.)

Microsoft Word  

ЗАКОН за здравното осигуряване (изм.бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Закон за достъп до обществена информация (изм. ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.)
 
ЗАКОН за държавния служител (изм. ДВ. бр.68 от 2013 г.)
Закон за администрацията

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти(бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея (обн. ДВ. бр.88 от 6 ноември 2009г.)

 

ЗАКОН за ратифициране на договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност

 
ЗАКОН за правната помощ

ЗАКОН за ратифициране и ДОГОВОР между Република България и Република Молдова за социално осигуряване (Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 27 май 2009 г. - ДВ, бр. 42 от 2009 г. В сила от 1 септември 2009 г.) (Обн. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.)

ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане (изм. ДВ,бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)