Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Трудово право на Република България
14-09-2012
Катя Чолакова 
Въпрос

При командироване по 121(3)КТ с какъв акт става - заповед за командировка или допълнително споразумение към трудовия договор? КТ споменава за "постигнат съгласие", "страните уговарят" - което ме навежда на мисълта, че става с договор (допълнително споразумение към трудовия договор). НКСЧ (чл. 5(3)) също не дава отговор дали е заповед или друго.

25-09-2012
МТСП
Отговор

Уважаема г-жо Чолакова,
Съгласно чл. 121, ал. 3 КТ, когато срокът на командироване в рамките на предоставяне на услуги в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария е по-дълъг от 30 календарни дни, страните уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Условията, по които страните следва да постигнат съгласие, се установяват с акт на Министерския съвет.

Съгласно § 1, т. 16 от ДР на КТ "Командироване по смисъла на чл. 121, ал. 3" е изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие на страните поради изпращане за същата или на друга работа в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария при условия на работа, съизмерими със стандарта на приемащата държава, но не по-неблагоприятни от минималните установени в нея.

Предстои да бъде приет акт на Министерския съвет, издаден на основание чл. 121, ал. 3 КТ. В момента се обсъжда проект на наредба, с която се установяват условията, по които страните следва да постигнат съгласие. В нея е предвидено, че изменението на трудовото правоотношение по взаимно съгласие става с допълнително споразумение към трудовия договор. ЛТ/