Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Евроинтеграция и Международни отношения
 

НОВИНИ ЗА ПОДПИСАНИ МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ, ДОГОВОРИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕГОВОРИ 

На 13 ноември 2010 г. беше подписано и влезе в сила Споразумението между Министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската Федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.

Споразумението е международен договор, който съставлява неразделна част от подписания на 27 февруари 2009 г.  Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност, в сила от 20.03.2010 г.. Споразумението спомага прилагането на Договора между компетентните институции на двете държави. Споразумението съдържа 11 двуезични (българо-руски) приложения, чрез които гражданите на двете държави ще подават необходимите лични и други данни за да се ползват от правата включени в материалния обхват на Договора.

Текстът на Споразумението може да бъде намерен на страницата на Министерството на труда и социалната политика в рубриката  “Двустранни договори за социална сигурност” на следния ел. адрес:

http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/indexn1.htm    

___________ 

В периода 13 – 16 септември 2010 г., в Министерството на труда и социалната политика се състояха преговори с делегация от Република Сърбия по проект на Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност. Спогодбата е необходима на българската страна, за да осъвремени действащата уредба на тези отношения, основана на Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия, в сила от 01.09.1958 г.

Новата Спогодба цели да уреди по нов и отговарящ на съвременните тенденции начин социалните права на многобройните български граждани, които работят или живеят в Република Сърбия. Спогодбата е насочена и към фирмите, които развиват дейност в двете държави, като с това се цели засилване на икономическите връзки и създаване на ясни правила за разпределяне на осигурителните тежести между двете държави.

В процеса на преговорите, целият текст на Спогодбата беше съгласуван на експертно равнище, като двете делегации се споразумяха да предприемат бързи действия за одобряване на договорения текст съгласно националното законодателство, с оглед на това Спогодбата да бъде подписана през 2011 г. Следващият кръг от преговори ще се състой през първата половина на 2011 г. в Република Сърбия.

 

___________

 

В периода 8 – 9 ноември 2010 г., в Министерството на труда и социалната политика се състояха първи консултации с делегация от Канада по проект на договор в сферата на социална сигурност. Двете делегации разгледаха на принципно равнище разпоредбите, включени в проектодоговора и се споразумяха бъдещият договор да обхваща разпоредби за приложимо законодателство и координация на пенсиите между двете държави. 

Предвид големия брой български граждани живеещи и/или работещи на територията на Канада, както и очаквания инвеститорски интерес от страна на Канада, Министерството на труда и социалната политика счита подготовката и подписването на този договор за приоритетен. За развитието на преговорния процес следете страницата на Министерството на труда и социалната политика.

___________ 

В периода 11 – 12 ноември 2010 г., в Министерството на труда и социалната политика се състояха първи консултации с делегация от Тунизийска Република във връзка с преговори по проект на Спогодба в областта на социалната сигурност между Република България и Тунизийска Република. Двете делегации разгледаха на принципно равнище разпоредбите, включени в проектоспогодбата и се договориха следващият кръг от консултации да се проведе през втората половина на 2011 г.

 ___________ 

Приоритетите на МТСП за периода 2010 – 2012 година за провеждане на преговори и разработване на проекти на нови договори в областта на социалната сигурност са със следните държави:

Ø  Северна Америка: Канада (в процес на преговори), САЩ;

Ø  От региона на Северна Африка: Кралство Мароко, Тунизийска Република (в процес на преговори), Либия;

Ø  Съседни държави: Република Сърбия (в процес на преговори), Черна гора, Босна и Херцеговина. 

 

НОВИНИ ЗА РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕС ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

 

С Решение прието на 31 март 2012 от Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и нейните ДЧ, от една страна и Конфедерация Швейцария, Регламент (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и прилагащия Регламент (ЕО) 987/2009 се прилагат и спрямо Швейцария, считано от 1 април 2012г.

С Решение № 76/2011 на Съвместния комитет на ЕИП, с което се изменя приложение VI от Споразумението за ЕИП относно координирането на схемите за социална сигурност, Регламенти (ЕО) № 883/2004 и 987/2009 се прилагат и спрямо Норвегия, Лихтенщайн и Исландия- (държавите от ЕИП), считано от 1 юни 2012.

От 1 май 2010 г. започва да се прилага Регламент 883/2004  за координация на социалната сигурност. Той ще замени напълно Регламент 1408/71 и свързаните с него Е-формуляри. От тази дата, вместо Е-формуляри ще се издават Структурирани Електронни Документи (СЕД), които от 2012 г. ще се обменят само по електронен път между институциите. Всички права и периоди на осигуряване/заетост/пребиваване в ЕС, придобити при действието на Регламент 1408/71 се запазват.

 

От 1 май 2010 г., заедно с прилагането на Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, е предвидено въвеждането на електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност между институциите на държавите-членки.  Електронният обмен на данни в областта на социалната сигурност по Регламент 883/2004 ще се извършва посредством системата EESSI. Електронният обмен на данни ще замени размяната на хартиените формуляри Е-форми по пощата с бърза обмяна на данни по електронен път (структурирани електронни документи) между специално посочени за целта институции на държавите-членки – “точки за достъп”. Той ще се въвежда постепенно от държавите-членки, съобразно степента им на готовност, като крайният срок за пълното му стартиране в целия ЕС е 1.5.2012 г. България е една от държавите-членки, участваща в тестовата фаза на системата EESSI, чрез 4-те институции- «точки за достъп» – НОИ, НАП, НЗОК и МТСП – АСП.

 Досиета в областта на координацията на системите за социална сигурност, по които се работи в ЕС:

- Регламент, който заменя Регламент 859/03 и разширява прилагането на Регламент 883/04 към граждани на трети страни, легално пребиваващи в ЕС – в сила от 1 декември 2010 г.;

 - проекти на Решения за позицията на ЕС за частично координиране на системите за социална сигурност на държавите-членки с тези на Македония, Мароко, Алжир Израел, Тунис, Хърватия в рамките на Споразуменията за асоцииране с тези страни.