Р България
І
І
І
Министерство на труда и социалната политика
 
Документи
 

НОВА СТРАТЕГИЯ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Раздел първи
ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА

А. Влияещи фактори

 • Развитието на пазара на труда в посока към създаване на условия за увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата са свързани със следните положителни очаквания:
 • стабилен икономически ръст;
 • благоприятна вътрешна и международна конюнктура;
 • подобряване на бизнес средата чрез нормативни, данъчни и финансови облекчения;
 • ангажирано и отговорно участие на всички заинтересовани страни в подобряване на трудовата заетост и включването им в действията по активните политики и програми;
 • увеличаване на възможностите за легална работа в чужбина;
 • предвид законодателните ограничения имиграционният поток от страни от третия свят няма да окаже съществено влияние за увеличаване на броя на търсещите работа лица;

Наред с очакваните положителни предпоставки трябва да се преодолее влиянието на редица отрицателни фактори:

 • масовите съкращения вследствие на приватизацията и реформата в отбраната, образованието и здравеопазването;
 • част от обезкуражените лица, които сега не работят и не търсят работа, в условията на устойчив икономически растеж отново ще започнат да търсят работа и ще се включат към пазара на труда;
 • загуба на умения на значителна част от работната сила от индустриална заетост към земеделие. Предвижда се план за реинтегриране на тази категория работници във формалния сектор и системата на обществено осигуряване
 • ниското образователно и квалификационно равнище (над 60% от безработните са без специалност и професия), което изисква значителен размер на средствата за обучение и професионална квалификация;
 • високата безработица сред по-възрастните граждани вследствие нарастването на пенсионната възраст и демографските процеси на стареене на населението;
 • нарастването на производителността на труда и внедряването на нови технологии, които водят до икономия на труд и намаляване броя на заетите;
 • ниските доходи на населението, които обуславят търсенето на работа от учащи се и пенсионери, както и от заети, търсещи допълнителни доходи.

Очакваната тенденция за периода 2002-2005 г. е, че като цяло предлагането на работна сила на пазара на труда ще продължи да превишава значително нейното търсене.

Б. Цели

 1. Основна цел на политиката по заетостта в България е да бъде осигурен добре функциониращ пазар на труда, който да гарантира по-висока степен на заетост на трудоспособното население.
 2. Прилагане на нов индивидуален подход към всяко безработно лице.
 3. Повишаване на пригодността за заетост.
 4. Стимулиране на предприемачеството.
 5. Създаване на заетост за лицата в неравностойно положение.
 6. Квалификация и преквалификация

В. Действия за реализиране на основните цели на политиката на пазара на труда

Република България е извършила съответната подготовка по отношение транспониране достиженията на правото на ЕС. Основополагащ документ на политиката по заетостта в краткосрочен и средносрочен план са насоките на Европейската стратегия по заетостта и директивите на ЕС по въпросите на равното третиране, професионалното обучение и други области, свързани със заетостта. През април т.г. беше затворена преговорна глава 13 “Социална политика и заетост”, а през юни - глава 2 “Свободно движение на хора”.

Първа цел - Добре функциониращ пазар на труда, гарантиращ по-висока степен на заетост на трудоспособното население

Мерки

Ключово значение за реализирането на това намерение има стопанската среда, която трябва да бъде подобрена. Това може да стане като се премахнат бариерите пред развитието на фирмите и бюрократичните спънки, като се ограничат сложните и често противоречиви изисквания на нормативната уредба. В тази връзка МТСП ще окаже максимално съдействие да бъдат облекчени лицензионните и разрешителните режими.

При условие, че броят на свободните места в реалния сектор нарасне съществено, активната политика на пазара на труда ще се насочи предимно към осигуряването на заетост за рисковите групи, както и на равнопоставеност по отношение достъпа до заетост.

В случай, че във фирмите се запази ограниченото търсене на труд, средствата за активна политика ще се насочват приоритетно към развитие на предприемачеството и стимулиране на субсидираната заетост. При двата варианта на развитие ще продължи целенасоченото поощряване на професионално обучение на заетите и безработните лица.

Активната политика на трудовия пазар ще бъде реализирана чрез ефективно използване на предприсъединителните инструменти на ЕС и в частност на програмата ФАР като предшественик на ЕСФ.

Втора цел - Прилагане на нов индивидуален подход към всяко безработно лице

Мерки

Ефективността на посредническите услуги при търсене и осигуряване на заетост значително се увеличава след идентифициране на потребностите - както на на работодателите, така и на безработните като елементи на пазара на труда. Прилагането на новия индивидуален подход към всяко безработно лице ще даде възможност системно да се проследи целият процес по търсене и осигуряване на работа. С въвеждането на Индивидуален план за действие се цели в максимална степен не само съответният безработен гражданин да бъде включен в някаква форма на заетост, но и впоследствие той да запази работата си. Това ще се реализира чрез избиране и комбиниране на най-подходящите форми за обучение и преференции за заетост, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта. Ще се търсят и механизми за създаване на смесени схеми за финансиране на квалификационни програми между държавата и работодателите.

Трета цел - Повишаване на пригодността за заетост

Мерки

За преодоляване на последиците от структурната безработица е небходимо хората без работа да бъдат насочвани към подходящо обучение, за да придобият професионално-квалификационни характеристики, съобразени с новите изисквания на работодателите. По-високо качество на квалификационното обучение и по-голяма ефективност от него следва да се гарантират чрез увеличаване на продължителността на учебния процес и на средствата за финансирането му, с което респективно ще бъде постигнат и по-висок процент устроени на работа.

С цел превенция на безработицата и постигане на адаптивност на работната сила, включително в предприятия и фирми с преструктуриращи се дейности, заетите лица също трябва да бъдат квалифицирани, така че да поддържат на висота своите умения, както и да удовлетворяват по-високите изисквания на работодателите. Това може да се постигне чрез периодично обучение на наетите лица.

Мерките за повишаване на пригодността за заетост на определени групи безработни лица, които представляват приоритет в политиката на правителството, ще бъдат подкрепени от действащите вече национални програми, както и от някои нови програми, които предстои да бъдат реализирани:

 • Национална програма “Компютърно обучение на младежи”;
 • Национална програма “Повишаване на пригодността за заетост и насърчаване на предприемачеството на младежите”;
 • Национална програма за образователна и трудова интеграция на младежите, отпаднали от системата на средното образование;
 • Национална програма за ограмотяване, квалификация и заетост на ромско население;
 • Национална програма за осигуряване на заетост в мероприятия за подобряване на екологичната обстановка;
 • Национална програма за осигуряване на алтернативна заетост заетост на съкратените лица от приватизацията на големи фирми и монополи;
 • Национална програма “Красива България”

Четвърта цел – Стимулиране на предприемачеството

Реализиране на програми и мерки с икономическа ефективност

Техните основни цели са осигуряване на трайна заетост чрез разкриване на нови работни места в микропредприятия и чрез самонаемане. За успеха на тази дейност трябва да се насърчат в максимална степен консултантските услуги по време на стартиране и развиване на бизнеса.

Необходимо е да се реализират програми, насърчаващи предприемачеството в традиционните местни занаяти и производства. За тази цел ще се използват в оптимална степен възможностите на Бизнесцентровете и Бизнес инкубаторите, които способстват за трайна заетост. Добри инструменти за изграждане на функционираща бизнессреда са и създадените Агро-бизнесцентрове и Информационни бизнесцентрове по проекта “Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS”.

За улесняване стартирането и развитието на малкия и среден бизнес максимално ще се разшири обхватът на “Гаранционния фонд за микрокредитиране”. Освен това се дава възможност на кредитираните лица с намалена работоспособност да бъдат включени в Националната програма “Насърчаване предприемачеството на лицата с намалена работоспособност”, чрез която да бъдат подпомогнати при изплащането на лихвите по получените кредити.

Стратегически обосновано е също поощряването на предприемачеството сред жените и младежите.

За икономическа реинтеграция на безработните лица, а така също и с добър ефект за общините е прилагането на програми, насочени към инфраструктурни обекти, в резултат на което се създават предпоставки за бъдеща устойчива заетост.

Пета цел – осигуряване на заетост за лицата в неравностойно положение

Мерки

Целта се осъществява основно чрез създаване на субсидирана заетост, насочена към безработните в неравностойно положение на пазара на труда (младежи, жени, лица с намалена работоспособност, самотни майки, майки с деца до 3 годишна възраст, сираци, продължително безработни, без квалификация и с основно и по-ниско образование, безработни над 50 годишна възраст и др.).

Както е отбелязано по-горе, това изисква осигуряване на алтернативни грижи (дневни грижи, грижи за възрастни, и т.н.)

Програми, насочени към определени групи безработни лица с приоритет в политиката на правителството са например:

 • Националната програма “От социално подпомагане към трудова заетост”
 • Националната програма за безработни лица 1 година преди пенсиониране

Реализират се и някои регионални програми, които отразяват социално-икономическите приоритети на регионите, като се използват гъвкаво възможностите, предлагани от ЗНЗ.

За осъществяване на набелязаната цел се предвиждат и мерки за рационализиране на структурите съобразно икономическите, социалните и финансовите ограничения, а именно:

 • развитие на социалното партньорство при разработване, реализация, мониторинг и оценка на активната политика на пазара на труда;
 • развитие на Агенцията по заетостта като основен посредник на пазара на труда, която изпълнява ежегоден План за действие, утвърждаван от Министъра на труда и социалната политика. В плана са посочени основните задачи на агенцията и резултатите, които тя трябва да постигне - броят на устроените на работа безработни, на лицата, включени в програми и мерки за заетост и обучение;
 • регионализация на прилагането на политиките по заетостта, като се засили ролята на областните комисии по заетостта и на съветите за сътрудничество към дирекциите “Бюро по труда”. Предвижда се също въз основа на система от критерии да бъде оптимизирано разпределението на средствата за активна политика по региони въз основа на система от критерии.

Г. Очаквани резултати

 • Нарастване на броя на заетите лица
 • Намаляване на безработицата като цяло и в частност на безработицата сред младежите, дълготрайно безработните, нискоквалифицираните безработни и другите рискови групи на трудовия пазар
 • Намаляване на структурната безработица
 • Намаляване на броя на обезкуражените лица в състава на работната сила
 • Повишаване на качеството на работната сила
 • По-устойчива заетост
 • Заетостта да носи достатъчни доходи за издръжката на семействата
 • Намаляване на регионалните различия в заетостта
 • Социална защита