Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Трудово право на Република България
01-06-2011
Валя Йорданова 
Въпрос

Относно: Правото на ранно пенсиониране на учителите с педагогически стаж 25 год. за жените и 30 год. за мъжете и навършени 57 години.
Ви молим за следното пояснение
Според параграф 5 на КСО право на ранно пенсиониране имат учителите с педагогически стаж 25 год. за жените и 30 год. за мъжете и навършени 57 години.
Въпросите ни са:
1. Ако са изпълнени тези 2 условия ще може ли да се пенсионира учител детска градина, ако в момента на навършване на 57 година не е действащ учител, а е на борсата.
2. Ако лицето бъде назначено като учител в детско заведение и отговаря на условията за ранно пенсиониране, след прекратяване на трудовия договор на колко брутни заплати ще има право като в чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Съгласно чл. 1, ал.2 от ПМС № 31 от 11.02.1994г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл.222, ал.3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размера на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието.
Лицето за последните 15 години е освобождавано от ЦДГ, временно се регистрира в Бюрото по труда и отново е назначавано на трудови договори в ЦДГ.

Предварително Ви благодарим за отговора !

07-06-2011
МТСП
Отговор

"Уважаема госпожа Йорданова,
Съгласно § 5, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, до 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 (към момента 60-годишна възраст за жените и 63-годишна възраст за мъжете) и учителски осигурителен стаж, както следва:1. до 31 декември 2011 г. - 25 години за жените и 30 години за мъжете;2. от 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за мъжете.Следователно, правото на т.нар. ранно пенсиониране по реда на § 5 от КСО може да се упражни само от лице, което към момента на придобиването му работи на длъжност учител. Относно поставения втори въпрос Ви отговаряме следното: В чл. 222, ал. 3 КТ е предвидено, че при прекратяване на рудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и ъзраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ, това обезщетение в размер на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. От разпоредбата е видно, че условие за изплащане на шест брутни заплати е лицето през последните 10 години от трудовия си стаж да е работило като педагогически кадър в и организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. В трудовия стаж не се включва времето, през което работникът или служителят е бил регистриран в бюрото по труда, поради няма пречка за получаване на обезщетението, ако лицето отговаря на посочените по-горе изисквания.Следва да имате предвид, че преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. ЕКБ"