Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Евроинтеграция и Международни отношения
 

СПИСЪК

на действащите двустранни спогодби и договори за социална сигурност

 Спогодбите с държави-членки на ЕС (Германия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Австрия, Кипър, Румъния, Испания), сключени и влезли в сила преди 1 януари 2007 г., не са изброени в настоящия списък, тъй като от дата на членството на България в ЕС техните разпоредби бяха заместени от Регламент 1408/71 в отношенията между България и съответната друга държава-член.

1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания

Ратифицирана от Президиума на Народното събрание на  Народна република България на

18.04.1953г. и от Президиума на Народното събрание на Народна република Албания на

20.11.1952г. Размяната на ратификационните документи е извършена в София на 30.04.1953г.

В сила от 1.05.1953г. 

2. Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия

Ратифицирана с Указ №115 на Президиума на НС от 1958г.- Изв., бр.63/57г., обн. Изв.,

 бр.69/29.08.1958г., в сила от 01.09.1958г.

Към момента се прилага в отношенията ни с държавите-правоприемници на

бившата ФНР Югославия (Босна и Херцеговина; Черна гора),

с изключение на Р Македония, по отношение на която от 1 август 2003 г.

влезе в сила нов Договор за социално осигуряване и Република Хърватия, с която влезе в сила

Спогодба за социално осигуряване на 01.10 2004 г. По отношение на Словения –

 от 1 януари 2007 г . се прилага Регламент 1408/71, който замени прилагането на

конвенцията от 1957 г. в двустранните ни отношения. 

 - Oт 1 февруари 2013г. е в сила Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност.

3. Спогодба между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия по социалното осигуряване.

Ратифицирана с Указ № 2005 на Държавния съвет от 25.06.1984 г. - ДВ, бр. 51 от 29.06.1984 г.

Обн., ДВ, бр. 101 от 29.12.1987 г.  В сила от 1.08.1985 г. 

4.Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Р Турция.

Подписано в Анкара на 4.11.1998 г., в сила от 1 март 1999 г. 

5. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване и споразумение между Националния осигурителен институт на Р България и Министерство на труда и социалната политика н Украйна за прилагане на договора между Република България и Украйна за социално осигуряване от 04.09.2001г.

Ратифициран със закон, приет от 39-о Народно събрание на 28.11.2001 г.

 - ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика,

 обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г., в сила от 1.04.2003 г.

6. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване

Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 21.05.2003 г., ДВ, бр. 51 от 3.06.2003 г.

Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 63 от 15.07.2003 г.,

в сила от 1.08.2003 г.

7. Спогодба между Р България и Р Хърватия за социално осигуряване

Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 24.09.2003 г. - ДВ, бр. 88 от 7.10.2003 г.

Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 100 от 12.11.2004 г.,

в сила за Република България от 1.10.2004 г.

Споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и

Република Хърватия за социално осигуряване. 

      8. Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване

- в сила на 1.09.2009г.

      Административно споразумение за прилагане на договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване

     Административное соглашение о применении соглашения между Республикой Болгария и Республикой Молдова в области социального страхования

      9.  Спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност- в         сила от 1.09.2009г.  

Agreement between the Republic of Bulgaria and the State of Israel on social security

Административно споразумение за прилагане на спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност

Administrative arrangement for the implementation of the Agreement between the Republic of Bulgaria and the State of Israel on social security

10. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност- в сила от 20.03.2010 г.

Договор между Республикой Болгарией и Российской федерацией о социальном обеспечении

Споразумението между Министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската Федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.

11.Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея - в сила от 01.03.2010 г.

Agreement on social security between the Republic of Bulgaria and the Republic of Korea

Aдминистративно споразумение за прилагане на спогодбата за социалнa сигурност между Република България и Република Корея

Аdministrative arrangement for the implementation of the agreement on social security between the Republic of  Bulgaria and the Republic of Korea

12. Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност - в сила от 1 февруари 2013г.

 - подписана на 19 септември 2011 г. в Белград

 Oт деня на влизането й в сила в отношенията между Република България и Република Сърбия ще се прекрати действието на Конвенцията по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна Народна Република Югославия, сключена в Белград на 18 декември 1957 година.

13. Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност - в сила от 1 февруари 2013г.

 - подписана на 19 септември 2011 г. в Белград

14. Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада - влиза в сила от 1 март 2014 г.

 - подписана на 5 октомври 2013г. в Отава

15. Административно споразумение за прилагането на "Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада" - влиза в сила от 1 март 2014 г.

 - подписано на 5 октомври 2013г. в Отава
Приоритетите на МТСП за периода 2010 – 2012 година за провеждане на преговори и разработване на проекти на нови договори в областта на социалната сигурност са със следните държави:

Ø  Северна Америка: Канада (в процес на преговори), САЩ;

Ø  От региона на Северна Африка: Кралство Мароко, Тунизийска Република (в процес на преговори), Либия;

Ø  Съседни държави: Република Сърбия (в процес на преговори), Черна гора, Босна и Херцеговина.