Герб
Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Документи
 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2002 г.

І. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ

СТЪЛБ І ОТ ДИРЕКТИВИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ

Пригодността за заетост представлява комбинация от развити способности на индивида за труд чрез системата за професионалното образование и обучение и системата за заетостта съобразно потребностите на пазара на труда. Подобряването на пригодността за заетост на населението е един от основните фактори за повишаване равнището на заетост и намаляването на безработицата. Пригодността за заетост е резултат, както от провежданата държавна политика по насърчаване на заетостта и по професионалната квалификация, така и от индивидуалната мотивация и възможности за заетост.

Новите технологии и променящата се организация на труда обуславят несъответствието между професионално-квалификационната структура на работната сила и изискванията към качеството на професионалните знания и умения.

Състоянието на пазара на труда и съществуващите характеристики на работната сила в страната предопределят необходимостта действията на държавата и на социалните партньори и през 2002 г. да бъдат насочени към елиминиране на отрицателните фактори, свързани с качествената характеристика и трудовата реализация на работната сила.

В тази връзка действията за подобряване на пригодността за заетост през 2002 г. приоритетно са ориентирани към:

  • постепенно ликвидиране на влиянието на отрицателните фактори върху качеството на работната сила;
  • пригодност на работната сила за заетост, адекватна на икономическата ситуация и на състоянието на пазара на труда.

От тази гледна точка и съобразно изискванията, произтичащи от евроинтеграционните процеси, действията през 2002 г. се обособяват в следните насоки:

1. БОРБА С МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНАТА БЕЗРАБОТИЦА

Насока 6 от Директивите за заетост на Европейската комисия - "На всеки безработен млад човек ще се предлага нов старт, преди да са изминали шест месеца от изпадането му в състояние на безработица и дванадесет месеца при останалите безработни лица, под формата на квалификация, преквалификация, работна практика, работа или друга мярка, насърчаваща заетостта, включително и подпомагане на индивидуалното професионално ориентиране и консултиране с цел ефективно интегриране на пазара на труда"

Цели:

  • Намаляване на младежката безработица;
  • Създаване на условия за намаляване продължителността на безработицата.

1.1. Текущо състояние

Безработните младежи до 29 години през 2001г. представляват 27.6% (при 29.6% през 2000г.) от общия брой на регистрираните безработни лица. Преобладават младите хора с ниско образование или със завършена степен на образование, но без придобита професия или специалност. Младежите са главен генерационен приток на работна сила и пригодността им за заетост е важен индикатор за бъдещото състояние на заетостта.

Дългосрочно безработните представляват 49.3% от общо регистрираните безработни лица през 2001г. (при 37.1% през 2000г.) от общия брой на безработните лица. Те са преди всичко хора без или с ниско образование, неподходяща за съвременния пазар на труда професионална квалификация и/или липса на ключови знания и умения, както и лица, немотивирани за заетост и/или професионално обучение. Значителна част от тях са от региони, характеризиращи се с интензивни процеси на преструктуриране на икономиката и преустановяване на дейността на спомагателни предприятия и цехове, както и от малки населени места, отдалечени от индустриалните и културни центрове. От дълготрайно безработните 68.1% (при 69.6% през 2000г.) са с основно и по-ниско образование, 69.6% (при 70.9 през 2000г.) нямат специалност и/или професия, а 24.3 % (при 25.9 % през 2000г.) са до 29 годишна възраст.

1.2. Отговорни институции - МТСП, МОН, МФ, АЗ, МИ, МРРБ, МЗГ, МОСВ, национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите.

1.3. План на действията

1.3.1. Предприети действия от предходен период (програми и мерки):

а) Продължаващи действия
- Действията по отношение на продължителната безработица са разделени в две основни направления - превантивни (изпреварващи) - за лицата застрашени от безработица и за безработните преди изтичането на 12 месеца от регистрацията им в бюрата по труда;
- текущи - за дългосрочно безработните.

Особено внимание ще има превантивното професионално обучение, което следва да се реализира в осигуряването на допълнителна квалификация - усъвършенстване и допълване на наличната професионална квалификация, както и за придобиване на ключови знания и умения.

Осигурени нормативни условия чрез ЗНЗ:

Програми за временна заетост в общополезни дейности: Национална програма за временна заетост, Програма за временна заетост през зимните месеци, и Специализирани програми (чл. 54 от ЗНЗ).
Цел: осигуряване на 5 месечна заетост в общополезни дейности.
Отговорни институции: АЗ, общински администрации, социални партньори.
Очаквани резултати: пет месечна заетост за 14 163 ср. год. бр. безработни лица.
Необходими средства, източници за финансиране: 8 630 406 лв. от ДБ


Специализирани програми:

Програма за разкриване на допълнителни работни места и осигуряване на алтернативна заетост на освободените и регистрирани като безработни лица от въгледобивния отрасъл в община Дупница
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 130 ср.сп.бр.лица.
Необходими средства, източници за финансиране: 18 519 лв. от ДБ.

Програма за разкриване на допълнителни работни места и осигуряване на временнна заетост на безработни лица в екологични и лесокултурни мероприятия в община Бобов дол, Кюстендилска област
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 25 ср.сп.бр.лица.
Необходими средства, източници за финансиране: 3 561лв. от ДБ.

Програма за разкриване на допълнителни работни места и осигуряване на временна заетост на безработни лица в екологични и лесокултурни мероприятия в община Белоградчик
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 80 ср.сп.бр.лица.
Необходими средства, източници за финансиране: 56 980 лв. от ДБ.

Програма "Социално партньорство" за разкриване на допълнителни работни места и осигуряване на временна заетост на безработни лица в общополезни дейности в общини Монтана, Бойчиновци, Якимово, Чипровци и Г. Дамяново
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 180 ср.сп.бр.л.
Необходими средства, източници за финансиране: 128 205 лв. от ДБ.

"Стимулиране на заетостта в областта на опазване паметниците на културата и развитие на културния туризъм"
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 45 души
Необходими средства, източници за финансиране: 32 051 лв. от ДБ

б) С разширяване на дейността:

Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.37 от ЗНЗ):
Цел: насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица.
Отговорни институции: АЗ, работодатели
Очаквани резултати: осигуряване на заетост на 2 664 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 2 113 084 лв. от ДБ.

Програма"От социални грижи към заетост" (чл.39 от ЗНЗ):
Цел: повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост на продължително безработни лица, които са на социално подпомагане или са изправени пред риска да преминат на социално подпомагане.
Отговорни институции: АЗ, Национален център за социално подпомагане, общинска администрация, социални партньори, НПО.
Необходими средства, източници за финансиране: разходите са във съответствие със ЗНЗ, от ДБ.

Програма "Ограмотяване, квалификация и заетост" Програми за ограмотяване, квалификация и заетост в общините: Видин; Нова Загора; Братя Даскалови; Вятово; Луковит; Берковица, Монтана, Козлодуй, Лом; Ямбол; Стралджа; Самоков; Ихтиман - (по условията на чл. 38 от ЗНЗ):
Цел: повишаване на образователното и квалификационното равнище на безработни лица в неравностойно положение; осигуряване на временна заетост.
Отговорни институции: МТСП, МОН, АЗ, общински администрации, социални партньори, НПО.
Очаквани резултати: обучение на 272 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 78 570 лв. от ДБ.

Проект "Професионално обучение" ФАР 2000 (Северозападен и Южен Централен район за планиране).
Модул за включване на младежи в обучение за получаване на начална професионална или допълнителна квалификация, ключови знания и умения, базисна квалификация. Модул за обучение на дълготрайно безработни лица.
Цел: Осигуряване на обучение за придобиване на професионална квалификация на младежи. Повишаване пригодността на заетост на дълготрайно безработните, като неравнопоставена група на пазара на труда
Отговорни институции: МTСП, МОН, МРРБ, АЗ, областни и общински администрации, национално представителни организации на работодателите, териториални поделения на АЗ.
Очаквани резултати: Над 2000 младежи да бъдат обучени и над 80 на сто от тях да започнат работа до една година след включване в проекта. Обучене за над 3 000 души дълготрайно безработни от тях 80 % да започнат работа до една година.
Необходими средства, източници на финансиране за целия проект: 5.0 млн. евро ФАР, 1.75 млн. евро от ДБ.

Проект "Инвестиране в обновяването на институции за професионално образование и обучение" (Северозападен и Южен Централен райони за планиране) ФАР 2000 Увеличаване достъпа до получаване на професионална квалификация.
Цел: Увеличаване броя на лицата, получили професионална подготовка чрез изграждане, обновяване и оборудване на Центрове за професионално обучение.
Отговорни институции: МОН,МТСП, МРРБ, АЗ
Очаквани резултати: Над 700 човека ще бъдат обучени и получили необходимите умения; обучение на 100 човека от персонала на Центровете; повишаване с 25% заетостта на обучените до 6 месеца след приключване на обучението.
Необходими средства, източници на финансиране: 2 млн. евро, ФАР; 0,5 млн. евро от ДБ.

Национална програма за образователна и трудова интеграция на младежите, отпаднали от системата на средното образование
Цел: осигуряване на възможност за отпадналите от образователната система младежи да получат съответна степен на образование и на подходяща професионална подготовка с оглед бъдещата им заетост
Отговорни институции: МТСП, АЗ, МОН, инспекторати по образованието, областни и общински администрации, НПО
Очаквани резултати: Създаване на система за обхващане на младежите, отпаднали от системата на средното образование за придобиване на образование и професионална квалификация; най-малко 4 форми на обучение за отпадащите младежи (редовно, задочно, самостоятелно, дистанционно) за получаване най- малко на начална степен на образование и първа степен на професионална квалификация, за 1 000 младежи;
Необходими средства, източници за финансиране: 250 000 лв. от ДБ.

Национална програма за социална интеграция и професионална реализация на младежите - възпитаници на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в България
Цел: Основна цел на Програмата е постигане на ускорена, целенасочена и ефективна професионална реализация и интегриране в обществото за младежите - възпитаници на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. Осигуряване на жилищна база и социално-битови услуги, съобразно възможностите на общините и конкретните потребности на младежите. Професионално ориентиране, консултиране и информиране при избор на подходяща работа и посредничество за осигуряване на заетост.
Отговорни институции: МТСП, МОН, АЗ, МРРБ, национално представителни организации на работодателите и др. заинтересовани институции.
Очаквани резултати: включване на около 300 младежи завършващи средно образование през 2002г.
Необходими средства, източници за финансиране: 476 400 лв. от ДБ.

Национална програма за периода за увеличаване на заетостта чрез разкриване на работни места в дейности по преодоляване щетите от горски пожари
Цел: увеличаване на заетостта и възстановяване на екологичното равновесие.
Отговорни институции: МТСП, МЗГ, МОСВ, АЗ, областни администрации, социални партньори.
Очаквани резултати: разкриванe на 4 000 сезонни работни места;
Необходими средства, източници за финансиране: 6 688 764 лв. от ДБ.

Проекти и модули в регионални и общински програми за заетост:
Цел: осигуряване на професионално обучение и заетост на млади хора и продължително безработни лица:
Отговорни институции:областни и общински администрации, териториални поделения на АЗ, партньори по микропроекти, Комисия по заетостта към областния съвет за регионално развитие, АЗ, МТСП.

"Подпомагане професионалната реализация на завършващите обучението си младежи от домовете за деца и юноши в Благоевградска област за периода 2000-2003"- област Благоевград:
Очаквани резултати: осигуряване на професионално обучение и заетост на 27 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 20 517лв. от ДБ;

"Заедно на старта" Ямболска област :
Очаквани резултати: осигуряване на професионално обучение и заетост на 25 души.
Необходими средства, източници за финансиране :16 540 лв. от ДБ;

"Съвместно начало" - Русенска област:
Очаквани резултати: осигуряване на професионално обучение и заетост на 59 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 34 420 лв. от ДБ.

"Развитие на малкия бизнес" - Софийска област
Очаквани резултати: осигуряване на професионално обучение на 50 души и заетост на 169 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 186 110 лв. от ДБ

"Надежда"-Софийска област
Очаквани резултати: осигуряване на професионално обучение и заетост на 235 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 122 626 лв. от ДБ.

"Равен шанс" - Благоевградска област
Очаквани резултати: осигуряване на професионално обучение и заетост на 49 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 42 058 лв. от ДБ

"Осигуряване на заетост на продължително безработни лица в неравностойно социално положение в действаща ферма за отглеждане на биволи, крави, овце и свине - община Искър" - област Плевен
Очаквани резултати: осигуряване на професионално обучение и заетост на 60 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 102 564 лв. от ДБ

"Шанс за всеки" - гр. София:
Очаквани резултати: осигуряване на професионално обучение и временна заетост на 751 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 427 920 лв. от ДБ

"Стимулиране на заетостта при създаване и възстановяване на лозови насаждения" - Ямболска област:
Очаквани резултати: осигуряване на професионално обучение и временна заетост на 53 души;
Необходими средства, източници за финансиране: 69 555 лв. от ДБ

"Стимулиране на заетостта в Шуменска област по създаване и възстановяване на трайни насаждения: лозя, малини, пипиниери и др."
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 300 души
Необходими средства, източници за финансиране: 512 820 лв. от ДБ

"Стимулиране на заетостта в областта на опазване паметниците на културата и развитие на културния туризъм" община Сандански
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 25 души
Необходими средства, източници за финансиране: 15 000 лв. от ДБ

Регионална браншова подпрограма за стимулиране на заетостта в общини Ивайловград, Тополовград и Мин.бани в създаване и възстановяване на лозови насаждения с цел развитие на местната инфраструктура - Хасковска област
Очаквани резултати: осигуряване на професионално обучение на 10 души и заетост на 275 души
Необходими средства, източници за финансиране: 266 245 лв. от ДБ

Стимулиране на заетостта чрез наемане на работа на безработни лица за отглеждане на тютюн - общини Тутракан и Главиница
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 700 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 609 168 лв. от ДБ

Стимулиране на заетостта чрез наемане на работа на безработни лица за отглеждане на тютюн - общини Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 800 души
Необходими средства, източници за финансиране: 714 840 лв. от ДБ

Стимулиране на заетостта чрез наемане на работа на безработни лица за отглеждане на тютюн - община Венец
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 200 души
Необходими средства, източници за финансиране: 174 048 лв. от ДБ

Стимулиране на заетостта чрез наемане на работа на безработни лица за отглеждане на тютюн - община Каолиново
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 500 души
Необходими средства, източници за финансиране: 435 120 лв. от ДБ

Стимулиране на заетостта чрез наемане на работа на безработни лица за отглеждане на тютюн - община Дулово
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 300 души
Необходими средства, източници за финансиране: 261 072 лв. от ДБ

Стимулиране на заетостта чрез наемане на работа на безработни лица за отглеждане на тютюн - община Крумовград
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 250 души
Необходими средства, източници за финансиране: 435 120 лв. от ДБ

Стимулиране на заетостта чрез наемане на работа на безработни лица за отглеждане на тютюн - община Стамболово
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 300 души
Необходими средства, източници за финансиране: 261 072 лв. от ДБ

Стимулиране на заетостта чрез създаване и възстановяване на трайни насаждения от лозя и лозов маточник - община Сандански
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 207 души
Необходими средства, източници за финансиране: 344 394 лв. от ДБ.

"Селското стопанство - алтернатива за развитието на община Карлово" - община Карлово
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 18 ср.сп.бр.лица.
Необходими средства, източници за финансиране: 15 385 лв. от ДБ.

"Създаване на нови работни места в лозарството" - Ямболска област
Очаквани резултати: квалификация-74 души; временна заетост на 150 души
Необходими средства, източници за финансиране: 277 290 лв. от ДБ.

"Стимулиране на заетостта при създаване на овощни градини - праскови, череши и вишни и др.трайни насаждения" - Сливенска област
Очаквани резултати: заетост за 145 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 165 299 лв. от ДБ.

"Подобряване условията на живот в община Търговище" област Търговище
Очаквани резултати: временна заетост за 100 души
Необходими средства, източници за финансиране: 170 940 лв. от ДБ.

"Попово за Попово" област Търговище
Очаквани резултати: временна заетост за 207души
Необходими средства, източници за финансиране: 341 310 лв. от ДБ.

"Обществено полезни дейности" област Търговище
Очаквани резултати: временна заетост за 360 души
Необходими средства, източници за финансиране: 615 384 лв. от ДБ.

"Зелени селища" - област Софийска
Очаквани резултати: заетост за 1477 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 1 028 599 лв. от ДБ.

"Разкриване на допълнителни работни места в екологични и общественополезни дейности" - област Благоевград
Очаквани резултати: заетост за 165 души, квалификация-100 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 94 017лв. от ДБ.

"Канализация на квартали - гр. Елхово" - област Ямбол
Очаквани резултати: заетост 28 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 15 954 лв. от ДБ

"Шанс за всеки - за община Лом" - област Монтана
Очаквани резултати: заетост 150 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 109 838 лв. от ДБ

"Шанс за всеки" - област Монтана
Очаквани резултати: заетост 170 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 96 866 лв. от ДБ

"Надежда" - област Монтана
Очаквани резултати: заетост 200 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 142 450 лв. от ДБ

"Осигуряване на временна заетост на безработни лица" - област Враца
Очаквани резултати: заетост 92 души.
Необходими средства, източници за финансиране: 52 422 лв. от ДБ

Регионална подпрограма за разкриване на допълнителни работни места и осигуряване на временна заетост на безработни лица в лесокултурни мероприятия в регион Хасково - Хасковска област
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 569 души
Необходими средства, източници за финансиране: 324 216 лв. от ДБ

Специализиран микропроект за заетост на безработни лица в екологични и лесокултурни мероприятия от общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево - Старозагорска област
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 200 души
Необходими средства, източници за финансиране: 114 400 лв. от ДБ

Осигуряване на заетост на продължително безработни лица в неравностойно социално положение чрез извършване на общополезни дейности, присъщи на община Искър" - област Плевен
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 250 души
Необходими средства, източници за финансиране: 142 450 лв. от ДБ

"Шанс за продължително безработни лица с основно и по-ниско образование на територията на община Плевен" - област Плевен
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 100 души
Необходими средства, източници за финансиране: 56 980 лв. от ДБ

Подпрограма за разкриване на допълнителни работни места и осигуряване на временна заетост на безработни лица в екологични и лесокултурни мероприятия и поддържане на четвъртокласната пътна мрежа" - община Крумовград
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 120 души
Необходими средства, източници за финансиране: 68 640 лв. от ДБ

Подпрограма за осигуряване на временна заетост в общополезни дейности за безработни лица в община Гоце Делчев"
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 156 души
Необходими средства, източници за финансиране: 88 889 лв. от ДБ

Подпрограма за осигуряване на временна заетост в общополезни дейности за безработни лица в община Гърмен"
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 70 души
Необходими средства, източници за финансиране: 39 886 лв. от ДБ

Подпрограма за осигуряване на временна заетост в общополезни дейности за безработни лица в община Хаджидимово"
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 38 души
Необходими средства, източници за финансиране: 21 652 лв. от ДБ

Подпрограма за осигуряване на временна заетост в общополезни дейности за безработни лица в община Сатовча"
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 70 души
Необходими средства, източници за финансиране: 39 886 лв. от ДБ

1.3.2. Новостартиращи действия (мерки и програми):

Проекти и модули в регионални и общински програми за заетост:
Цел: осигуряване на професионално обучение и заетост на млади хора и продължително безработни лица:
Отговорни институции:областни и общински администрации, териториални поделения на АЗ, партньори по микропроекти, Комисия по заетостта към областния съвет за регионално развитие, АЗ, МТСП.
"Интеграция" - област Шумен
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 100 души; квалификация - 80 души
Необходими средства, източници за финансиране: 202 940 лв. от ДБ

"Възстановяване дейноста на летище Търговище" - област Търговище
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 30 души
Необходими средства, източници за финансиране: 53 614 лв. от ДБ

Подпрограма "Стимулиране на заетостта чрез наемане на работа на безработни лица за създаване и възстановяване на трайни насаждения от лозя"- община Белоградчик
Очаквани резултати: осигуряване на заетост на 150 души
Необходими средства, източници за финансиране: 157 574 лв. от ДБ

"Осигуряване на допълнителни работни места в община Чирпан по създаване и поддържане на трайни насаждения"- област Стара Загора
Очаквани резултати: осигуряване заетост на 130 души
Необходими средства, източници за финансиране: 242 424 лв. от ДБ

"Стимулиране на заетостта в Старозагорска община чрез отглеждане на домати и последващата им преработка в Загора фрукт-АД" - област Стара Загора
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 177 души
Необходими средства, източници за финансиране: 329 137 лв. от ДБ

"Засаждане на трайни насаждения от казанлъшка маслодайна роза и етерично-маслени култури" - област Стара Загора
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 89 души
Необходими средства, източници за финансиране: 152 137 лв. от ДБ

"Разкриване на работни места за отглеждане на памук в община Раднево" - област Стара Загора
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 74 души
Необходими средства, източници за финансиране: 126 495 лв. от ДБ

"Стимулиране на заетостта чрез наемане на безработни лица за създаване на насаждения от едногодишни и многогодишни лекарствени растения, билки, ягодоплодни и тяхната първична преработка" - община Момчилград
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 110 души
Необходими средства, източници за финансиране: 224 453 лв. от ДБ

"Създаване на работни места за безработни младежи до 29-годишна възраст, жени с намалена трудоспособност и продължително безработни жени в производството на текстилна конфекция на територията на община Силистра"
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 200 души
Необходими средства, източници за финансиране: 277 272 лв. от ДБ

"Стимулиране на заетостта в общини Айтос и Руен в създаване и възстановяване на лозя, овощни градини, лавандула и други трайни насаждения"- област Бургас
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 50 души
Необходими средства, източници за финансиране: 91 355 лв. от ДБ

"Осигуряване на заетост на безработни лица чрез разкриване на работни места в дейности и мероприятия, свързани с реконструкцията на амфитеатър Черноморец" - област Бургас
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 30 души
Необходими средства, източници за финансиране: 26 807 лв. от ДБ

"Устойчива заетост на безработни лица на село " - област Пазарджик
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 46 души
Необходими средства, източници за финансиране: 77 504 лв. от ДБ

"Стимулиране на заетостта в селското стопанство " - област Русе
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 605 души
Необходими средства, източници за финансиране: 334 920 лв. от ДБ

"Отглеждане на култивирани лечебни растения " - област Габрово
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 40 души
Необходими средства, източници за финансиране: 24 184 лв. от ДБ

"Отглеждане на трайни насаждения и гъби " - област Габрово
Очаквани резултати: осигуряване на временна заетост на 30 души
Необходими средства, източници за финансиране: 23 424 лв. от ДБ

Проект "Повишаване на пригодността за заетост и насърчаване на предприемачеството на младежите"
Цел: Ограничаване разпространението на безработицата и нейната продължителност сред младежите (до 29 г. възраст вкл.); улесняване интегрирането на младежите в професионалния и социален живот; повишаване възможностите на младите хора за обучение и заетост, с активното участие на предприятията; стимулиране предприемачеството сред младежите.
Бенефициенти по проекта са младежи до 29 г. - младежи с висше образование и младежи с основно и по-ниско образование и без специалност.

Предвижда се:

  • Изграждане и функциониране на Младежки центрове за професионално съветване и ориентиране, консултиране, личностно и кариерно развитие;
  • Проучване на потребностите и пазарните ниши за реализация на младежите ;
  • Обучение за придобиване на професионална квалификация, адекватно на предлаганите работни места, включително чиракуване и стажуване;
  • Подкрепа (консултантска и финансова) на младежите, желаещи да започнат стопанска дейност, самостоятелно или с други лица.

Очаквани резултати: намаляване дела на младежката безработица, стартиране на самостоятелна стопанска дейност и устройване на работа на младежите, създадени и функциониращи 2 Младежки центъра; обучени около 1 000 младежи; консултирани 1 500 младежи и 200 започнали самостоятелна стопанска дейност.
Отговорни институции: МТСП, МОН, АЗ, Комисии по заетостта, областни и общински администрации, работодатели.
Необходими средства, източници на финансиране: 200 000 лв. ДБ.

Резерв за нови програми/микропроекти и инициативи за заетост за 2002 г. в региони с остри проблеми
Необходими средства, източници за финансиране: 1 899 430 лв. от ДБ.

1.3.3. В процес на разработване, които ще бъдат включени в бюджетна процедура 2003

Национална програма "Индивидуален учител" за заетост и професионално обучение на учители
Цел: Основната цел на Програмата е осигуряване на заетост след подходящо обучение на безработни учители чрез ангажирането им с индивидуализирано обучение на деца с различни форми на инвалидност.
Отговорни институции:МТСП, МОН, МРРБ, АЗ.
Очаквани резултати: Осигуряване на заетост на безработни учители след обучение за допълнителна квалификация, намаляване на социалните разходи /обезщетения и помощи/, въвеждане на нова по същество система за индивидуализирано образование и обучение на деца с различни форми на инвалидност.
Източници на финансиране: ДБ, донорски средства и международни фондове.