Герб
Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Документи
 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2002 г.

ПРЕДГОВОР

Националният план за действие по заетостта през 2002г. (НПДЗ) е разработен от Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с други министерства и ведомства, национално представителните организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите, както следва:

Раздел "Макроикономическа политика" е разработен от: Министерство на финансите (МФ), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенция по заетостта (АЗ), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на отбраната (МО), Министерство на транспорта и съобщенията (МТС) и Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
І стълб "Подобряване на пригодността за заетост" е разработен от: МТСП, АЗ, Министерство на образованието и науката (МОН), МО, Българска стопанска камара (БСК) и НСОРБ;
ІІ стълб "Развитие на предприемачеството" е разработен от: Агенция за малки и средни предприятия (АМСП), МТСП, Министерство на икономиката (МИ), МРРБ, АЗ, Агенция за икономически анализи и прогнози (АИАП), Българска тъговско- промишлена палата (БТПП), Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ);
ІІІ стълб "Насърчаване на адаптивността в бизнеса и на заетите в него" е разработен от: БСК, МТСП, МОН, КНСБ, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Министерство на земеделието и горите (МЗГ);
ІV Стълб "Укрепване на политиката за равни възможности" е разработен от: МТСП, Министерство на културата (МК), Министерство на здравеопазването (МЗ) и МОСВ.

Националният план за действие по заетостта 2002г. е разработен на основа на параметри за определяне на необходимите финансови средства по мерки и програми, както следва:

  • Размерът на средствата за месечно трудово възнаграждение на едно лице за субсидирана заетост е 100лв. за действително отработено време, платими при сключен договор на работодателя с териториално поделение на Агенцията по заетостта.
  • Максималният размер на средствата на едно лице за обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано от Агенцията по заетостта е 200лв.
  • Стипендията за участие в обучение за придобиване на професионална квалификация на едно безработно лице за всеки присъствен ден е:
    • 1.50лв., когато обучението се провежда в рамките на населеното място по местоживеенето;
    • 2.00лв., когато обучението се провежда извън населеното място по местоживеене.

При разработване на Националния план за действие по заетостта 2002г. са взети предвид изводите и препоръките от изследването "Оценка на нетното въздействие на активни програми на пазара на труда", финансирано от Световната банка и реализирано от Холандски икономически институт. В резултат на това в НПДЗ е даден приоритет на мерките и програмите, осигуряващи последваща устойчива заетост и на мерките за подобряване на качествените характеристики на работната сила. Редуциран е делът на програмите, създаващи временна заетост.