Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Трудово право на Република България
20-11-2013
методиева 
Въпрос

имали друг начин за вземане на доходна бележка освен лично от работодатепя и имали срок за издаването и .детето ми не получава стипендия защото бившите ми работодатели не издаоха докомента в срока определен от училището

27-11-2013
Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”
Отговор

Съгласно разпоредбата на чл. 128а, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането. Исканите документи са в зависимост от конкретния случай - за размера на трудовото възнаграждение – при определяне на дължима издръжка от работника или служителя; за правото и размера на стипендията на учащи се, които се издържат от него; за изчисляване или преизчисляване на пенсия; при ползване на банков кредит – за съществуването на трудов договор и неговият вид /срочен или за неопределен срок/ и др. подобни. Това е задължение на работодателя и при неизпълнение му за своевременно и точно издаване на документите, работодателят носи имуществена отговорност спрямо работника или служителя. За съдействие за издаване на исканите от Вас документи можете да сигнализирате инспекцията по труда по седалището на предприятието. Освен това, съгласно чл. 226, ал.1 и ал.3 КТ, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение. Обезщетението обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимуществените. Работникът или служителят има право да претендира плащането на обезщетение по чл. 226, ал. 1 КТ по съдебен ред в 3-годишен давностен срок. КС