Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Социални услуги
16-01-2012
Любомир Иванов 
Въпрос

каква е процедурата за кандидатстване на община за социална услуга като делигирана държавна дейност

12-06-2012
МТСП
Отговор

Уважаеми господин Иванов,
Редът и условията за откриването на социална услуга, която е делегирана от държавата дейност, са регламентирани в Глава трета „Социални услуги” на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Откриването на конкретна услуга е предшествано от анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на дадена област и трябва да бъде предвидено в областната стратегия за развитие на социалните услуги. Анализът се разработва от съответните общини с участието на дирекциите "Социално подпомагане" и обществените съвети, а приемането му става от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Въз основа на областната стратегия, кметът на конкретна община организира разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на общинско равнище, която се приема от общинския съвет. За изпълнение на общинската стратегията по предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция "Социално подпомагане" и с обществения съвет, общинският съвет ежегодно (до 30 април) приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище. Този план включва броя, вида и капацитета на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити и се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в 14-дневен срок от неговото приемане чрез регионалната дирекция за социално подпомагане. По предложение на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане изпълнителният директор на АСП разрешава откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социалните услуги, когато са делегирани от държавата дейности и отговарят на стандартите и критериите за социални услуги. Предложението задължително следва да бъде в съответствие с годишния план за развитие на социалните услуги на съответната община. Към предложението се прилагат мотивирано решение на общинския съвет за откриване на социалната услуга, в което задължително се посочват капацитета на социалната услуга и датата на влизане в сила на решението и документи, удостоверяващи право на собственост или основание за ползване на съответната материална база, както и възможността да бъде експлоатирана съобразно вида на социалната услуга. В 14-дневен срок от получаване на предложенията, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане със заповед разрешава или отказва откриването на социалната услуга. Социалната услуга трябва да има и осигурено финансиране в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.