Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Евроинтеграция и Международни отношения
 

СПИСЪК

на действащите двустранни спогодби и договори за социална сигурност

 Спогодбите с държави-членки на ЕС, сключени и влезли в сила преди 1 януари 2007 г. или по-късни дати на присъединяване на нови държави, не са изброени в настоящия списък, тъй като от дата на членството на България в ЕС техните разпоредби бяха заместени от Регламент 1408/71 съответно Регламент 883/04 в отношенията между България и съответната друга държава-членка.

1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания

Ратифицирана от Президиума на Народното събрание на  Народна република България на

18.04.1953г. и от Президиума на Народното събрание на Народна република Албания на

20.11.1952г. Размяната на ратификационните документи е извършена в София на 30.04.1953г.

В сила от 1.05.1953г. 

2. Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия

Ратифицирана с Указ №115 на Президиума на НС от 1958г.- Изв., бр.63/57г., обн. Изв.,

 бр.69/29.08.1958г., в сила от 01.09.1958г.

 - Към момента се прилага в отношенията ни с Босна и Херцеговина и Черна гора

3. Спогодба между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия по социалното осигуряване.

Ратифицирана с Указ № 2005 на Държавния съвет от 25.06.1984 г. - ДВ, бр. 51 от 29.06.1984 г.

Обн., ДВ, бр. 101 от 29.12.1987 г.  В сила от 1.08.1985 г. 

4.Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Р Турция.

Подписано в Анкара на 4.11.1998 г., в сила от 1 март 1999 г. 

5. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване

Ратифициран със закон, приет от 39-о Народно събрание на 28.11.2001 г.

 - ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика,

 обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г., в сила от 1.04.2003 г.

Споразумение между Националния осигурителен институт на Република България и Министерството на труда и социалната политика на Украйна за прилагане на договора между Република България и Украйна за социално осигуряване от 04.09.2001 г.

6. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване

Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 21.05.2003 г., ДВ, бр. 51 от 3.06.2003 г.

Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 63 от 15.07.2003 г.,

в сила от 1.08.2003 г.

      7. Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване

Ратифициран със закон, приет от 40-то НС на 27.05.2009 г. - ДВ, бр. 42 от 5.06.2009 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 67 от 21.08.2009 г., - в сила на 1.09.2009г.

      Соглашение между Республикой Болгария и Республикой Молдова в области социального страхования

Административно споразумение за прилагане на договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване

     Административное соглашение о применении соглашения между Республикой Болгария и Республикой Молдова в области социального страхования

      8.  Спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност          

Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 22.01.2009 г. - ДВ, бр. 10 от 6.02.2009 г. Издадена от Министерство на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 65 от 14.08.2009 г., в сила от 1.09.2009г.

Agreement between the Republic of Bulgaria and the State of Israel on social security

Административно споразумение за прилагане на спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност

Administrative arrangement for the implementation of the Agreement between the Republic of Bulgaria and the State of Israel on social security

9. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност

Ратифициран със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 10.04.2009 г. - ДВ, бр. 31 от 24.04.2009 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 20 от 12.03.2010 г., в сила от 20.03.2010 г.

Договор между Республикой Болгарией и Российской федерацией о социальном обеспечении

Споразумението между Министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската Федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.

Соглашение между Министром труда и социальной политики Республики Болгарии и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации о применении Договора между Республикой Болгарией и Российской Федерацией о социальном обеспечении от 27 февраля 2009 года.

10.Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея

Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 22.10.2009 г. - ДВ, бр. 88 от 6.11.2009 г. Издадена от министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.2010 г., в сила от 01.03.2010 г.

Agreement on social security between the Republic of Bulgaria and the Republic of Korea

Aдминистративно споразумение за прилагане на спогодбата за социалнa сигурност между Република България и Република Корея

Аdministrative arrangement for the implementation of the agreement on social security between the Republic of  Bulgaria and the Republic of Korea

11. Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

Ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 5.07.2012 г. - ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2013 г., в сила от 1 февруари 2013г.

 

 Oт деня на влизането й в сила в отношенията между Република България и Република Сърбия ще се прекрати действието на Конвенцията по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна Народна Република Югославия, сключена в Белград на 18 декември 1957 година.

12. Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност - в сила от 1 февруари 2013г.

13. Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада - в сила от 1 март 2014 г.

Agreement on social security between the Rrepublic of Bulgaria and Canada

14. Административна спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада - в сила от 1 март 2014 г.

Administrative agreement between the government of the Republic of Bulgaria and the government of Canada for the implementation of the agreement on social security between the Republic of Bulgaria and Canada
Приоритетите на МТСП за периода 2014 – 2015 година за провеждане на преговори и разработване на проекти на нови договори в областта на социалната сигурност са със следните държави:

Ø  Северна Америка: провинция Квебек,Канада (в процес на преговори), САЩ;

Ø  Държави кандидатки за членство в ЕС: Черна Гора, Албания;

Ø  Държави от бившия СССР: Казахстан, Азербайджан, Армения, Грузия;

Ø  Държави от Латинска Америка: Бразилия;

Ø  От региона на Северна Африка: Кралство Мароко (в процес на преговори), Тунизийска Република (в процес на преговори), Либия, Алжир;