Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Социални услуги
23-01-2010
Евгени Стойчовски 
Въпрос

Здравейте,
Инвалид съм І-ва група с придружител, съпругата ми е пенсионер.Може ли тя да бъде назначена по програмата личен асистент за мой придружител и на какви критерии трябва да отговоря ?
Предварително благодаря ако отговорите на въпроса ми! Хубав и успешен ден!

11-03-2010
МТСП
Отговор

Право да бъдат включени в дейността “Личен асистент” имат безработни лица, подпомагани по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, т.е. получаващи месечни помощи за подпомагане или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. "Безработни" са всички физически и психически годни за работа лица в трудоспособна възраст, които са регистрирани в дирекциите "Бюра по труда" и активно търсят работа. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността “Личен асистент”, ако отговарят на следните условия: - да са в трудоспособна възраст и да са регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”. Кандидатите без регистрация се регистрират незабавно.; - да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен; роднини по сватовство до втора степен на обслужваните лица. Членове на семейството са съпруг/ съпруга. Роднини по възходяща или низходяща линия са баба/ дядо, син/ дъщеря, внуци. Съжителстващи лица по смисъла на т. 2, § 1 от Допълнителната разпоредба на ЗСП са съвместно живеещите в едно жилище, със или без родствена връзка с обслужваното лице, регистрирани на един адрес с него; - да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи; - да не получават пенсия или да не са придобили право на пенсия. Лицата, нуждаещи се от постоянни грижи, трябва да отговарят на следните изисквания: - да са лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; - да са деца с 50 и над 50 на сто намалена възможност за социална адаптация с определена чужда помощ. В случаите, когато лицата нямат определена чужда помощ в ЕР на ТЕЛК, но самообслужването им е невъзможно, с решение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, се допуска предоставяне на услугата по изключение. С решение на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по изключение могат да бъдат наемани в дейност “Личен асистент” и безработни лица, които не отговарят на условията на т.1.1 за участие в Програмата. Желаещите да се включат в дейността "Личен асистент" се обръщат към дирекция “Социално подпомагане” по постоянния си адрес. Кандидатите подават следните документи: - молба-декларация (по образец) за включване в дейността "Личен асистент";- молба-декларация (по образец) по чл. 26, ал. 1 от ППЗСП- за отпускане на социални помощи; - документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано като безработно в дирекция "Бюро по труда";- експертно решение на ТЕЛК/РЕЛКК (медицински протокол на ЛКК за представяне пред РЕЛК или ТЕЛК), с което да се удостовери намалената работоспособност/възможност за социална адаптация на лицето, за което кандидатстващият полага постоянни грижи. Работодател по дейността "Личен асистент" се явяват структурите на Агенцията за социално подпомагане – дирекциите "Социално подпомагане".