Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Трудово право на Република България
20-01-2010
Тодорова 
Въпрос

Каква база трябва да вземем за изчисляване на обещетение по чл.224 и чл.222, ал.3, при условие че предприятието изплаща възнагражденията на служителите с един месец назад. Лицето се пенсионира на 01.01.2010 г. Базата м.12.09 г.-месеца предхождащ възникването на основанието или трябва да бъде и м.11.09г. -последното получено брутно възнаграждение

26-01-2010
МТСП
Отговор

Уважаема г-жо Тодорова,
Съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по раздел ІІІ, глава Х е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
От цитираната разпоредба следва, че размерът на обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - по чл. 222, ал. 3 от КТ се определя съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ. От разпоредбата чл. 228, ал. 1 от КТ е видно, че базата за определяне на дължимо обезщетение е “полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение...”, т.е. разпоредбата няма предвид през кой месец е получено възнаграждението, а за кой месец то се отнася.
Съгласно чл. 224, ал. 2 от КТ обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение. По реда на чл. 177 се определя базата за изчисляване на обезщетението и тя е “начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение” за последния календарен месец, предхождащ прекратяването на правоотношението, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. В разпоредбата изрично е посочено, че за база се взема “начисленото” среднодневно брутно трудово възнаграждение от предходния месец с най-малко 10 работни дни.
От гореизложеното е видно, че в конкретния случай за база при определяне на размера и на двете обезщетения служи начисленото на работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месец декември 2010 г., предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за обезщетенията.
ЛТ/