НАЧАЛО

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРEТИ СТРАНИ 

 

С цел подпомагане на усилията на държавите-членки на ЕС за предоставяне на възможност на граждани на трети страни от различни икономически, социални, културни, религиозни, езикови и етнически среди да се интегрират в европейското общество, съобразно „Общите основни принципи за политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз“, с Решение № 2007/435/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. (Решението)се създаде Европейският фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007-2013 г. (Европейски интеграционен фонд – ЕИФ) като част от Общата програма “Солидарност и управление на миграционни потоци” (Обща програма).
Европейският интеграционен фонд  подпомага държавите-членки в увеличаване на капацитета им за разработване, осъществяване, наблюдение и обща оценка на всички стратегии, политики и мерки за интеграция на граждани на трети страни, както и обмен на информация, добри практики и сътрудничество в рамките на и между държавите-членки, които допринасят за увеличаване на този капацитет.
Фондът ще участва в разработването и прилагането на националните стратегии за интеграция на граждани на трети страни във всички аспекти на обществото, и по-специално като отчита принципа, че интеграцията в обществото е двустранен динамичен процес на взаимно приспособяване между всички имигранти и гражданите на държавите-членки на ЕС.
Фондът следва да подпомага и държавите-членки на ЕС в увеличаване на капацитета им за разработване, осъществяване, наблюдение и обща оценка на всички стратегии, политики и мерки за интеграция на граждани на трети страни, както и обмен на информация, добри практики и сътрудничество в рамките на и между държавите-членки на ЕС, които допринасят за увеличаване на този капацитет.
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА НА ЕИФ    
Агенция по заетостта / Главна дирекция “Европейски фондове и международни проекти” (АЗ/ЕФМП), като Отговорен орган по Европейския интеграционен фонд за България, поддържа тази уеб- страница, за да може новите инициативи на МТСП да станат публично достояние на всички заинтересовани страни. Ние се стремим да предложим на вашето внимание точна и навременна информация. Ако бъдем осведомени за допуснати от наша страна неточности, ние ще ги коригираме. 
На страницата може да намерите информация:
§         от общ характер за Европейския интеграционен фонд
§         условията по конкретни програми и проекти
 
АЗ/ЕФМП си запазва правото периодично да добавя, променя, подобрява или актуализира текстовете на уеб-страницата.
 
АЗ/ЕФМП не носи отговорност за вреди, произтичащи от използването на уеб-страницата. Правилното използване на уеб-страницата е отговорност на самия потребител.
Тази уеб-страница съдържа препратки към други страници. АЗ/ЕФМП не контролира тези страници и не носи отговорност за съдържанието им, те служат само като удобство за интернет потребителите.
 
Предупреждение за запазени права
При условие, че се цитира източника на информация, размножаването на материали от уеб-страницата е разрешено.  
 
Електронна връзка с нас
АЗ/ЕФМП ще отговаря на въпроси, свързани с поясняване на процедурите за договаряне на проекти, финансирани от Европейския интеграционен фонд в рамките на поддържания дискусионен форум. 
 

 

НАЧАЛО : 10.1.2013 г.