Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Обществено осигуряване
23-01-2011
Olga Daneva 
Въпрос

Наследствена пенсия - до колко години и какъв размер?

14-02-2011
МТСП
Отговор

Уважаема г-жо Данева,
Съгласно чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ако учат - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст.
Според чл. 82, ал. 2 от КСО преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 или преди тази дата, ако е неработоспособен.
Родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1. Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им (чл. 82, ал. 3 и 4 КСО).
Съгласно чл. 82 от КСО:
Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г.) Децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ако учат - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., в сила от 1.01.2003 г.) Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 или преди тази възраст, ако е неработоспособен.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., в сила от 1.01.2003 г.) Родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1.
(4) Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им.
Съгласно чл. 81 от КСО:
Чл. 81. (1) Наследствената пенсия се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице, както следва:
1. при един наследник - 50 на сто;
2. при двама наследници - 75 на сто;
3. при трима и повече наследници - 100 на сто.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 57 от 2006 г.) Наследствената пенсия се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях. Минималният размер на наследствената пенсия не може да бъде по-малък от 75 на сто от минималния размер по чл. 70, ал. 7.
(3) При смърт на двамата родители (осиновители) децата имат право на наследствена пенсия, която се определя от сбора на пенсиите на починалите.


За конкретна информация за необходимите документи за отпускане на наследствена пенсия се обърнете към съответното териториално поделение на НОИ. ЛТ/