Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Обществено осигуряване
30-09-2014
От кога ще започне изплащането на пенсиите за месец октомври 2014 год.
30-09-2014
Намирам се в непл отпуск за отглеждане на дете след 2-год възр. Имам издаден болн лист за гледане на болно дете. Имам ли право на парично обезщетение по този болничен лист? Прекъсва ли се неплатения отпуск след представянето на болничния лист на работодателя?
30-09-2014
Намирам се в непл отпуск за отглеждане на дете след 2-год възр. Имам издаден болн лист за гледане на болно дете. Имам ли право на парично обезщетение по този болничен лист? Прекъсва ли се неплатения отпуск след представянето на болничния лист на работодателя?
30-09-2014
Чуждестранно лице със статут на продължително пребиваващ - следва ли да му се внасят осигурителни вноски за ДЗПО, като лицето ще бъде назначено на трудов договор като управителел в Търговско представителство?
27-09-2014
Имам 7год.стаж на работа в ДКМС.Ще ми бъде ли признат за педагогически стаж,за да се възползвам от ранното пенсиониране при учителите?
26-09-2014
Може ли да се закупе 1година педагогически стаж за ранно учителско пенсиониране
26-09-2014
От 40 г работя в училище при един и същи работодател, последната година преди да се пенсионирам работих на основен трудов договор на 4 часа и по чл.110 от КТ при същия работодател на 4 часа. При определянето на обезщетението ми по чл.222, ал.3 от КТ и двата договора ли би трябвало за вземе предвид при определяне на обезщетението? Благодаря
25-09-2014
При уволнението си през мес. октомври 1978г. от щаба на поделение 56550 гр. Смолян получих документ, който да ми послужи за класиране и пенсиониране, за който командира на поделението устно съобщи че е за 1-а категория при пенсиониране. В сила ли е това?
25-09-2014
При уволнението си през мес. октомври 1978г. от щаба на поделение 56550 гр. Смолян получих документ, който да ми послужи за класиране и пенсиониране, за който командира на поделението устно съобщи че е за 1-а категория при пенсиониране. В сила ли е това?
25-09-2014
При уволнението си през мес. октомври 1978г. от щаба на поделение 56550 гр. Смолян получих документ, който да ми послужи за класиране и пенсиониране, за който командира на поделението устно съобщи че е за 1-а категория при пенсиониране. В сила ли е това?
25-09-2014
На изборна длъжност кмет, след изтичане срока на избора полага ли се едномесечна заплата по чл.222 от КТ
25-09-2014
Имам първа категория труд 15 год.до 1991 год. В момента съм на 61 год.и работя трета категория.Ще загубя ли правото за ранно пенсиониране от 01.01.2015 год.по & 4 на ПЗР на КСО.Ще мога ли да се пенсионирам ако работодателят реши да ме освободи след 2014 год. Очаквам компетентният Ви отговор! С уважение:Иванов
25-09-2014
Аз съм на 63 години, безработна съм и не получавам пенсия. Вдовица съм, съпругът ми получаваше пенсия. Ще мога ли аз да получавам част от неговата пенсия и кога ?
24-09-2014
Здравейте искам да попитам баща ми е на 61 години с 25 години трудов стаж втора категория имам ли право и начин по който може да се пенсионира
24-09-2014
Имал съм фирма от 1997г. до 2000г. но не съм внасял осигуровки.Не ми достига трудов стаж за пенсия.Възможно ли е този период да ми бъде признат за трудов стаж? Ако отговора е да, какъв докумен ми е необходим и на сегашния работодател ли да го представя?
24-09-2014
на колко години сега се пенсионират жените?Аз август 2015 навършвам 60
23-09-2014
Разликата след превръщане на нощните часове в дневни ( *8/7 ), зачита ли се за осигурителен стаж ? Т.е. при 7 часова нощна смяна, която е равна на 8 часова дневна, за целите на изчисляване на РЗ, този 1 час осигурителен стаж ли е ?
Съгласно чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, от 1 януари 2005 г. за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време. КС
21-09-2014
Здравейте, ако отговарям на условията и ми се отпусне помощта по чл. 8в,ал.1 от ЗСПЦ, ще получавам ли и пълния размер на обезщетенията за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете? Двете обезщетения/ помощи могат ли да се получават едновременно? Работя по ТД, осигурена съм за общо заболяване и майчинство и имам необходимия осиг. стаж.
Според предвиденото в разпоредбата на чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. За информация и преценка на възможността за отпускане на помощта по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца следва да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес. КС
19-09-2014
Коя категория труд е оркестрант на духов инструменти преди 2000 г.
За информация по поставения въпрос се обърнете към експертите от рубриката „Безопасност и здраве при работа“ или към Националния осигурителен институт. КС
19-09-2014
Роден съм 18.05.1958г. и имам 15 години стаж втора категория. Въпросът ми е кога ще мога да се пенсионирам?
Към момента работещите при условията на първа и втора категория труд се пенсионират на основание на разпоредбата на § 4, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), която предвижда, че до 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 2 КСО, при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, осигурителният стаж се превръща, като три години трудов стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. За повече информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
19-09-2014
Лице получава инвалидна пенсия и работи по трудово правоотношение. Има необходимия осигурителен стаж и възраст за пенсиониране. Тябва ли да се прекрати трудовото му правоотношение, за да подаде необходимите документи. След колко време може да бъде назначен отново на работа.
Според предвиденото в разпоредбата на чл. 94, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им. Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и 6, вкл. и на работещите по трудов договор, се отпускат от датата на прекратяване, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, съответно - прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаването им. Видно от разпоредбата, за да упражни лицето правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо прекратяване на осигуряването му. Такова прекратяване е налице, когато лицето не работи и не се счита за осигурено на нито едно от основанията по чл. 4 КСО поне един работен ден. В тази връзка не е налице прекратяване на осигуряването, когато има прекратяване на трудовия договор и сключване на нов трудов договор или започване на нова трудова дейност в същия или на следващия работен ден от прекратяване на трудовия договор, тъй като независимо от евентуалната промяна на работодателя, осигуряването продължава без прекъсване. На основание гореизложеното, за да е налице прекратяване на осигуряването, трябва да има период, който не се зачита за осигурителен стаж. КС
18-09-2014
Имаме лице в отпуск за БР-135д до средата на м.10.2014.След това лицето ще продължи да ползва отпуск за БР до 410дни.Предстои ни да обявим процедура по ликвидация.Възможно ли е да се прекрати тр.дог.на майката по взаимно съгл. в периода от 136 до 410ден, да се назначи за 1-2 дни в друга фирма и отново да излезе в отпуск за БР до 410 в новата фирма
Съгласно чл. 52 от Кодекса за социално осигуряване, при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50. Т.е., ако трудовият договор на майката бъде прекратен след като е започнала да ползва отпуска за бременност и раждане, то изплащането на обезщетението ще продължи докато детето навърши една година. Няма законова пречка да се прекрати трудовото правоотношение по взаимно съгласие, след което майката да започне работа при друг работодател. КС
18-09-2014
Здравейте, Моля за информация за длъжността "строителен тенекеджия" от 25.01.1988 г до 07.07.1988 г. от коя категория труд се категоризира и т. от ПКТП? Благодаря
За информация по поставения въпрос се обърнете към експертите от рубриката „Безопасност и здраве при работа“ или към Националния осигурителен институт. КС
18-09-2014
На 07.09.2013г. ми бе прекратен трудовия договор, поради завръщане на титуляра. Регистрирах се в Бюрото по труда.На 25.08.2014г. придобих право на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.Последните 21 години съм работила като библиотекар в училище и читалище - бюджетни институции в Район"Връбница" СО.Полага ли ми се обезщетение и какво?
Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда /КТ/, трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завръщане на замествания на работа. При прекратяване на посоченото основание имате право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, правото на който не е погасено по давност – чл. 224 от КТ. В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Това обезщетение се изплаща само веднъж. Ако лицето след прекратяване на трудовия договор придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, то няма да отговаря на изискванията на разпоредбата, поради което няма право на предвиденото в разпоредбата обезщетение. Тъй като към момента на прекратяване на трудовият Ви договор на 07.09.2013 г. не сте имала придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст /това право сте придобила на 25.08.2014 г./, нямате право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ. МВ/
17-09-2014
При самоосигуряване възможно ли е да се взима майчинство след това? Какъв е минималният размер за самоосигуряване? Благодаря за отговора!
Правото на обезщетение за бременност и раждане е уредено в чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, съгласно който осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО, лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност са задължително осигурени само за инвалидност поради общо заболяване старост и смърт. Разпоредбата на чл. 4, ал. 4 КСО дава възможност на тези лица по свой избор да могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. Това означава, че едно от условията да получавате парично обезщетение за бременност и раждане или за временна неработоспособност поради общо заболяване, е да сте избрала да се осигурявате за общо заболяване и майчинство, а не само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Тъй като паричните обезщетение за бременност и раждане и за гледане на дете до 2-год. възраст се изплащат от Националния осигурителен институт, за повече подробности може да се обърнете към съответното териториално поделение на НОИ или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. По отношение на осигурителните вноски се обърнете към Националната агенция за приходите. КС
17-09-2014
Баща ми работи повече от 10 год. като пенсионер в едно предприятие. На 12.09. получи предизвестие за освобождаване от работа по чл. 328, ал.1, т. 10а. от КТ. Предстои му сложна операция след 7 дни. Въпросите са: 1. С болничния лист ще му се удължи ли 30-дневното предизвестие? 2. Как би могъл да получи изплащане на болничните си? Благодаря
Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, трудовият договор при прекратяване с предизвестие се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. В случаят отпускът поради временна неработоспособност не удължава срока на предизвестието. По отношение на паричното обезщетение се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
17-09-2014
До кога ще има държавни служители и служители по трудови правоотношения в държавната администрация - хора роботещи една и съща работа , а с огромна разлика в заплащането. до кога държавата ще поема осигуровките на ДС в теза криза??????? Толкова ли е богата тази държава и те с какви заслужи са???
По въпроси, свързани с държавната служба, е необходимо да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. КС
15-09-2014
От 16.02.2012 г.съм на трудов договор към университет. На 15.10.2012 г. сключих втори трудов договор на основание чл.111 от КТ с Колеж по туризъм за 5 месеца с месечно възнаграждение в размер на 400 лв за 4 ч. работно време.За тези месеци ще ми се изчисли ли допълнителен трудов стаж и в какъв размер?
Съгласно чл. 355, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ), по този кодекс за трудов стаж не се признава времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя. Ако питането Ви е свързано със зачитане на трудов стаж и професионален опит с оглед формиране на допълнително възнаграждение с постоянен характер, то се прилага същото правило, тъй като по трудово правоотношение, освен трудов стаж, придобивате и професионален опит на работното място или заеманата длъжност. При формиране размера на допълнителното трудово възнаграждение обаче, се прилага разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), съгласно която допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Във Вашия случай, за правилно прилагане на разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от НСОРЗ, от съществено значение е на колко часов работен ден сте назначена по основното трудово правоотношение. Така например, в случай, че сте назначена на по-малко от 4-часов работен ден по основното правоотношение, то по трудовия договор на 4 часов работен ден по чл. 111 от КТ, ще имате право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за заеманата длъжност, за разликата в часове до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време (в случая при нормална продължителност на работното време по чл. 136, ал. 1 от КТ 8-часов работен ден). Ако питането Ви е свързано със зачитането на осигурителния стаж при пенсиониране, то на основание чл. 9, ал. 8, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по- благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. КС
15-09-2014
Имам ли право да се откажа от осигурителен стаж при условия на самоосигуряване на земеделски производител за 2011г. Сумите не желая да ми бъдат възстановени. Предварително Ви благодаря!
За информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
15-09-2014
От 01.11.2011 год.до 30.06.2012 г. работих по граждански договор към колеж като преподавател.Трябва ли за този период да ми бъде издадена осигурителна книжка и как да ми бъде изчислен стажа за този период?Отчитането по гражданския договор ставаше с доклади и посочване на отработвани часове по месеци.
За информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
14-09-2014
Работя като възпитател в ДДЛРГ.На 30.10.2014 г. ми предстои пенсиониране.Колно брутни месечни заплати ми се полагат при пенсионирането?
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 2 брутни заплати е при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за 6 брутни заплати се изисква през последните 10 години от трудовият му стаж да е работил при “същия работодател”. "Работодател" по смисъла на § 1, т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. В случай, че към момента на прекратяване на трудовия договор, отговаряте на посочените по-горе изисквания на разпоредбата – към момента на прекратяване на трудовия договор да имате придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и последните 10 години от трудовия Ви стаж да сте работила при „същия работодател“, мнението ни е, че ще имате право на обезщетение от 6 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ, както и неговия размер се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда в 3-годишен давностен срок. МВ/
13-09-2014
здравейте, работила съм в завод за изчислителна техника, като монтьор на електр.изчислителни машини в цеха имаше изпарения от тинол, получавахме по две кофички кисело мляко поради куп незнайни причини, тогава. ВЪПРОСЪТ ми е каква категория труд имат работилите като монтьори на електронно изчислителни машини до 1990г. благодаря предварително.
За информация по поставения въпрос се обърнете към експертите от рубриката „Безопасност и здраве при работа“ или към Националния осигурителен институт. КС
12-09-2014
Моля да ми отговорите-какво точно трябва да направя, за да си купя стаж за времето на висшето си образование. По коя сметка да преведа парите и каква е месечната сума? НАП има ли някакво отношение или направо в банка по банкова сметка се внасят осигурителните вноски?
За информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
11-09-2014
Може ли работникът да бъде освободен поради намален обем на работа и същевременно да получи обезщетение поради придобиване право на пенсия.
Уважаема г-жо Михайлова, Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща от работодателя, когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от вида на правното основание за прекратяване на трудовия договор. Следователно, работник или служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на прекратяване на трудовия му договор, вкл. и поради намаляване на обема на работа, има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. При оставане без работа след датата на прекратяването, работникът или служителят ще има право и на обезщетението и по чл. 222, ал. 1 КТ, независимо че е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. ЛТ/
11-09-2014
Пенсионер, е назначен на срочен договор до завръщане на титуляра. Титуляра се връща на работа на 11.09.2014г. Пенсионерът излиза в болнични и постъпва в болницата за лечение на 10.09.2014г. / т.е. в последния си работен ден / Има ли право на болнични? Изплаща ли му се обезщетение за временна нетрудоспособност? Първите 3 дни от б.л. плащат ли се?
За информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
10-09-2014
Здр,зададох въпрос преди 3 дена ,но няма отговор .
Разпоредбата на чл. 74, ал. 2 от Кодекса на социално осигуряване предвижда, че инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година осигурителен стаж. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
10-09-2014
Здравейте, бих желала да попитам, дали осигурителният стаж по допълнителен трудов договор (чл.111 от КТ) се зачита за такъв при пенсиониране при условията за ранно (категорийно) пенсиониране.
Според предвиденото в чл. 9, ал. 8, т. 1 и ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по- благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. Този осигурителен стаж се зачита само за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, което означава, че за ранното пенсиониране не се прилага. КС
09-09-2014
какъв е общият размер на полагащия се неплатен отпуск, зачитащ се за осигурителен стаж, на лице, което има две отделни самостоятелни осигурителни основания /два трудови договора/ и ползва неплатен отпуск едновременно или последователно и на двете основания. Има ли законова пречка да се ползват по 20 дена и по двата договора, като вторият е допълнит
В чл. 160, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда е предвидено, че работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет. Тази разпоредба се прилага за всеки от трудовите договори, т.е. лицето има право на неплатен отпуск до 30 работни дни, които се зачитат за трудов стаж и по двата трудови договора. КС
08-09-2014
Здравейте, Въпросът ми е: При изчисляване на осигурителен доход за 3 последователни години до 1997 г. влизат ли детските добавки? Поздрави! Димитрова
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, Следва да имате предвид, че и при действието на Дял III от Кодекса на труда от 1951 г. (отменен) и според предвиденото в сегадействащото законодателство – Кодекса за социално осигуряване (в сила от 1.01.2000 г.), детските добавки не влизат в размера на възнаграждението, върху което се изчисляват и внасят осигурителни вноски. Поради това детските добавки не се вземат предвид при определяне на осигурителния доход. МИ/ТПООУТ
08-09-2014
Ще загубя ли обезщетението си за отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст, ако през същия бъда назначена с Договор за управление и контрол в друга фирма?
За информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
08-09-2014
Моля да ми отговорите на следния въпрос: 10 години трудов и осигурителен стаж като дружинен ръководител равнява ли се на 10 години педагогически стаж ? Благодаря предварително !
Разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предвижда, че учителски трудов стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на Националния осигурителен институт, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа. Длъжностите, които са включени в този списък са следните: - помощник директор с преподавателска заетост; ръководител на филиал в МУЦТПО; - ръководител на учебно изчислителен кабинет; педагогически съветник; - хореограф; - корепетитор; - логопед; - педагог; - психолог; - инструктор по трудово обучение; дружинен ръководител; преподавател; - рехабилитатор; - инструктор по кормилни упражнения. За допълнителна информация може да се обърнете към Националния осигурителен институт. КС
07-09-2014
Здравейте, ако е рекъл Бог ми предстои пенсиониране през 2015 г. В дългосрочен неплатен отпуск съм, на каква база ще бъде определен размера на бъдещата ми пенсията. Благодаря
Според чл. 70, ал. 1-4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от 1 януари 2017г. – 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1.01.1997 г. по избор на лицето, и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му и отразява съотношението между възнаграждението, върху което са правени осигурителни вноски и средномесечната работна заплата за страната до 1.01.1997 г., а след това - съотношението между възнаграждението и средномесечния осигурителен доход. Съгласно чл. 70а, ал. 2, т. 8 от КСО, при определяне на средномесечния осигурителен доход не се взема предвид дохода за времето на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж. За допълнителна информация се обърнете към Националния осигурителен институт. КС
07-09-2014
Добър ден Имам трудов стаж от 5 години в Русия с трудов договор през това време се осигурявах самостоятелно в България здравни осигуровки от 2 месеца работя в България с трудов договор,бремена съм в 5-я месец Имам ли право на майчинство в България? Какво е необходимо споре договор за социална сигурност между Русия и България Предварително благодаря
За отговор по поставения въпрос се обърнете към Дирекция „Европейски регламенти и международни договори” на Националния осигурителен институт. КС
07-09-2014
:-Здр.дете с инвалидност 100%на 12 год.Има ли право на пенсия.Остеосарком,засегната е разтежната зона на крака и има скъсяване.Сега получаваме детски и помощите от 240лв.
Разпоредбата на чл. 74, ал. 2 от Кодекса на социално осигуряване предвижда, че инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година осигурителен стаж. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
05-09-2014
Имам трудов стаж в България 7 години.След това се изелих в Германия и там живея от 35 години.Имам ли право на някаква пенсия ?
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителните периоди, придобити в други държави-членки, се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност (в това число и пенсии), когато сте живял/а или работил/а в няколко държави- членки на ЕС. За да ползвате социалните си права и по-конкретно правото на пенсия, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. За повече информация относно самата процедура за отпускане на пенсия от двете страни следва да се обърнете към компетентната за отпускане на пенсия институция в Германия или към Националния осигурителен институт в България. Също така може да зададете въпросът си отново и в рубриката „Европейско и международно социално право“. МИ/ТПООУТ
05-09-2014
Имам трудов стаж в България 7 години.След това се изелих в Германия и там живея от 35 години.Имам ли право на някаква пенсия ?
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителните периоди, придобити в други държави-членки, се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност (в това число и пенсии), когато сте живял/а или работил/а в няколко държави- членки на ЕС. За да ползвате социалните си права и по-конкретно правото на пенсия, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. За повече информация относно самата процедура за отпускане на пенсия от двете страни следва да се обърнете към компетентната за отпускане на пенсия институция в Германия или към Националния осигурителен институт в България. Също така може да зададете въпросът си отново и в рубриката „Европейско и международно социално право“. МИ/ТПООУТ
05-09-2014
iskam da znam koga stemi vnasqt maicenstvoto na vsicki poznati e bilo vnesen zasto moq ne e
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАТАНСЕВЕР, По поставения от Вас въпрос следва да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където ще получите информация на какво се дължи твърдяното във Вашето писмо изплащане на обезщетение за майчинство. МИ/ТПООУТ
05-09-2014
Съпругът ми е руски гражданин със статут на постоянно пребиваващ в България, има 10 години трудов стаж в Гърция. Какви документи трябва да събере, за да му се признае стажа при пениониране в България и кой ще изплаща пенсията му за тези 10 години - България или Гърция
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТЕРЗИЙСКА, Въпросът Ви не е от компетентност на отдел „Трудово право и обществено осигуряване“. Съветваме Ви да го зададете отново в рубриката „Европейско и международно, социално право“. МИ/ТПООУТ
05-09-2014
Здравейте! Моля да ми разясните как се формира дневната надница. Влизат ли в нея допълнителните възнаграждения като възнаграждение за стаж, ежемесечен бонус, регламентиран от работодателя и т.н.? Благодаря Ви за отделеното време. К.Лекова
С оглед прецизиране на отговора, моля допълнете въпроса като уточните за каква цел Ви е необходимо определянето на „дневната надница“. КС
04-09-2014
Ползвам неплатен отпуск от 30 дни,който се признава за трудов стаж.Полага ли се платен отпуск на този неплатен?
В чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда е предвидено, че неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни – само ако това е предвидено в КТ, в друг закон или в акт на Министерския съвет. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителят се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Следователно за времето на неплатения отпуск имате право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което Ви се признава за трудов стаж. КС
03-09-2014
Родена съм на 08.11.1954г. Имам трудов стаж36 г.. Кога ще мога да се пенсионирам.
Към момента се прилага разпоредбата на § 6б от преходните и заключителни разпоредби от Кодекса за социално осигуряване, през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
03-09-2014
Здравейте, искам да попитам дали имам право на изплащане на социална пенсия (кък ТЕЛК решение) за минал вече период, тъй като никой не ме уведомил, че трябва да подам документите за това не съм получавала през последните 3 години? Ако имам право за колко време назад е то? Ако въпросът ми не е за вас ми кажете към кого да обърна? Приятен ден!
Според разпоредбата на чл. 94, ал. 1, изр. първо от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото /датата на инвалидизиране/, ако заявлението с необходимите документи е подадено в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ в 6-месечен срок от тази дата. Когато този срок не е спазен пенсията за инвалидност, вкл. и социалната пенсия за инвалидност, се отпуска от датата на заявлението до ТЕЛК (НЕЛК), ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК), съгласно ал. 3 на чл. 94 КСО. Ако и този срок не е спазен, прилага се изр. второ на чл. 94, ал. 1 КСО, т.е. пенсията се отпуска от датата на подаване на заявлението с необходимите документи до ТП на НОИ. КС
01-09-2014
В УП 2 се посочва доходът за 3 години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. Задължена ли съм да извадя дохода за всичките 15 години или служителя е задължен да ми посочи тригодишен период
Съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му. Видно от разпоредбата, трите „най-благоприятни“ години са по избор на лицето и не е предвидено такова задължение за друг служител. КС
     Въпроси 1 до 53 от 53     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре